Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-03-10
Przedmiot ogłoszenia:Likwidacja Barier Architektonicznych
Organizator:Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
Adres: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09
E-mail:
Opis:Tytuł zamówienia Likwidacja Barier Architektonicznych na terenie Miasta Poznania.
Opis przedmiotu zamówienia: Likwidacja Barier Architektonicznych na terenie Miasta Poznania.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert: 12.03.2020r. Godzina: 14.00
Miejsce złożenia ofert: Kancelaria ZDM lub mailowo na adres oferty@zdm.poznan.pl
Otwarcie ofert:Data, godzina otwarcia ofert: 13.03.2020r. Godzina 12.00
Termin składania:2020-03-12
Miejsce i termin realizacji:Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 31.05.2020r.
Wymagania:1. Warunki uczestnictwa:
Wykonawca składa: formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym w
oparciu o załącznik nr 1 oraz wykaz robót wykonywanych w okresie 2018-2019 (co najmniej
trzy roboty polegające na wykonaniu remontu chodnika z betonu asfaltowego, kostki
betonowej brukowej lub płyt betonowych o wartości nie mniejszej niż 100.000 PLN netto
każda, w tym jedna z robót wykonana dla ZDM Poznań) i dokumenty potwierdzające,
że wykonane zostały w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania
prac z zatwierdzeniem jej przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Dysponowanie osobą
posiadającą uprawnienia budowlane w minimum ograniczonym zakresie specjalności
drogowej, która będzie kierować robotami budowlanymi i pełnić funkcję kierownika
budowy. Załączenie oświadczenia - formularza ofertowego o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2). Aktualne zaświadczenie ZUS o niezaleganiu ze składkami.
Przed złożeniem ofert należy zapoznać się z ,,Wytycznymi dla wykonawców" zawartymi w
zakładce zamówienia publiczne na stronie internetowej ZDMu.
Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny
sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty
powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją ,,nie
otwierać przed 13.03.2020r. - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres
oferty@zdm.poznan.pl , z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i
numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis ,,nie otwierać przed 13.03.2020r. -
oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości
zachowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Kontakt:Kontakt: Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/ adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych
informacji:
Wydział Remontów i Utrzymania Dróg, ul. Wilczak 17, Bartosz Światłowski tel. 61 628 65 63,
Numer dokumentu:UD.4406.42.SMP.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: