Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17500210 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-13
Przedmiot ogłoszenia:Koszenie traw i chwastów
Organizator:GMINA JABŁONNA LACKA
Adres: ul. Klonowa 14, 08-304 Jabłonna Lacka
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. sokołowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. bezp.: 7871023, fax: 7871149
E-mail:
Opis:,,Koszenie traw i chwastów z poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Jabłonna Lacka"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy dróg gminnych na terenie gminy Jabłonna Lacka.
Łączna powierzchnia terenu do koszenia: ok. 330 000,00 m2
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce oraz termin złożenia ofert:
1) Ofertę należy złożyć: do godziny 16:00 dnia 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek)
w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Jabłonna Lacka
ul. Klonowa 14,
08-304 Jabłonna Lacka, pokój nr 1
lub mailem na adres: przetargi@jablonnalacka.com.pl
Termin składania:2019-06-17
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia: 19 lipca 2019 r.
Wymagania:4. Kryteria oceny ofert: Cena 100 %
W ofercie należy podać cenę za wykoszenie 1 m2 traw i chwastów.
Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym oferentem/oferentami w sytuacji, gdy we wszystkich złożonych ofertach proponowana cena brutto za wykonanie usługi przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację prac.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
a) Obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.
b) Roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, wymogami prawnymi w tym zakresie.
c) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
d) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
e) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
7. Sposób przygotowania oferty:
1) zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA WYKONAWCY";
2) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
3) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
4) cena brutto za wykoszenie 1 m2 traw i chwastów winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
5) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
6) ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem:
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. ,,Koszenie traw i chwastów z poboczy przy drogach gminnych na terenie gminy Jabłonna Lacka". Nie otwierać do dnia 17 czerwca 2019 roku do godziny 16:00"
Kontakt:8. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) Grzegorz Przesmycki - inspektor ds. drogownictwa;
Numer dokumentu:SEG.271.2.12.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: