Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27525401 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-07-10
Przedmiot ogłoszenia:Koszenie poboczy dróg
Organizator:Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska
Adres: ul. Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Województwo / powiat: małopolskie, pow. dąbrowski
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/952153
Opis:SA.270.22.2024 Koszenie poboczy dróg leśnych w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska w 2024r. - zamówienie podzielone na 3 części
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Koszeni poboczy dróg leśnych w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska w 2024r - cz. 1 Koszenie poboczy w leśnictwach: Szczucin, Dulcza, Smyków, Podborze; Suma: 400 000 mb
Zał nr 1.1 Form_ofer [...].doc
Zał nr 2.1 Przedmir [...].xlsx
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Koszenie poboczy dróg leśny w Nadleśnictwie Dąrowa Tarnowska w 2024r - cz. 2 Koszenie poboczy w leśnictwach: Wał Ruda, Waryś, Bratucice; Suma: 300 000 mb
Zał nr 1.2 Form_ofer [...].doc
Zał nr 2.2 Przedmir [...].xlsx
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Koszenie poboczy dróg leśny w Nadleśnictwie Dąrowa Tarnowska w 2024r - cz. 3 Koszenie poboczy w leśnictwach: Wierzchosławice, Bielcza, Biadoliny; Suma: 300 000 mb
Zał nr 1.3 Form_ofer [...].doc
Zał nr 2.3 Przedmir [...].xlsx
1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/952153
Składania : 17-07-2024 10:00:00
Otwarcie ofert:Otwarcia : 17-07-2024 10:30:00
Termin składania:2024-07-17
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska
33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szarwarska 1
Postępowanie prowadzone na podstawie wewnętrznych regulacji Zamawiającego: ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 złotych netto".
2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia :
,,Koszenie poboczy w ciągach dróg leśnych w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska w 2024 roku" - postępowanie podzielone na 3 części:
- część 1 - leśnictwa Szczucin, Dulcza, Smyków Podborze;
- część 2 - leśnictwa Wał Ruda, Waryś, Bratucice;
- część 3 - leśnictwa Wierzchosławice Bielcza Biadoliny
Przedmiotem zamówienia jest: Koszenie poboczy w ciągach dróg leśnych w Nadleśnictwie Dąbrowa Tarnowska w 2024 roku tj. wykaszanie porostów, mechaniczne koszenie porostów z poboczy dróg leśnych lub skarp lub przeciwskarp przydrożnych rowów zgodnie z załączonym przedmiarem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Drogi do koszenia rozproszone są po całym obszarze nadleśnictwa. Mapki z ogólnym zarysem lokalizacji przedstawiono w załączniku. Szczegółową lokalizację dróg do koszenia przekażą odpowiedni miejscowo leśniczy po podpisaniu umowy.
Do wykoszenia wytypowano 1 000 000 mb z czego w części 1 do wykoszenia jest 400 000 mb, w części 2 - 300 000 mb, w części 3 - 300 000 mb. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ww. zakresu prac zgodnie z zastosowaniem ceny wybranej oferty.
3. Opis wymagań:
Zamawiający wymaga podania ceny jednostkowej za wykoszenie 1mb oraz ceny sumarycznej w kosztorysie ofertowym.
Do oferty należy złożyć wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o dysponowaniu odpowiedniego potencjału technicznego pozwalającego na realizację zamówienia na formularzu ofertowym. Wykaszanie polegać będzie na koszeniu poboczy w tym skarp i przeciwskarp przydrożnych rowów
Postanowienia umowne zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Kryteria oceny ofert: Cena - 100%. Wykonawca zostanie wybrany na podstawie wartości oferty brutto podanej w formularzu ofertowym. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty które może ponieść Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia.
5. Termin związania z ofertą: 30 dni.
Termin realizacji zamówienia 1 miesiąc od podpisania umowy.
6. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - ,,RODO") Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:
- niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - 30 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska
ul. Szarwarska 1
33-200 Dąbrowa Tarnowska
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days
Numer dokumentu:ID 952153, SA.270.22.2024
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: