Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-02-18
Przedmiot ogłoszenia:Kurs cukiernictwa
Organizator:Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej SPOEKON
Adres: Gdańska 15, 83-300 Kartuzy
Województwo / powiat: pomorskie, pow. kartuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:783-887-800
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33026
Opis:,,Klub Integracji Społecznej II"

Część 1
Kurs obsługi kas fiskalnych

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
kurs cukiernictwa z uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji - przygotowanie egzaminu w postaci testu składającego się z 20 pytań oraz przygotowanie certyfikatów z kursu
dla wszystkich uczestników w ramach projektu ,,Klub Integracji Społecznej II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa.
Przedmiot zamówienia:
1. Kurs prowadzony ma być dla 5 osób (+-2 osoby). Realizacja kursu ma się odbyć w okresie
marzec/kwiecień 2021 roku. Kurs ma obejmować łącznie 40 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego przypadających na grupę (teorię łączymy z praktyką).
2. Uczestnicy poznają zasady dekorowania tortów i ciast, poprzez:
o wypiek biszkoptów
o przygotowanie kremów
o przygotowanie tortu pod masę cukrową
o przygotowanie masy cukrowej
o barwienie masy cukrowej
o powlekanie
o tworzenie dekoracji
Uczestnicy poznają zasady:
? temperowania czekolady,
o tworzenia dekoracji z czekolady,
o produkcji pralin i czekoladek
tworzenia dekoracji żelowych i czekoladowych.
3. Oferent będzie zobowiązany do dostarczenia surowców potrzebnych do przeprowadzenia kursu oraz sprzętu cukierniczego.
4. Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć zapewnione na własność materiały szkoleniowe
w postaci skryptu, który może być drukowany, kopiowany przez wykonawcę, nie może jednak naruszać obowiązującej ustawy o prawie autorskim.
5. Kurs będzie się odbywać w Kartuzach w miejscu zagwarantowanym przez Oferenta.
6. Oferent musi mieć do dyspozycji pracownię gastronomiczną ze sprzętem niezbędnym do realizacji zadania.
7. Harmonogram przeprowadzania kursu będzie uzgadniany z zamawiającym i może odbywać się od poniedziałku do piątku.
8. Oferent zobowiązany jest do przygotowania egzaminu w postaci testu składającego się z 20 pytań.
9. Oferent zobowiązany jest do przygotowania certyfikatów z każdego kursu dla wszystkich uczestników.
10. Poprzez przeprowadzenia kursu cukiernictwa Zamawiający (SPOEKON) rozumie usługę obejmującą podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji do wykonywania zawodu cukiernika/pomocy cukiernika, wykształcenie umiejętności sporządzania potraw i sposobów ich podawania posługiwanie się normami obowiązującymi w gospodarce żywnościowej właściwe wykorzystanie receptur gastronomicznych.
11. W trakcie szkolenia poruszane będą tematy dotyczące:
- Racjonalne żywienie, informacje o wartościach odżywczych produktów spożywczych,
- Składniki pokarmowe występujące w pożywieniu,
- Podział produktów spożywczych na grupy i ich charakterystyka,
- Zatrucia pokarmowe i ich profilaktyka, przepisy sanitarno- epidemiologiczne,
- Przepisy BHP, p.poż i HACCP w gastronomi.
12. Kurs gastronomiczny odbywać się musi na terenie miasta Kartuzy.
13. Oferent zapewnia salę szkoleniową do zajęć teoretycznych i praktycznych. Sala do zajęć praktycznych powinna być wyposażona w sprzęt gastronomiczny w odpowiedniej liczbie, aby każdy z uczestników miał możliwość praktycznej nauki oraz powinien spełniać wymagania sanitarno-epidemiologiczne.

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Do zadań Wykonawcy będzie należało w szczególności:
o przygotowanie propozycji harmonogramu zajęć, zawierającego tematy poruszane
w ramach kursu dostosowanych do potrzeb uczestników projektu (przekazanie go zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu),
o prowadzenie list obecności uczestników, dziennika zajęć, kopii certyfikatów przekazanych uczestnikom, listę potwierdzającą przeprowadzenie egzaminu wraz z podpisem komisji egzaminacyjnej oraz wykładowcy i przekazanie ich Zamawiającemu, a także zdjęć na nośniku CD,
o stała i bieżąca współpraca ze Specjalistą ds. staży i kursów zawodowych w Kartuzach
w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, ustalania informacji i spełnienia warunków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia spotkań,
o przygotowywanie i przekazanie po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego każdemu uczestnikowi zajęć kompletu materiałów szkoleniowych (w ilości odpowiadającej liczebności uczestników) spójnych tematycznie z tematyką zajęć oraz zapewnienie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć,
o informowanie Zamawiającego o każdorazowej nieobecności uczestników na spotkaniach oraz o wszelkich sytuacjach mających wpływ na prowadzenie spotkań zgodnie z umową lub uniemożliwiających wykonanie umowy,
o Wykonawca w ramach przeprowadzonego kursu zapewni otrzymanie certyfikatu w języku polskim potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji do wykonywania pracy wystawiony przez instytucję certyfikującą posiadającą uprawnienia do certyfikowania,
o Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentu, w którym zawarta jest informacja
o podstawie prawnej lub innym uregulowaniu, który stanowi podstawę dla instytucji do przeprowadzenia procedury certyfikowania wraz z uzasadnieniem o potwierdzeniu rozpoznawalności dokumentu/certyfikatu w danym sektorze lub branży, w którym dany certyfikat został wydany.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-03-01
Termin składania:2021-03-01
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
kartuski
Gmina
Kartuzy
Miejscowość
Kartuzy
Wymagania:V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: marzec/kwiecień 2021r.
VI. FORMA ZATRUDNIENIA
Umowa zlecenie / współpracy (faktura). Umowa zostanie zawarta ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej SPOEKON w Kartuzach.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
o Wykształcenie kierunkowe.
o Doświadczenie w realizacji kursów gastronomicznych (prowadzenie warsztatów, szkoleń
w podanej tematyce skierowanych do podobnej grupy docelowej).
o Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi zawierać:
- formularz oferty
- CV wykładowcy
- załączniki - dokładny opis doświadczenia zawodowego osoby prowadzącej kurs oraz dokładny adres i opis miejsca w którym będzie odbywać się kurs oraz program kursu.
W przypadku składania oferty przez podmiot gospodarczy, do dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów konieczne jest załączenie oświadczenia o dysponowaniu osobą wskazaną w ofercie do wykonania zamówienia.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-02-18
Data ostatniej zmiany
2021-02-18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
a) Cena: 80%
b) Doświadczenie - 20%
Sposób wyliczenia punktacji:
1) Kryterium cenowe - max. 80 pkt
Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru:
najniższa cena oferty brutto
Liczba punktów = -------------------------------------------------- x 100 x 80%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agnieszka Kulas
tel.: 783-887-800
e-mail: spoekonkartuzy@interia.pl
Kod CPV:80530000-8
Numer dokumentu:2021-16770-33026, SPOEKON.1.2021.EFS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: