Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-04
Przedmiot ogłoszenia:KURS GASTRONOMICZNY
Organizator:Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Adres: ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:(12) 68 68 000 fax (12) 645 12 70
E-mail:
Opis:KURS GASTRONOMICZNY - SZEF KUCHNI Z MODUŁEM CUKIERNICZYM I MODUŁEM LATTE ART
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie 110 - godzinnego szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pod nazwą : ,,KURS GASTRONOMICZNY - SZEF KUCHNI Z MODUŁEM CUKIERNICZYM I MODUŁEM LATTE ART"
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2018 r. godz. 12:00.
Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34; 31-752 Kraków, Dziennik podawczy - pokój nr 119 w terminie do dnia 08.01.2018 r.: godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 - 14.45
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 8 stycznia 2018 r. godz. 12:00.
Termin składania:2018-01-08
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: najbliższy możliwy.
Miejsce szkolenia: Polska (w przypadku szkolenia poza Krakowem, koszt szkolenia obejmuje zakwaterowanie + wyżywienie- jeśli dotyczy )
Wymagania:Okres gwarancji: nie dotyczy
Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez odpowiedni Wojewódzki Urząd Pracy, posiadają pozwolenie na prowadzenie szkoleń w ramach wpisu do: ewidencji rejestru działalności gospodarczej/KRS.
Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów:

cena ( brutto ) - 100% znaczenia/100 punktów

Sposób oceny ofert:

W kryterium ceny, punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena punktowa = ( najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty ) x 100

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), podać cenę do porównania ofert - wartość brutto. Stawka podatku VAT - zwolniony.

Opis sposobu obliczania ceny ofert

Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Cena oferty będzie określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

.Zmiana treści zapytania ofertowego

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego.

Zmiana treści Zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronach internetowych:

www.gupkrakow.pl
http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=28

i będzie wiążąca dla Wykonawców.
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że Wykonawca zwróci się o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego nie później niż do dnia 05.01.2018 r., w jednej z form o których mowa w pkt. 13.

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego zostaną zamieszczone na stronach internetowych:

www.gupkrakow.pl
http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=28

i będzie wiążąca dla Wykonawców.
Opis sposobu przygotowania ofert

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ewentualne poprawki w treści oferty muszą
być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta powinna być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Integralną częścią oferty jest wypełniony Formularz ofertowy - stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca powinien dodatkowo umieścić informację ,,Zmiana oferty".
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę można złożyć w jednej z form o których mowa w pkt 13.
Zamawiający nie uwzględni ofert

Wykonawców, którzy złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,

Nieodpowiadających warunkom postępowania,

Złożonych po terminie.
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przed zawarciem umowy

Nie przewidziano.
Załączniki do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Wzór umowy - załącznik nr 2
Informacje dodatkowe

Złożenie Zapytania ofertowego, jak też otrzymywanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego (nie rodzi skutków prawnych zawarcia umowy).

Oferty Wykonawców uzyskane w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe mogą stanowić podstawę do udzielenia zamówienia albo być podstawą do dalszych negocjacji.
Dokumenty jakie winna zawierać oferta:

Formularz ofertowy - wg wzoru poniżej,
Nazwę szkolenia i program szkolenia zawierający również cel szkolenia, wymagania wstępne dla kandydatów na szkolenie i opis sposobu sprawdzania nabytej wiedzy w tym niezbędnych egzaminów,
Wykaz kadry wykładowej z opisem jej kwalifikacji zawodowej,
Wykaz materiałów szkoleniowych w tym otrzymywanych na własność przez uczestników szkolenia, niezbędnej literatury, oraz innych środków dydaktycznych niezbędnych w celu prawidłowej realizacji zamówienia których uczestnicy szkolenia nie otrzymują na własność
Opis miejsca szkolenia: w tym opis sali szkoleniowej i jej wyposażenia niezbędnej w celu prawidłowej realizacji zamówienia oraz opis zaplecza socjalnego i sanitarnego,
Szczegółowy harmonogram szkolenia /tygodniowy wymiar godzin nie może być krótszy niż 25 godzin zegarowych/
Wzory wydawanych zaświadczeń i certyfikatów,
Parafowany wzór umowy
Wzór ankiety ewaluacyjnej
Szczegółową kalkulację kosztów szkolenia zawierającą również koszt ewentualnego ubezpieczenia NNW - jeśli dotyczy, koszt ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia oraz cenę szkolenia ogółem i cenę osobogodziny.
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

12. Oświadczenie o wpisie do RIS
Oferty składane są na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Grodzkiego Urzędu Pracy (ul. Wąwozowa 34; 31-752 Kraków) oraz opisane
............................................

nazwa i adres Wykonawcy

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

ul. Wąwozowa 34

31-752 Kraków

Oferta szkoleniowa ,,KURS GASTRONOMICZNY - SZEF KUCHNI Z MODUŁEM CUKIERNICZYM I MODUŁEM LATTE ART"

Nr. zam. OZ.271.447.2017.BK.Szkol.Ind

Nie otwierać przed dniem 08.01.2018 r. do godz. 12:00
Kontakt:Oferty oraz innego rodzaju korespondencję należy przekazywać do Zamawiającego w jednej z poniższych form:

drogą elektroniczną (skany dokumentów) na adres: kraus@gupkrakow.pl
pisemnej (pocztą, kurierem lub osobiście ) do siedziby Zamawiającego na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków do pok. 119 - Dziennik Podawczy - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 - 14.45,
Osoby wyznaczone do kontaktów

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pani Beata Kraus - tel. (12) 68 68 216
Numer dokumentu:OZ.271.447.2017.BK.Szkol.Ind
Źródło: Internet i własne
Załączniki: