Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2020-11-10
Przedmiot ogłoszenia:Malowanie klatki schodowej metodą natryskową
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich
Adres: ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie
Województwo / powiat: śląskie, pow. Piekary Śląskie
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 32 287 29 81, tel./fax: 32 287 19 67
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE O CENĘ
Działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Ul. Drzymały 22 z siedzibą w Piekarach Śląskich przy Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 zwracam się z zapytaniem o cenę na Malowanie klatki schodowej metodą natryskową w budynku przy Ul. Drzymały 22 w Piekarach Śląskich.
2. Zakres robót określa przedmiar stanowiący załącznik nr 2 do zapytania o cenę.
3. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać pocztą/ pocztą elektroniczną na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekaiy Śląskie / mail: przetargi@zgm.plekary.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2020 r. do godz. 11.00
Termin składania:2020-11-17
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2020 r.
Wymagania:Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego: 60 miesięcy
5. Zaleca się, w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót, aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem wyceny ofertowej.
6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodne z zaproponowaną ceną w formularzu ofertowym oraz kosztorysie ofertowym.
7. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.
8. Zamawiający, jako najkorzystniejszą, wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę, spełniającą wymagania określone w zapytaniu.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich zastrzega sobie możliwość negocjowania
zaproponowanej ceny.
Oferta winna zawierać:
1. Wskazanie: OFERTA na: Malowanie klatki schodowej metodą natryskową'W budynku przy ul. Drzymały 22 w Piekarach Śląskich.
2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
3. Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 2 do zapytania o cenę).
Wraz z ofertą przedłożyć należy następujące dokumenty:
1. W przypadku gdy Wykonawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika nie będącego umocowanym do jego reprezentowania należy złożyć Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
Numer dokumentu:ZGM/NZ-343-85/2020/WM
Źródło: Internet i własne
Załączniki: