Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15287148 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-04-24
Przedmiot ogłoszenia:Kurs języka angielskiego
Organizator:Opolski Urząd Wojewódzki OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OPOLU
Adres: ul. Piastowska 14,, 45-082 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 45 24 125, Tel: 77 45 24 125
E-mail:
Opis:I. Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia:
Kurs języka angielskiego dla pracowników Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zaangażowanych w obsługę obywateli państw
trzecich.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu nr 11/7-2017/OG-FAMI pt. ,,Przyjazny
urząd dla legalnej migracji" współfinansowanego z Programu Krajowego Fundusz Azylu,
Migracji i Integracji.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Organizacja i przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla ok. 10 osób w 1 grupie
Zajęcia grupowe w formie konwersacji: dwie grupy
Poziom: średniozaawansowany i zaawansowany
Lektor: polski
Czas trwania:
od 14 maja 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. - 6 zajęć
od 3 września 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. - 15 zajęć
od 2 stycznia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. - 25 zajęć
Częstotliwość zajęć: 1 x w tygodniu po 90 min każda grupa
Łączna ilość zajęć w okresie trwania kursu: 46 zajęć
Dni i godziny zajęć: od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy (od godziny 15:30)
Miejsce zajęć: siedziba zamawiającego- Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Materiały szkoleniowe: przygotowane przez lektora dostosowane do indywidualnych
potrzeb pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców OUW
zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich.
Miejsce i termin składania ofert: VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (załącznik do zapytania
ofertowego).
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta musi być czytelna.
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 12:00.
- osobiście w siedzibie zamawiającego wskazanej w pkt. II, pokój nr 221
koperta winna być oznaczona ,,oferta na kurs języka angielskiego
dla pracowników OUW Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
zaangażowanych w obsługę obywateli państw trzecich".
lub
- w formie skanu pocztą elektroniczną na adres amarczak@opole.uw.gov.pl
Termin składania:2018-04-30
Wymagania:III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający uzna warunki za spełnione jeśli:
1) wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum 3 lektorami polskimi z zakresu nauczania
języka angielskiego posiadającymi umiejętności nauczania na poziomie BI, B2, CI, C2
oraz co najmniej 3-letnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego.
Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie oświadczenia
Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2) wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie
wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył) a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych należycie wykonuje co najmniej dwie usługi, polegające na zorganizowaniu
i przeprowadzeniu kursu z języka angielskiego dla osób dorosłych obejmującego minimum
60 godzin lekcyjnych. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie
oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
2. Obowiązki wykonawcy:
a)przygotowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego na wskazanych poziomach,
popracowanie harmonogramu kursu,
c) dostosowanie kursu języka do indywidualnych potrzeb uczestników kursu,
djnadzór metodyczny prowadzonych zajęć,
ejwydanie zaświadczeń o uczestnictwie w kursie w ostatnim dniu kursu,
^prowadzenie ewidencji obecności na zajęciach w formie listy.
V. KRYTERIA OCENY OFERTY
Najniższa cena
1. Cena obejmuje łączny koszt 46 spotkań dla 2 grup wraz z materiałami szkoleniowymi
dla wszystkich kursantów.
2. Cenę należy podać w złotych.
3. Udział w kursach językowych jest w całości finansowany ze środków publicznych
i jest formą kształcenia zawodowego pracowników jednostki, w związku z czym jednostce
przysługuje zwolnienie od podatku od towarów i usług.___
5. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną po terminie;
2) złożoną prze wykonawcę niespełniającego warunków w postępowaniu;
3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
4) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
5) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację
zamówienia.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY/OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
na podstawie kryteriów wskazanych w punkcie V.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Państwa oferty
nie powodują powstania zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa
oferty zostaną Państwo poinformowani poprzez złożenie zamówienia.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który
złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa
możliwości finansowe przewidziane w budżecie projektu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości
50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, związanej
ze zwiększeniem zakresu zamówienia (np. zwiększenie liczby jednostek).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania,
a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku, gdy:
1) nie zostanie złożona żadna oferta;
2) zostanie złożona tylko jedna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu, w przypadku
jeśli wysłano zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców i nie opublikowano
ogłoszenia o zamówieniu;
3) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia
uniemożliwiającą udzielenie zamówienia i zawarcie umowy.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Opolu do zawarcia umowy.
5. Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.
Kontakt:VIII. DODATKOWE INFORMACJE/OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Dodatkowych informacji udziela:
Anna Marczak-Puc
tel. 77 45 24 207
e-mail: amarczak@opole.uw.gov.pl
Numer dokumentu:BOU.I.2402.5.1.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: