Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-28
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja pomieszczenia i sanitariatów
Organizator:22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
Adres: ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:261 322 815, fax: 261 323 450
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie, 10-073 Olsztyn,
ul. Saperska 1, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: ,,Konserwacja
pomieszczenia w budynku nr 3/251 i sanitariatów w budynku nr 2/251 przy
ul. Saperskiej 1 w Olsztynie" - oznaczenie sprawy 339/26/RB/RZO/17/ZC/K.
Za ofertę zostanie uznany: wydrukowany, wypełniony i podpisany przez osobę
upoważnioną, zeskanowany FORMULARZ OFERTY (załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego): przesłany drogą elektroniczną na e-mail: 22woq.zamowienia@ron.mil.pl
lub fax. 261 323 450 w terminie do dnia 01.12.2017r. (do końca dnia).
Szczegółowy opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zawarty jest
w dokumentacji projektowej i STWiOR, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: Za ofertę zostanie uznany: wydrukowany, wypełniony i podpisany przez osobę
upoważnioną, zeskanowany FORMULARZ OFERTY (załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego): przesłany drogą elektroniczną na e-mail: 22wog.zamowienia@ron.mil.pl
lub fax. 261 323 450 w terminie do dnia 01.12.2017r. (do końca dnia).
Termin składania:2017-12-01
Miejsce i termin realizacji:5) Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia - zakończenia robót
budowlanych objętych niniejszym postępowaniem Zamawiający określa na
do 20 grudnia 2017 r.
Wymagania:I. Kryteria oceny ofert: przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium:
najniższa cena brutto oferty.
II. Warunki udziału w postępowaniu:
1) jeżeli złożone oferty najkorzystniejsze mają taką samą cenę oferenci, którzy złożyli
te oferty, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych;
2) jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zawrze umowy w terminie
określonym w zaproszeniu do podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
następną w kolejności, po ofercie najkorzystniejszej, bez przeprowadzania
ponownej oceny ofert, o ile nie upłynął termin związania oferta;
3) oferent jest związany ofertą do czasu wybrania innej oferty lub do czasu odwołania
postępowania bez wybrania którejkolwiek oferty albo do upływu terminu
określonego w warunkach postępowania;
4) w przypadku złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty Zamawiający może
przeprowadzić negocjacje dotyczące jej ceny.
III. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną przez oferenta, który złożył więcej niż jedną ofertę w tym postępowaniu;
2) złożoną po terminie;
3) zawierająca zmianę lub uzupełnienie.
IV. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania
wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
VI. Warunki realizacji zamówienia:
1) Zamawiający informuje, że przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą i orientacyjną,
a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac objętych przedmiotem
zamówienia.
2) Zamawiający przy realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 2 osób wykonujących
w szczególności roboty w zakresie: 2 ogólnobudowlane.
3) Roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie.
4) Od daty odbioru końcowego rozpoczyna się bieg gwarancji i rękojmi dla całości robót.
Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji i 36 miesięcznej rękojmi na przedmiot
zamówienia.
) Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia - zakończenia robót
budowlanych objętych niniejszym postępowaniem Zamawiający określa na
do 20 grudnia 2017 r.
6) Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie może
nastąpić później niż 3 dni od dnia podpisania umowy.
7) Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza,
że cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia
wynikające wprost ze specyfikacji technicznej wykonania robót oraz przedmiarów robót
jak również inne koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać
zamówienia.
W cenie oferty Wykonawca musi uwzględnić m in.:
a) wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi (w tym utylizacja)
i robotami tymczasowymi;
b) przewidywany, uzyskany przychód ze sprzedaży odpadów budowlanych nie
podlegających utylizacji pozostawianych do dyspozycji Wykonawcy;
c) podatek od towarów i usług obowiązujący na dzień składania ofert, oraz podatek
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi,
roboty) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem
akcyzowym.
8) Cena oferty musi zawierać wszelkie składniki cenotwórcze i koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia.
9) Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w specyfikacji technicznej i przedmiarach robót
obciążają Wykonawcę zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie
okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy
nie może ulec zwiększeniu.
10) Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności
pomiędzy ceną wyrażoną cyfrowo i słownie przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1) Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego,
o czym Wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie (zaproszenie do zawarcia
umowy).
2) Przed podpisaniem umowy strony ustalą osoby reprezentujące Wykonawcę oraz
Zamawiającego.
3) Ustala się, że umowa zostanie podpisana w 3 egzemplarzach - 2 egz. dla
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.
4) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem
umowy do niezwłocznego:
4.1. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4.2. poinformowania w formie pisemnej o powierzeniu wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom o wartości lub procentowej części zamówienia,
jaka zostanie im powierzona;
4.3. przedłożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą szczegółową
(w 2 egz.) sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, póz. 867 z 2001 r.);
4.4. przedłożenia wniosku zawierającego wykaz osób oraz pojazdów realizujących
zamówienie celem wydania przepustek osobowych i samochodowych, wraz z
podaniem:
a) imienia i nazwiska,
b) serii i numeru dowodu tożsamości,
c) stanowiska ( pełnionej funkcji),
d) zdjęć pracowników realizujących roboty (dopuszcza się wersję elektroniczną
fotografii),
e) marki i numeru rejestracyjnego pojazdu.
Wzór wniosku o wydanie przepustek znajduje się na stronie internetowej
zamawiającego zakładka Zamówienia publiczne - dokumenty do pobrania).
4.5. przedłożenia aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego
potwierdzającego, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej za szkody wyrządzone,
w związku lub przy okazji wykonywania umowy (o wartości nie mniejszej niż
wartość złożonej oferty);
4.6. wskazania osoby (osób) posiadającej wymagane uprawnienia budowlane
i elektryczne wraz z kserokopiami tych uprawnień i kserokopiami aktualnych
zaświadczeń o przynależności tej (tych) osoby (osób) do Izby Samorządu
Zawodowego zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego (budowlane);
4.7. dostarczenia ,,Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego" ze wskazaniem wymaganej ilości osób zatrudnionych na
umowę o pracę.
4.8. złożenia oświadczenia, że osoby biorące udział w realizacji umowy posiadają
przeszkolenie w zakresie przestrzegania przepisów BHP.
4.9. przedłożenia umowy regulującej współpracę, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegali
się o zamówienie.
5) Wykonawca, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, w przypadku gdy wartość umowy przekroczy dwukrotnie
wysokość kapitału zakładowego takiego Wykonawcy, najpóźniej w dniu podpisania
umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniami art. 230
Kodeksu spółek handlowych lub odpis umowy spółki, zezwalający na zaciąganie
takich zobowiązań.
Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej
,,zabezpieczeniem", na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
2) Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% (w zaokrągleniu do dziesiątek złotych) ceny
całkowitej podanej w ofercie.
3) Zabezpieczenie może być wniesione przez Wykonawcę w jednej lub kilku formach
zapisanych następujących formach:
3.1 pieniądzu,
3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym -
termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania,
3.3 gwarancjach bankowych - termin ważności 30 dni od wykonania zobowiązania,
3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych - termin ważności 30 dni od wykonania
zobowiązania,
3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
4) Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenie
z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.
5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz treść dokumentu
stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Prawa zamówień
publicznych, czyli Zamawiający wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosiła 30% wysokości
zabezpieczenia.
6) Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Prawa zamówień
publicznych.
7) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób
reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela)do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gwarancja
(poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne
żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego
rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym
żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych
w imieniu Zamawiającego.
8) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy: NBP O/O Olsztyn 63 1010 1397 0020 33 13 9120 0000.
9) Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
IX. Postanowienia końcowe:
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia, do którego wyłączono stosowanie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 tej
ustawy, prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
2) Od czynności dokonanych przez zamawiającego w toku niniejszego postępowania,
w tym czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania,
wykonawcom nie przysługuje odwołanie.
3) W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
X. Termin związania ofertą 20 dni od daty składania oferty.
Załączniki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego:
1. Formularz ofertowy (PDF)
2. Projekt umowy (PDF)
3. Dokumentacja projektowa i STWiOR (PDF)
4. Wzór oświadczenia o szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i wykazu
osób skierowanych do realizacji zamówienia (PDF)
w wersji PDF Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej
www.22wog.wp.mil.pl w Zakładce:
Zamówienia Publiczne - Przetargi do 30 000 euro - Roboty budowlane -,,Konserwacja
pomieszczenia w budynku nr 3/251 i sanitariatów w budynku nr 2/251 przy ul.
Saperskiej 1 w Olsztynie" - oznaczenie sprawy 339/26/RB/RZO/17/ZC/K.
Numer dokumentu:339/26/RB/RZO/17/ZC/K
Źródło: Internet i własne
Załączniki: