Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-06
Przedmiot ogłoszenia:Letnie utrzymanie chodników
Organizator:Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
Adres: ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. skarżyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (0-41) 25- 20- 194
E-mail:
Opis:Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ,, letnie utrzymanie chodników położonych przy drogach gminnych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej 2019 r."
Przedmiotem zamówienia jest: usunięcie przerostu trawy i nakładów ziemi oraz piachu w ciągach pieszych i rowerowych, oraz zatokach postojowych, usuwanie wyrastającej darni z chodników, tzn. wycięcie darni i pełne odkrycie obrzeża chodnikowego lub krawężnika drogowego. Oczyszczanie chodników obejmuje całe powierzchnie wszystkich ciągów pieszych ( chodniki z betonowych płytek, polbruku, dywaniki asfaltowe . Trawa i chwasty przy obrzeżach trawnikowych i krawężnikach ulicznych oraz z pomiędzy kostki betonowej i płytek betonowych powinny być usuwane mechanicznie oraz za pomocą środków chwastobójczych.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty cenowe na powyższe zadanie prosimy składać w pokoju 28 (Biuro Obsługi Interesanta do dnia 16.09.2019 r. do godziny 1500 w zaklejonej kopercie z opisaną nazwą zadania.
Termin składania:2019-09-16
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji robót:- od dnia zawarcia umowy do 08.11.2019 r.
Wymagania:Oferty należy złożyć na załączonym druku ,,OFERTA na : ,,letnie utrzymanie chodników położonych przy drogach gminnych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2019 r."
W ofercie należy podać : cenę ryczałtową netto, podatek VAT, cenę ryczałtową brutto.
Zamawiający wybierze oferenta, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podawania przyczyny.

Zamawiający dokona poprawy w tekście oferty pomyłek rachunkowych.
Kontakt:Wszelkich informacji w Urzędzie Miasta Skarżyska - Kamiennej udziela Wiesława Witkowska - pok.240, tel. (0-41) 25- 20- 194.
Numer dokumentu:WDT1.7031.2.2.2019.WW
Źródło: Internet i własne
Załączniki: