Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20518737 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-05
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja sygnalizacji świetlnej
Organizator:Gmina Zbąszyń
Adres: ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. nowotomyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 068 3866 009 w 326
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający prowadząc postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 netto w formie rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Konserwacja sygnalizacji świetlnej w Zbąszyniu (4 punkty w tym 3 przejścia dla pieszych).
Zakres konserwacji sygnalizacji świetlnych obejmuje:
Usuwanie drobnych usterek (wymiana zużytych - przepalonych żarówek)
Czyszczenie latarń i soczewek
Konserwacja sterowników i szaf sterowniczych
Objazdy patrolowe punktów sygnalizacji co najmniej dwa razy w miesiącu

Wymiana uszkodzonych mechanicznie elementów sygnalizacji spowodowane przez ,,osoby trzecie", bądź warunki pogodowe (np. wyładowania atmosferyczne) i wymiana uszkodzonych wkładów LED w sygnalizatorze nie są objęte ofertą.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 11.01.2021r do godz. 12.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego lub na adres mailowy: r.fijalkowski@zbaszyn.pl
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
Termin składania:2021-01-11
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
od 14.01.2021 do 31.01.2021r.
Wymagania:4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
- być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
- uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
7. Warunki udziału w postępowaniu:
a) złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
b) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

8. Termin związania ofertą 21 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców w Biuletynie Informacji Publicznej.

10. Podpisanie zamówienia/umowy

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.
Uwagi:3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
Cena: waga kryterium 100 %
Kontakt:11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Rafał Fijałkowski tel. 068 3866 009 w 326
Źródło: Internet i własne
Załączniki: