Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27414961 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-24
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja pojazdu ciężarowego
Organizator:Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:fax.: 94 34 44 700, tel.: 94 34 44 288, 94 34 44 142, 94 34 44 225 lub 94 34 44 258
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zakup usługi polegającej na konserwacji (z oczyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym) podwozia wraz z ramą oraz metalowymi elementami skrzyni ładunkowej pojazdu ciężarowego marki
DAF LF 45 o nr rej. HWS A063.
Szczegółowy opis przedmiotu dzieła określony został w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Dodatkowo Zamawiający przygotował dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan podwozia ww. pojazdu stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego odnoszącą się do przedmiotowej usługi.
Miejsce i termin składania ofert: Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 05.07.2024 r. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie;
2) miejsce, sposób złożenia oferty - ofertę można:
a) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Koszalinie przy Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 - w Kancelarii jawnej, czynnej w dni pracujące w godz. 07:30 - 11:00 i 13:00 - 15:30;
b) przesłać na adres Zamawiającego, wskazany w pkt. I;
c) przesłać pocztą elektroniczną na adres logistyka.wssg@strazgraniczna.pl (po wysłaniu e-maila wymaga się potwierdzenia telefonicznego pod nr 94 34 44 006 lub 94 34 44 142, 94 34 44 225, 94 34 44 258, 94 34 44 288);
d) przesłać za pośrednictwem e-doręczeń na adres AE:PL-32464-95763-ICIVH-29;
Termin składania:2024-07-05
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2024 r.
Wymagania:Zamawiający informuje jednocześnie, że przed złożeniem oferty możliwe oraz wskazane jest przeprowadzenie oględzin pojazdu marki DAF LF 45 w Wyższej Szkole Straży Granicznej w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 92 (nie później niż do 04.07.2024 r. do godz. 13.00) po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr tel.: 94 34 44 288, 94 34 44 142, 94 34 44 225 lub 94 34 44 258.
III. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
1. Wykonanie usługi określonej w pkt II oraz szczegółowym opisie przedmiotu dzieła do 30 sierpnia 2024 r. oraz dostarczenie dowodu zakupu usługi (faktura z 14 dniowym terminem płatności).
2. Udzielenie co najmniej 12 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę.
IV. Wykaz dokumentów wymaganych przez Dającego zlecenie:
1) Formularz ofertowy, sporządzony i podpisany zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego
2) podpisany szczegółowy opis przedmiotu dzieła określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego;
3) podpisaną klauzulę obowiązku informacyjnego związaną z ochroną danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
4) pełnomocnictwo w przypadku gdy dokumenty dot. składanej oferty podpisuje osoba/osoby inna niż osoba/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
5) podpisany projekt umowy wraz z klauzulą obowiązku informacyjnego, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
6) podpisane oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, stanowiące załącznik nr 6 do zapytania ofertowego;
7) oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w tym w przypadkach dotyczących postępowań realizowanych poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych, a jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.
Dający zlecenie wymaga złożenia oferty na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi oświadczeniami, pod rygorem odrzucenia oferty w przypadku braku dostarczenia kompletnego formularza.
V. Kryteria oceny oferty: najniższa cena brutto (cena ofertowa) ustalona wg poniższego wzoru - waga 100 %.
Wzór:
ŁK = C + 1,26 zł/kmxlK
(ŁK) - Łączny koszt realizacji usługi;
(C) - Cena ofertowa brutto (z formularza ofertowego);
1,26 zł/km - koszt przejechania 1 km wg zużycia ON wyliczona zgodnie z poniższym opisem:
-19 litrów/100 km (norma zużycia ON dla pojazdu DAF LF45) x 6,62 zł za 1 litr ON wg faktury za zakup z miesiąca maja 2024 r. = 125,78 zł koszt przejechania 100 km/100 =1,2578 zł<< 1,26 zł - koszt przejechania 1 km;
(IK) - ilość kilometrów - odległość od siedziby Zamawiającego do miejsca realizacji usługi i z powrotem.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę cenową spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych przez oferenta, którego cena ofertowa po zastosowaniu kryterium odległości będzie najniższa.
3) na ofertę składają się dokumenty wymienione w pkt IV;
4) Zamawiający informuje, że ewentualne pytania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca może składać na adres loqistyka.wssg@strazgraniczna.pl do dnia 02.07.2024 r. do godz. 11.00. (po wysłaniu e-maila wymaga się potwierdzenia telefonicznego pod nr 94 34 44 006 lub 94 34 44 142, 94 34 44 225, 94 34 44 258, 94 34 44 288).
W przypadku braku realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie. Wyższa Szkoła Straży Granicznej w Koszalinie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia.
VIII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
IX. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści lub uzupełnienia:
1) oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
2) Wykonawca nie spełni określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.
XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego,
2) odwołania prowadzonego zapytania ofertowego, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.
Kontakt:Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu:
1) chor. SG Sylwester Rutkowski - tel.: 94 34 44 288 (dostępny od 01.07.2024 r.);
2) chor. SG Katarzyna Lasko - tel.: 94 34 44 225;
3) Pan Krzysztof Wróbel - tel.: 94 34 44 142;
Numer dokumentu:WS-TZ-IV.3711.1.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: