Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-05-24
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja Systemu Monitoringu Wizyjnego
Organizator:Państwowe Muzeum na Majdanku
Adres: ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (81) 7102821, fax. (81) 7102865
E-mail:
Opis:Państwowe Muzeum na Majdanku
zaprasza do składania oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie w postępowaniu na
konserwację Systemu Monitoringu Wizyjnego - CCTV w Muzeum i Miejscu Pamięci
w Sobiborze. Niemiecki nazistowski obóz zagłady (1942 - 1943 )
Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja Systemu Monitoringu Wizyjnego - CCTV w okresie od
dnia zawarcia Umowy do 31 grudnia 2024 roku, dwa razy w roku, pierwsza do 30 czerwca 2024 r.,
druga do 20 grudnia 2024 r., na który składa się:
a) System Monitoringu Wizyjnego - CCTV został zainstalowany w sierpniu 2019 roku i jest
objęty 60 miesięcznym okresem gwarancyjnym - gwarancja upływa 26 sierpnia 2024 roku,
b) System Monitoringu Wizyjnego - CCTV zainstalowany w październiku 2023 roku, objęty 60
miesięcznym okresem gwarancyjnym, którego gwarancja upływa z końcem października
2028 roku.
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert
Każdy Wykonawca - Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć
do dnia 03 czerwca 2024 r., do godz. 09.00
a) pocztą na adres Zamawiającego podany w punkcie I, lub
b) pocztą elektroniczną - e-mailem na adres podany w punkcie I: sekretariat@majdanek.eu, w formie
załączonych do wiadomości e-mail skanów oferty i dokumentów (załączników do oferty).
(Decyduje data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą
uwzględniane).
Termin składania:2024-06-03
Miejsce i termin realizacji:Miejsce konserwacji: Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze. Niemiecki nazistowski obóz
zagłady ( 1942 - 1943 ) Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku. Żłobek 101, 22-200
Włodawa.
Wymagany termin realizacji zamówienia.
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.
Wymagania:II. Tryb
Postępowanie jest prowadzone na podstawie Zarządzenia wewnętrznego nr 1/2021 Dyrektora
Państwowego Muzeum na Majdanku z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia
i wprowadzenia w Państwowym Muzeum na Majdanku Regulaminu udzielania zamówień
o wartości poniżej 130 000 złotych.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy określone ustawą z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą
Pzp. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jej przepisy stosuje się, co do zasady, do udzielania
zamówień publicznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę
130 000 złotych.
V. Zamawiający
w postępowaniu:
wymaga,
aby
Wykonawca
spełniał
następujące
warunki
udziału
1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że sam posiada, ewentualnie
dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia,
legitymującą się zaświadczeniem o wpisie na listę Kwalifikowanego Pracownika
Zabezpieczenia Technicznego.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww. warunku udziału
w postępowaniu Wykonawca złoży oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz załączy dokument potwierdzający
wpis na listę Kwalifikowanego Pracownika Zabezpieczenia Technicznego w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 z późn. zm.).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca
złoży oświadczenie zawarte w treści formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania.
VI. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VII. Oferta powinna być napisana w języku polskim, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie. Oferta powinna zostać sporządzona
na Formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz zawierać
w szczególności:
1) następujące informacje:
1.1) Cenę łączną tj. zryczałtowane łączne wynagrodzenie (netto, stawka i kwota podatku Vat,
brutto) przy założeniu że w 2024 roku wystąpią: 2 konserwacje ( dwa razy w raku w trakcie
trwania umowy);
1.2) okres związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2) w przypadku Wykonawcy, nie będącego osobą fizyczną dokument rejestrowy, określający jego
formę organizacyjno-prawną, oraz sposób reprezentacji wykonawcy. Dokument winien być aktualny
na dzień składania oferty.
3) Zaświadczenia lub dokumenty: dokument potwierdzający wpis na listę kwalifikowanego pracownikazabezpieczenia technicznego w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Dokument winien być aktualny na dzień składania oferty.
4) Oświadczenie o treści wskazanej w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego:
2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
Zapytania wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed upływem wyznaczonego
terminu składania ofert i nie dotyczy udzielonych wyjaśnień.
3) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt 2). Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął po upływie terminu, o którym mowa
w pkt 2) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
4) Wnioski o wyjaśnienia Zapytania należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail
wskazany w pkt 1).
5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której
udostępniono Zapytanie, bez ujawniania źródła zapytania.
X. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny, tj.: cena ofertowa brutto za
całość zamówienia - waga 100%.
Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna ofertę obejmująca wykonanie opisanego przedmiotu
zamówienia w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami oraz zawierającą najniższą cenę ofertową
brutto.XI. Wynik postępowania
O wyborze oferty zamawiający powiadomi wykonawców pocztą e-mail.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami ze strony
Zamawiającego jest: Jarosław Pałacha, tel. 81 710 28 28, e-mail: j.palacha@majdanek.eu
Kod CPV:50.31.26.10-4
Numer dokumentu:DOM. 271. 17. 2024. JP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: