Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-01-03
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja oświetlenia ulicznego
Organizator:Urząd Gminy w Zaleszanach
Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. stalowowolski
Państwo: Polska
Telefon / fax:faks (15) 845-94-24, tel. 15 845-94-32(wew.32), 15 845-94-20 (wew. 33)
E-mail:
Opis:Formularz zapytania ofertowego
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł netto
Gmina Zaleszany z siedzibą Urzędu Gminy w Zaleszanach
zwraca się z zapytaniem w sprawie wykonania niżej opisanego zamówienia publicznego:
1. Opis przedmiotu zamówienia
,,Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zaleszany w 2022 roku"
Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację urządzeń oświetlenia drogowego podwieszonego, na linii będącej własnością PGE Dystrybucja S.A. w ilości 1045 szt. punktów świetlnych oraz oświetlenia drogowego wydzielonego w ilości 389 szt. punktów świetlnych na linii będącej własnością Gminy Zaleszany. Sumaryczna ilość opraw oświetleniowych na terenie całej Gminy wynosi 1434 sztuk (1245 szt. oświetlenia w oprawach typu sodowego i 189 szt. w oprawach typu LED).
Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany będzie do utrzymania wskazanych urządzeń w należytym stanie technicznym, zgodnym z obowiązującymi przepisami. Do zadań Wykonawcy należało będzie w szczególności:
1. Czynności eksploatacyjne obejmujące:
? Wykonanie przeglądów technicznych urządzeń, opraw, aparatury pomiarowej i sterowniczej, oględziny tras linii napowietrznych i kablowych,
? Wykonanie przeglądów okresowych linii oświetlenia ulicznego znajdujących się na terenie Gminy Zaleszany, objętych usługą konserwacji,
? Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony od porażeń z częstotliwością przewidzianą przepisami,
? Wymiana opraw będących w złym stanie technicznym,
? Kontrola stanu oświetlenia w porze świecenia.
2. Czynności awaryjne obejmujące:
? Wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania,
? Naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli, zerwanych przewodów,
? Wymiana źródeł światła, opraw, dławików i kondensatorów (w tym opraw ulicznych typu led),
? Wymiana wysięgników, uszkodzonych tabliczek lub drzwiczek wnękowych latarni,
? Likwidacji awarii i uszkodzeń w urządzeniach oświetlenia drogowego.
Wykonawca składając ofertę określa zryczałtowaną cenę netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia obejmującego zakres określony w zapytaniu ofertowym w rozbiciu na cenę jednostkową za jeden punkt świetlny, zgodnie z formularzem ofertowym.
W cenie świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania, w tym m.in. koszty prac, dojazdów, materiałów, opłat związanych z dopuszczeniem do pracy i inne należności z tytułu korzystania z urządzeń i obiektów PGE Dystrybucja.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.01.2022 r. do godz. 12:00:
- osobiście:
Urząd Gminy w Zaleszanach Ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany,
Pokój nr 8 /sekretariat/
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej (liczy się termin wpływu):
Urząd Gminy w Zaleszanach Ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany, - za pośrednictwem faksu:
faks (15) 845-94-24 - za pośrednictwem poczty elektronicznej:
e-mail: ug@zaleszany.pl
Termin składania:2022-01-05
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 31.12.2022 r.
Wymagania:2. Kryteria oceny ofert: 100% cena
4. Wymagany okres gwarancji 1nie dotyczy
5. Warunki płatności 14 dni
6. Wymagany sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia1
wg lokalizacji konserwowanych i naprawianych urządzeń
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany treści zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn.
10. Okres związania oferta wynosi 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
Odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe prosimy udzielić na załączonym formularzu.
Uwagi:11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zaleszany, której jednostką organizacyjną jest Urząd Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany; 2) Administrator Danych Osobowych, tj. w Gminie Zaleszany, której jednostką organizacyjną jest Urząd Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany zatrudnia Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu (15) 845-94-19 w. 29, e-mail: aperla@zaleszany.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
,,Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zaleszany w 2022 roku"; Nr sprawy: GKM.271.2.23.2021, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust 1
? osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
? przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
X przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
? przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
? przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
? przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Uzasadniony interes odnosi się do..................................................................
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie:
...........................nd....................................................................................
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (na podst. art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (na podst. art. 16 RODO), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (na podst. art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
10) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
12) nie przysługuje Państwu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Kontakt:8. Osoba upoważniona do kontaktu Katarzyna Chromińska tel. 15 845-94-32(wew.32), Marta Nakielny 15 845-94-20 (wew. 33) e-mail: k.chrominska@zaleszany.pl
Numer dokumentu:GKM.271.2.23.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: