Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-29
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja sieci oświetleniowej - bieżąca naprawa i przegląd oświetlenia ulicznego
Organizator:URZĄD MIEJSKI W POLANICY-ZDROJU
Adres: ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. kłodzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (074) 868 06 00 fax. (074) 868 10 46, tel. 74 8680611
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Konserwacja sieci oświetleniowej - bieżąca naprawa i przegląd oświetlenia ulicznego w
okresie od 10 stycznia 2022 do 28 lutego 2022 i parkowego w okresie od 10 stycznia 2022
do 31 grudnia 2022 na terenie Miasta Polanicy-Zdroju.
2. Przedmiot zamówienia:
Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego w okresie od 10 stycznia 2022 do 28 lutego 2022 i
parkowego w okresie od 10 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022, w tym również wykonywanie
prac eksploatacyjnych w zależności od potrzeb obejmuje:
o wymianę niesprawnych źródeł światła,
o wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,
o regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,
o czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników,
o wymianę niesprawnych bezpieczników,
o przegląd, konserwację i wymianę wyeksploatowanych złączy kablowych w latarniach
wydzielonej sieci,
o konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych,
o malowanie szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnianie opisów,
o prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia
o uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych itp.,
o przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej,
o czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych,
o regulację zegarów sterowniczych,
o wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd
bezpiecznikowych itp.),
o przycinanie gałęzi i krzewów zasłaniających źródła światła - wg potrzeb,
o wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach,
o usuwanie zwarć na oświetleniowych liniach napowietrznych NN,
o lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe,
o naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci
podwieszonej,
o zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji
drogowych (słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf
oświetleniowych itp.),
o kontrolę sprawności oświetlenia na terenie miasta,
o wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń,

Strona 2 z 3
o pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej),
o prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego w tym zapisów dot.
wykonanych prac konserwacyjnych,
o przyjmowanie od pracowników Zamawiającego zgłoszeń i reklamacji dotyczących
niesprawności oświetlenia parkowego,
o wymianę urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych
(słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.) -
max - 5 szt.,
o usunięcie wskazanych przez Zamawiającego słupów wraz z zamufowaniem - max. - 5 szt.,
o poprawę rezystancji uziemień słupów oświetleniowych
o montaż i demontaż dekoracji zainstalowanej na terenie miasta Polanica-Zdrój w okresie
świątecznym 2021/2022r. Elementy dekoracji świątecznej stanowią własność Miasta
Polanica-Zdrój.
Lokalizacja zadania i zakres rzeczowy do wykonania:
Konserwacją i utrzymaniem w stanie sprawności objęte są wszystkie obwody oświetleniowe
w Polanicy-Zdroju, łącznie z obwodami oświetlenia parkowego.
Zakres robót konserwacyjnych objętych niniejszym postępowaniem dotyczy urządzeń
oświetleniowych, w tym m.in.: liczba punktów oświetlenia ulicznego i parkowego dla celów
rozliczeniowych wynosi: słupy 1175 sztuki, wysięgniki 1672 sztuki, oprawy 2202 sztuki (w
tym oświetlenia parkowego - 379 sztuki).
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin złożenia oferty:
? TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 05.01.2022 r.
? Miejsce składania ofert:
? forma papierowa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju,
ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, pokój 16 (sekretariat),
? forma elektroniczna w wersji zabezpieczonego pliku przesłana na adres:
um@polanica.pl
Otwarcie ofert:7. Termin otwarcia ofert: 07.01.2022 r. o godz. 9:00
Termin składania:2022-01-05
Miejsce i termin realizacji:Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy:
? do 28.02.2022 r - w zakresie konserwacja oświetlenia ulicznego
? do 31.12.2022 r. - w zakresie konserwacja oświetlenia parkowego.
3. Termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione
warunki udziału w postępowaniu:
1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
4. Okres gwarancji: 24 miesiące
5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena
8. Warunki płatności: Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego
comiesięcznego sprawozdania z realizacji umowy zgodnie z wzorem załączonym do umowy.
Prawidłowo wystawiona faktura wraz z załączonym comiesięcznym sprawozdaniem płatna
przelewem w terminie 21 dni o dni złożenia w siedzibie Zamawiającego.
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim, wg załączonego formularza.
Zamawiający wymaga sporządzenia i załączenia do oferty kalkulacji cenowej (kosztorysu) z
wyszczególnieniem wszystkich pozycji ujętych w przedmiocie zamówienia ( dla każdego
zakresu osobno).
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego
bez podania przyczyny.
Kontakt:9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Agnieszka Czaja - Insp. ds. Infrastruktury Technicznej, tel. 74 8680611,
e-mail: a.czaja@polanica.pl
Numer dokumentu:RT.7021.15.2021.AC
Źródło: Internet i własne
Załączniki: