Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24431588 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-22
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja i remonty wózków widłowych
Organizator:Enea Ciepło sp. z o.o
Adres: ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
NIP:PL5420201908
E-mail:
Strona www:https://enea-cieplo.logintrade.net
Opis:Konserwacja i remonty wózków widłowych w latach 2023-2024". Znak sprawy: OZ/261/MJ/U/417/22
Treść zapytania:
Sygn. postępowania: OZ/261/MJ/U/417/22
ZAPYTANIE OFERTOWE (RFX)
1.WPROWADZENIE:
Niniejsze zapytanie jest podstawą do złożenia Ofert.
2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie w trybie Zapytania Ofertowego (RFX) prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny Regulamin Udzielania Zamówień i Zawierania Umów (Regulamin) Zamawiającego, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Konserwacja i remonty wózków widłowych w latach 2023-2024"
ZAPYTANIE OFERTOWE (RFX)
1.WPROWADZENIE:
Niniejsze zapytanie jest podstawą do złożenia Ofert.
2.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie w trybie Zapytania Ofertowego (RFX) prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny Regulamin Udzielania Zamówień i Zawierania Umów (Regulamin) Zamawiającego, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Zakres przedmiotu Zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać poniższe usługi w okresie 01.01.2023 - 31.12.2024 do:
? wykonywania przeglądów wózków, bez wezwania Zleceniodawcy, zgodnie z instrukcją producenta oraz przepisami prawa, nie rzadziej niż raz na miesiąc kalendarzowy i potwierdzenie tej czynności wpisem do dziennika konserwacji. Wykonawca jednocześnie oświadcza, znane mu są instrukcje wózków wskazanych poniżej:
- GPW 2510E numer, rok produkcji 1997,
- HC CPQD25N-RW22, rok produkcji 2019;
? dokonywania bieżących napraw zgłoszonych przez Zleceniodawcę lub wykrytych przez Wykonawcę w trakcie przeglądu. Naprawy będą wykonywane przez Wykonawcę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia lub wykrycia przez Wykonawcę. Przed przystąpieniem do naprawy Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy szacunkowy koszt takiej naprawy, z rozbiciem na koszty robocizny i materiałów;
? uczestniczenia przy zgłoszeniu dokonywaniu badania technicznego wózków widłowych dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego Oddział Białystok. Wykonawca zobowiązuje się ustalić z inspektorem UDT termin badania technicznego.
2. Dostawca zobowiązuję się do wykonania usługi:
- przeglądu konserwacyjnego jednego wózka - 12 przeglądów, łącznie 24 szt.
- jednorazowy koszt przyjazdu, (łączna szacowana ilość 65 razy)
- stawka za roboczogodzinę (naprawa), łączna szacowana ilość 90h
- jednorazowy koszt asysty, zgłoszenia i umówienia terminu badania UDT, łącznie 4 razy
3. DOSTAWA przedmiotu Zamówienia zrealizowana zostanie pod wskazany adres: ENA CIEPŁO, Ul. Starosielce 2/1, 15-670 Białystok.
W załączeniu do zapytania ofertowego. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Wykonawcy, którzy są uprawnione do występowania w obrocie gospodarczym
2. Wykonawcy, którzy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym,
3. Wykonawcy, w stosunku do których nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono upadłości,
4. Wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczaniem podatków, oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,
4.OFERTY CZĘŚCIOWE:
Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych.
5.OFERTY WARIANTOWE I RÓWNOWAŻNE:
Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych i Ofert równoważnych
6.TERMINY REALIZACJI:
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Konserwacja i remonty wózków widłowych w latach 2023-2024" 1 usługa -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-cieplo.logintrade.net/zapytania_email,1470378,7e59200a1594e3eb5a4abeef7be5798a.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
22- 12- 2022 16: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
28- 12- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
27- 12- 2022 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-cieplo.logintrade.net/zapytania_email,1470378,7e59200a1594e3eb5a4abeef7be5798a.html
Termin składania:2022-12-28
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 30 dni
Cena w PLN netto
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy
Potwierdzenie terminu realizacji oraz warunków płatności
Miejsce dostawy: Magazyn Technicznego Zamawiającego w Białymstoku ul. Starosielce 2/1 w godz. 8.00 - 14.00
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
1.WARUNKI PŁATNOŚCI:
1) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na wystawionej przez siebie fakturze numeru umowy/zamówienia zakupu nadanego w rejestrze Enea Ciepło sp. z o.o.
2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę na adres Zamawiającego, płatne na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
3) Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie dochowany, gdy w ostatnim dniu tego terminu nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4) Za prawidłowo wystawioną fakturę strony uznają dokument wystawiony zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, który obowiązkowo będzie zawierał poniższe informacje:
a. numer umowy;
b. numer zamówienia zakupu IFS;
c. imię i nazwisko zleceniodawcy;
5) Faktury, o których mowa w ust. powyżej będą wystawiane w następujący sposób:
NABYWCA i ODBIORCA:
Enea Ciepło Sp. z o.o.
ul. Warszawska 27
15-062 Białystok
NIP: 5420201908
6) Błędnie wystawiona faktura lub wystawiona w sposób sprzeczny z warunkami Umowy nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty.
2.PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania Ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Ofert. Udzielenie odpowiedzi później niż na 3 dni przed upływem terminu składania Ofert dopuszczalne jest pod warunkiem przedłużenia tego terminu. Przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie Zapytania Ofertowego. Wyjaśnienia będą publikowane na Platformie Zakupowej Zamawiającego.
2) W przypadku wpływu pytań ze strony Wykonawców dotyczących Zapytania Ofertowego po upływie terminu, w którym Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi wskazanego w pkt 1), Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3.UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW LUB ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
1) Zamawiający wzywa Wykonawców którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie Postępowania.
2) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego,
3) W toku rozpatrywania ważnych Ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień do złożonych Ofert, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie z dowolna liczba Wykonawców. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny Oferty.
4.UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PODMIOTÓW TRZECICH:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców dokumenty i oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
5.WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
1)Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia w następujących przypadkach:
a. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert uniemożliwił lub odmówił zawarcia umowy w sprawie Zamówienia po wyborze jego Oferty przez Zamawiającego lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert nie wykonał przedmiotu Zamówienia na rzecz Zamawiającego lub wykonał go nienależycie, a w ramach działań naprawczych nie doprowadził przedmiotu Zamówienia do stanu zgodności z umową lub nie naprawił powstałej w ten sposób szkody, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
c. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy doprowadził do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w sprawie Zamówienia;
d. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert dopuścił się poważnych naruszeń ,,Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA" albo dopuścił się innych naruszeń postanowień ,,Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA", a w ramach działań naprawczych nie doprowadził do ich usunięcia;
w sposób inny niż wskazany w lit. a - d w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania Ofert wyrządził Zamawiającemu szkodę w a. związki z realizacją Zamówienia, której to szkody nie naprawił w ramach podjętych działań naprawczych;
b. został wpisany do Rejestru Wykonawców Wykluczonych zgodnie z ,,Zasadami dokonywania oceny Wykonawców w Obszarze Zakupowym Zakupy Ogólne w Grupie ENEA";
c. gdy otwarto jego likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
d. gdy doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania
o udzielenie tego Zamówienia, a spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym Postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie Zamówienia nie zakłóci konkurencji;
e. gdy Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te Oferty niezależnie od siebie;
f. gdy naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed upływem terminu składania Ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
g. jeżeli złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik Postępowania;
h. gdy nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.
2)Zgodnie z przepisem art. 7 ust.9 w związku z art.7 ust.1-8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022r., poz. 835) (zwana dalej: ,,Ustawą") z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
2.1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 765/2006", i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 269/2014", albo wpisanego na listę o jakiej mowa w art. 2 Ustawy na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
2.2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę o jakiej mowa w art. 2 Ustawy rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
2.3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę o jakiej mowa w art. 2 Ustawy lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę o jakiej mowa w art. 2 Ustawy na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
3)Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 23.2 powyżej, z zastrzeżeniem uregulowań o jakich mowa w art. 22 Ustawy, zgodnie z którym przepisy art. 7 Ustawy oraz środek, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy, stosuje się również do postępowań o udzielenie zamówienia oraz konkursów wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie Ustawy, z tym że:
3.1. okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy, rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie Ustawy;
3.2. Zamawiający dostosowuje dokumentację zamówienia lub regulamin konkursu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie Ustawy.
4)W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie okoliczności o jakich mowa w ust. 2, powyżej Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
5)Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji.
6)W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z Postępowania na podstawie przesłanek o których mowa w pkt 1) lit. a - d Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w Postępowaniu na okres 36 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia.
7)Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z Postępowania, podając uzasadnienie.
8)Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6.ODRZUCENIE OFERT:
1) Zamawiający odrzuca Ofertę w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
a. nie odpowiada wymaganiom określonym w Zapytaniu Ofertowym pomimo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia Oferty lub poprawienia błędów w Ofercie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
b. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia z udziału
w Postępowaniu lub innych dokumentów lub oświadczeń;
c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia, a Wykonawca nie przedstawił w wyznaczonym terminie wyjaśnień potwierdzających, że Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;
e. została złożona po terminie składania Ofert;
f. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegające na niezgodności Oferty z Zapytaniem Ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty a Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą po otrzymaniu wniosku Zamawiającego o przedłużenie tego terminu;
g. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego Oferty po upływie terminu związania Ofertą;
h. Wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego Oferty po upływie terminu związania Ofertą.
2) Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o odrzuceniu Oferty, podając uzasadnienie.
3) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze na rozstrzygnięcie Postępowania.
7.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający może unieważnić Postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
a. nie złożono żadnej Oferty lub nie złożono żadnej Oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b. cena Najkorzystniejszej Oferty, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny Najkorzystniejszej Oferty;
c. Kierownik Zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru Najkorzystniejszej Oferty;
d. wystąpiły inne istotne okoliczności powodujące, że prowadzenie Postępowania lub realizacja Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
e. wystąpiły inne uzasadnione przyczyny.
2) W przypadku unieważnienia Postępowania Zamawiający powiadamia na piśmie wszystkich Wykonawców, którzy uczestniczyli w Postępowaniu.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyny.
8.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - KONTRAHENCI*ORAZ OSOBY FIZYCZNE, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE ZAMAWIAJĄCEMU W ZWIĄZKU Z PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIEM
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok, na rzecz której świadczy Pan / Pani / dostawy, usługi, roboty budowlane.
Stosowne informacje znajdują się pod linkiem:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-cieplo/obowiazek-informacyjny
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Małgorzata Jaworowicz
tel:
e-mail: malgorzata.jaworowicz@enea.pl
Numer dokumentu:Z413/310082
Źródło: Internet i własne
Załączniki: