Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16132570 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-10-03
Przedmiot ogłoszenia:Kurs języka angielskiego
Organizator:Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Adres: ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:85 748 55 36
E-mail:
Opis:Kurs języka angielskiego dla kadry administracyjnej UMB
2. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Wykonawcę, kursu języka angielskiego dla 106 pracowników kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kurs będzie realizowany w ramach projektu ,,Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
II. Dokładny opis tematyki kursu, w tym zagadnienia i treści objęte kursem:
1) Kurs jest przeznaczony dla kadry administracyjnej UMB w zakresie języka angielskiego ogólnego, w szczególności powinien zawierać tematykę związaną z rozwojem umiejętności językowych koniecznych do kontaktów ze studentami/klientami anglojęzycznymi oraz prowadzenia korespondencji w języku angielskim.
2) W kursie weźmie udział 106 pracowników UMB, z czego założono, że co najmniej 40 uczestników szkolenia uzyska certyfikat zewnętrzny potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego Rady Europy (preferowane FCE, CAE, CPE).
III. Miejsce kursu: Kurs realizowany będzie w salach szkoleniowych zapewnionych przez Wykonawcę. Miejsce prowadzenia zajęć musi być zlokalizowane w odległości nie większej niż 2 km od siedziby Zamawiającego, tj. ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok. Miejsce realizacji kursu Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym.
Specyfikacja:1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zamówień Publicznych; Dział Projektów Pomocowych
Miejsce i termin składania ofert: 3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:

oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
4. Termin składania ofert (data i godzina):
2018-10-11 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem ,,Oferta na ,,Kurs języka angielskiego dla kadry administracyjnej UMB, sprawa nr AZP/US/22/APP-073/ZPU/1/2018 - Nie otwierać przed dniem 11.10.2018 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Termin składania:2018-10-11
Miejsce i termin realizacji:II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie):
Usługa będzie realizowana w okresie 10.2018-12.2021, z wyłączeniem okresów wakacyjnych, tj. 07-08.2019, 07-08.2020 oraz 07-08.2021. Dokładny termin kursu określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem każdej rocznej edycji kursu. Dokładny termin egzaminów certyfikowanych określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 60 dni przed datą egzaminu
Wymagania:IV. Wymagania wobec Wykonawcy
1) Posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu i organizowaniu kursów językowych przygotowujących do uzyskania certyfikatów na poziomie min. B2, zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego Rady Europy (FCE, CAE, TELC, TOEIC, itp.).
2) Dysponowanie salami wyposażonymi w sprzęt, w tym multimedialny, niezbędny na potrzeby przeprowadzenia kursu.
Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oraz dysponowanie salami i sprzętem multimedialnym oświadczeniem na formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia oraz dysponowania salami i sprzętem multimedialnym.
V. Wykonawca zapewni personel biorący udział w realizacji zamówienia i spełniający następujące wymagania:
a) Lektorów prowadzących zajęcia w każdej grupie, którzy powinni (każdy z lektorów):
? posiadać wykształcenie na poziomie magistra filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego,
? posiadać przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli lub ukończyły nauczycielskie kolegium języków obcych w zakresie nauczania języka angielskiego, lub mają ukończone studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) lub wyższe zawodowe na dowolnym kierunku filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka angielskiego i posiadać świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia II,
? dysponować co najmniej trzyletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 1 kurs rocznie
b) Metodyka legitymującego się wysokimi kwalifikacjami, rozumianymi jako minimum 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji metodyka, zapewniającego nadzór metodyczny nad kursami oraz pracą lektorów prowadzących zajęcia, posiadającego doświadczenie zarówno w zakresie przygotowywania tradycyjnych programów nauczania, jak i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do nadzoru metodycznego nad zajęciami jako metodyk może być wyznaczony jeden ze wskazanych lektorów prowadzących zajęcia.
c) Opiekuna klienta z którym Zamawiający będzie się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z realizacją kursów.
Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże imiennie następujące osoby uczestniczące w realizacji zamówienia:
- 6 Lektorów prowadzących zajęcia w pierwszym roku kursu,
- Metodyka,
- Opiekuna klienta.
Wykonawca potwierdzi spełnienie powyższych wymagań dla Lektorów i Metodyka oświadczeniem na formularzu ofertowym.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. uprawnień oraz doświadczenia.
Uwagi:4. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
a. cena - 50%,
W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) Wykonawca podaje ceny brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b. Doświadczenie lektorów prowadzących zajęcia w pierwszym roku kursów - 50%
Kryterium ,,doświadczenie lektorów" składa się z 2 podkryteriów - każde po 25%:
1) Doświadczenie lektorów w prowadzeniu kursów skierowanych do pracowników jednostki sektora finansów publicznych.
Każdy z sześciu lektorów, wskazanych przez Wykonawcę, będzie oceniany oddzielnie i może otrzymać maksymalnie 5 pkt (łącznie 30 pkt.). Punkty w ramach kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
- po 1 pkt - za przeprowadzenie kursu skierowanego do pracowników jednostki sektora finansów publicznych.
Wykonawca w Załączniku nr 1a) wykaże doświadczenie lektorów w postaci listy prowadzonych przez każdego z nich kursów skierowanych do pracowników jednostki sektora finansów publicznych.
2) Doświadczenie lektorów w prowadzeniu kursów przygotowujących do egzaminów certyfikowanych na poziomie co najmniej B2.
Każdy z sześciu lektorów, wskazanych przez Wykonawcę, będzie oceniany oddzielnie i może otrzymać maksymalnie 5 pkt (łącznie 30 pkt.). Punkty w ramach kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
- po 1 pkt - za przeprowadzenie kursu przygotowujących do egzaminów certyfikowanych na poziomie co najmniej B2.
Wykonawca w Załączniku nr 1b) wykaże doświadczenie lektorów w postaci listy prowadzonych przez każdego z nich kursów przygotowujących do egzaminów certyfikowanych na poziomie co najmniej B2.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie
Kontakt:2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Barbara Dokert-Świsłocka, Marek Sokołowski
Telefon kontaktowy:
85 748 56 25, 85 748 56 50
Numer dokumentu:AZP/US/22/APP-073/ZPU/1/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: