Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2024-01-10
Przedmiot ogłoszenia:Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego oraz montaż oświetlenia świątecznego
Organizator:GMINA PIECKI
Adres: ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: (89) 742 20 29, Fax: (89) 742 20 65
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na realizację usługi
p.n. ,, Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego oraz montaż oświetlenia świątecznego na
terenie Gminy Piecki"
Tryb udzjelenia zamówienia - przetarg nieograniczony
Ze względu na wartość zamówienia, nieprzekraczającą 130 000,00 zł nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14.ze zm.).
Zastosowanie mają procedury przewidziane w § 9 Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 67/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. zmienionego Zarządzeniem nr 193/2023 z dnia 24 października 2023 r.
IV: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług.
- konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piecki, polegających na stałym utrzymywaniu w sprawności technicznej opraw oświetlenia ulicznego , szafek sterowania
- jednorazowym montażu i demontażu oświetlenia świątecznego, w tym ok. 14 szt. oświetlenia w pasie drogi krajowej oraz ok. 25 szt. na pozostałym terenie gminy Piecki ( zgodnie ze wskazaniem przedstawiciela Zamawiającego), w okresie odpowiednio 5-6 grudnia 2024 r. oraz 10 stycznia 2025 r.
2 Dla obliczenia kosztów realizacji przedmiotu zamówienia należy przyjąć:
A) Liczbę opraw oświetlenia ulicznego -1155 sztuki, w tym:
a) oprawy LED stanowią ok 70 %,
b) oprawy rtęciowe stanowią ok 10 %,
c) oprawy sodowe stanowią ok 20 %.
B) Liczbę szafek sterowania - 77 sztuk.
3. Przyjmuje się, że podczas trwania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, podane powyżej ilości oraz rodzaje opraw oświetlenia, jak i liczba szafek sterowania mogą ulec zmianie +/-5 %. Ryzyko z tym związane Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej.
4. Nazwa zamówienia:
,, Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego oraz montaż oświetlenia świątecznego na terenie Gminy Piecki"
V. Rodzaj zamówienia: usługi
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem www.bip.plecki.com.pl
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy przesyłać:
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej Adres złożenia oferty:
Urząd Gminy Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki pok. nr 7 lub przesłane pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) do dnia 18.01.2024 r. do godz. 10:00
XII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty (lub zmiany) winny być złożone w siedzibie Zamawiającego lub przesłane pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) - do dnia 18.01.2024 r. do godz. 10"Q.
Termin składania:2024-01-18
Miejsce i termin realizacji:VIII. Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia - od 01 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.,
Wymagania:VI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WARUNKI WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
l)nie podlegają wykluczeniu,
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu t.j.:
a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej [o ile takie są wymagane) oraz są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
b) wykażą się zdolnościami technicznymi i zawodowymi:
-należyte wykonanie, na podstawie odrębnych umów/zleceń/kontraktów, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie co najmniej 2-ch usług o podobnym stopniu komplikacji i specyfice,
tj. usługi polegającej na konserwacji oświetlenia ulicznego obejmującej min. 700 szt. opraw oświetleniowych(wg załączonego wzoru - zał. nr 5). -dysponowanie technicznie sprawnymi jednostkami sprzętowymi, gwarantującymi efektywne wykonywanie przedmiotu zamówienia- zgodnie z zał. nr 6 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców ich potencjał techniczny będzie oceniany łącznie). Wymagana minimalna liczba jednostek sprzętowych do realizacji przedmiotu
zamówienia:
a) Samochód- pogotowie techniczne z wyposażeniem do prac pod napięciem-PPN ( min. 1 szt.),
b) Podnośnik koszowy przystosowany do PPN (do wykonania konserwacji, min. 1 sztuka),
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę który:
1. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt IX niniejszego ogłoszenia.
2. w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 w związku z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. Wykonawcę:
- wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na list ę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- którego jednostka dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
X. WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ
1. Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTY - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SWZ.
3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - wg wzoru stanowiącego załączniku nr 2b do SWZ.
4. Pisemne zobowiązanie (tylko w formie oryginału) podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej powołuje się Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ
5. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający nie żąda złożenia dokumentów rejestrowych stwierdzających status prawny Wykonawcy.
6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
7. Wykaz usług - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
8. Wykaz sprzętu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
XI. KRYTERIA OCENY OFERT Cena (koszt) -100 %
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
XIV. ISTOTNE WARUNKI UMOWY:
Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w załączniku nr 7 do SWZ -WZÓR UMOWY z uwzględnieniem treści złożonej oferty.
XV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. W przypadka przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną dokument musi mieć formę skanu oryginału pisma.
5. W związku z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz.U.2020.1666 t.j. z dnia 2020.09.29), Wykonawca ma prawo przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne związane z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego. Do realizacji tego uprawnienia służy bezpłatna Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF), wspierająca proces obsługi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. W celu przesłania elektronicznie faktury, Wykonawca wystawiający fakturę będzie musiał wskazać numer PEPPOL Zamawiającego (tj. nr NIP / GLM, czyli 7422123183) jako identyfikator skrzynki do wysyłki. Wykonawca wystawiający fakturę elektroniczną powinien podać jednocześnie numer i datę zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
XVI. INFORMACJE DODATKOWE Wskazano w rozdziale 22 SWZ
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 09 stycznia 2024 r. na:
o stronie internetowej Zamawiającego https://bip.plecki.com.pl
Kontakt:3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są:
a) Janusz Rutkowski - e-mail: j.rutkowski@piecki.com.pl
b) Marek Hajko - e-mail: m.hajko@piecki.com.pl
4. Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego:
a) w formie pisemnej na adres (w godzinach pracy Urzędu):
Urząd Gminy Piecki ul. Zwycięstwa 34,11-710 Piecki
b) w formie elektronicznej, tj. w formie skanu oryginału pisma na adres e-mail: gmina@piecki.com.pl
Kod CPV:50232100-1
Numer dokumentu:BKR.7021.11.1.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: