Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-10-26
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja oświetlenia ulicznego
Organizator:Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy
Adres: ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. grójecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax: +48 (48) 66-35-149
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zaprasza do składania ofert na ,,Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta
Mogielnica"
1. Opis przedmiotu zamówienia.
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mogielnica obejmującego 75 obwodów oświetleniowych i 1500 opraw oświetleniowych (dane przybliżone, brak szczegółowej inwentaryzacji), oświetlenia placów, terenu wokół zalewu, oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
3. Zakres obowiązków Wykonawcy
1) Zapewnienie świecenia wszystkich źródeł światła w ustalonych godz.ch (od świtu do zmierzchu), tj. regulacja sterowników oświetlenia).
2) Utrzymanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenie nie powodowały zmniejszenia ich sprawności
3) Utrzymanie we właściwym stanie osłon źródeł światła, aby nie powodowały olśnienia.
4) Utrzymanie we właściwym stanie technicznym linii i instalacji oświetleniowej zapewniającym prawidłową pracę urządzeń oświetleniowych bez zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych.
5) Wymianę uszkodzonych elementów linii oświetlenia ulicznego znajdujących się pomiędzy licznikiem (stacją sterującą-trafo) a źródłem światła m in. żarówek, kompletnych gniazd bezpieczników, styczników, wyłączników, sterowników oświetlenia ulicznego(zegarów astronomicznych), dławików, przewodów i kabli zasilających itp.
6) Wykonanie przeglądów i oględzin linii oświetleniowych i urządzeń strefowych w celu wykrywania m.in. uszkodzeń, czynów dewastacji na oświetleniu ulicznym, oceny stanu technicznego, w oparciu o które dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
7) Prawidłowe i czytelne oznakowanie obwodów oświetlenia w szafach sterowniczych dla umożliwienia ich włączania i wyłączania w koniecznych przypadkach.
8) Bieżące odbieranie reklamacji i zgłoszeń od Zamawiającego, pogotowia energetycznego i innych osób oraz odwrotne przekazywanie informacji o sposobie i czasie likwidacji zgłoszonych usterek lub przyczyn ich powstania w terminie 72 godzin od chwili zgłoszenia, a także zgłaszania awarii kabli i przewodów będących w naprawie u wykonawcy powodujących czasowe zaciemnienie dróg,
9) Niezwłoczne usunięcie (maksymalnie do czasu następnego zapalenia się oświetlenia) awarii punktów świetlnych znajdujących się w miejscach ważnych dla ruchu komunikacyjnego tj. w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych.
10) Pomiar rezystancji uziemień oraz sprawdzenie skuteczności zerowania. Pomiar ten powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11) Na zlecenie zamawiającego wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy dokonywać wymiany wskazanych elementów oświetlenia np. źródeł światła, lamp, wysięgników, sterowników (zegarów astronomicznych) itp. Koszty zakupionych elementów ponosi zamawiający.
Specyfikacja:Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskać można w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy ul Rynek 1, nr tel. 48 66-35-149 w. 35, od poniedziałku do piątku w godz.ch 7:30 do 15:30 lub droga elektroniczną e-mail urzad_oc@mogielnica.pl
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce i termin składani ofert
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście, pocztą lub za pośrednictwem kuriera w Urzędzie Gminy i Miasta w Mogielnicy Ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica (sekretariat) do dnia 02.11.2020 W razie konieczności Zamawiający może poprawić ofertę, wezwać do wyjaśnień, odrzucić ofertę lub unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe na zasadach analogicznych dookreślonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2020-11-02
Miejsce i termin realizacji:2. Termin wykonania zamówienia. Od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Wymagania:4. Opis wymagań stawianych wykonawcy.
O udzjelenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają prawo do wykonywania działalności w zakresie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca musi mieć do dyspozycji sprzęt niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia (samochód z wysięgnikiem)
Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100 000,00zł. (sto tysięcy złotych) Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania zasad współpracy z PGE DYSTRYBUCJA
5.A.
5. Sposób obliczania ceny
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W ofercie Wykonawca poda w złotych polskich cenę ryczałtową zawierającą należny podatek od towarów i usług za 1 miesięczny koszt konserwacji oświetlenia. Wartość wynagrodzenia należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich kosztów wykonania zamówienia określonego w pkt 3 zapytania ofertowego.
6. Kryterium wyboru oferty
Najniższa cena brutto za 1 miesiąc konserwacji.
Numer dokumentu:GNOŚ.B.7021.19.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: