Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-04-15
Przedmiot ogłoszenia:MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH
Organizator:GMINA CHOCZ
Adres: ul. Rynek 17, 63-313 Chocz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pleszewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62 7415 330, fax 062 7415 685
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
NA MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH W CHOCZU
PRZY UL. KONOPNICKIEJ 1A i 4A
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego malowanie trzech
klatek schodowych zlokalizowanych w 2-kondygnacyjnych wielorodzinnych
budynkach komunalnych Gminy Chocz położonych w Choczu przy ul. Konopnickiej
1A (jedna klatka schodowa) oraz ul. Konopnickiej 4A (dwie klatki schodowe).
Zakres robót do wykonania:
1. Zabezpieczenie schodów, balustrad, stolarki drzwiowej i okiennej, włączników świateł
i dzwonków itp. przed zabrudzeniem.
2. Zeskrobanie, zmycie i ługowanie starych powłok malarskich na ścianach i sufitach.
3. Uzupełnienie tynków wewnętrznych po zeskrobaniu, zmyciu i ługowaniu farb.
4. Przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie tj. poszpachlowanie części powierzchni
w celu uzyskania odpowiedniej gładkości powierzchni.
5. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie.
6. Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - kolor do
ustalenia/biały.
7. Malowanie powierzchni ścian w dolnej partii farbą olejną (do wys. ok. 135 cm -
ul. Konopnickiej 1A i ok. 150 cm - ul. Konopnickiej 4A) - kolor do ustalenia.
8. Malowanie farbą olejną balustrad schodowych, kaloryferów oraz drzwiczek skrzynek
licznikowych po wcześniejszym przygotowaniu podłoża (ul. Konopnickiej 1 A) - kolor
do ustalenia.
9. Usunięcie zużytej nakładki na poręcz balustrady i malowanie poręczy farbą olejną
(ul. Konopnickiej 4A).
10. Umycie klatek schodowych po zakończeniu robót.
Uwagi dodatkowe:
1. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Podczas realizacji zadania budynki będą czynne i użytkowane. Wszelkie prace
uciążliwe dla użytkowników należy na bieżąco uzgadniać z zamawiającym.
4. Ofertę należy przygotować wg własnych przedmiarów.
Miejsce i termin składania ofert: VII. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Termin składania ofert upływa w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00
(data wpływu do Urzędu Miejskiego Gminy Chocz).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na niżej wymieniony adres:
Sekretariat
Urząd Miejski Gminy Chocz
ul. Rynek 17,63-313 Chocz
Termin składania:2019-04-26
Miejsce i termin realizacji:V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
- do dnia 10 czerwca 2019 roku
Wymagania:III. WYMAGANIA
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę stanowiącą załącznik do zapytania.
2. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą
wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów
bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej)
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualną polisę ubezpieczenia OC.
5. Zamawiający wymaga udzjelenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na
wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata. Gwarancja jakości obowiązuje
od chwili odbioru końcowego robót.
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Cena powinna zawierać:
a) określenie ceny netto i brutto za wykonanie oraz obowiązujący podatek
od towarów i usług VAT,
b) cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Cena - 100 %
Ofertę należy złożyć w kopercie zapieczętowanej w taki sposób, aby zabezpieczała
jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana
na adres Zamawiającego podany wyżej oraz posiadać oznaczenie:
Oferta na:
,,MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH - UL. KONOPNICKIEJ W CHOCZU
Nie otwierać przed terminem 26 kwietnia 2019 r. godz. 12;00"
Kontakt:Osoba do kontaktu: Przemysław Bruzi
Numer dokumentu:GK.2512.16.2019
Źródło: Internet i własne