Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-18
Przedmiot ogłoszenia:Malowanie pokoju
Organizator:Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Adres: . Podleśna 61, 01-673 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (25) 63-22-420 lub 504-112-385
E-mail:
Opis:Malowanie pokoju o powierzchni ścian i sufitu ok. 80 m2.
Zakres usługi:
- wykonanie poprawek po wymianie instalacji C.O. i pracach elektrycznych,
- gruntowanie powierzchni,
- dwukrotne malowanie powierzchni (kolor farby: sufit- biały, ściany - szary (odcień do uzgodnienia
z Zamawiającym))
Specyfikacja:Wizja lokalna:
Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić
z p. Marzanną Lewkowską, tel. (25) 63-22-420 lub 504-112-385, e-mail
marzanna.lewkowska@imgw.pl
Miejsce i termin składania ofert: Oferty prosimy składać do dnia 24.10.2019r.:
SHM Siedlce, ul. Piaskowa 284
lub przesłać na adres e-mail: marzanna.lewkowska@imgw.pl
Termin składania:2019-10-24
Miejsce i termin realizacji:Miejsce wykonania usługi:
Stacja Hydrologiczno- Meteorologiczna Siedlce, ul. Piaskowa 284
Termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - po zakończeniu prac remontowych instalacji
C.O i pracach elektrycznych, do dnia 29 listopada 2019 r.
Wymagania:Proponowana cena oferty:
Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zapytania
ofertowego, jako cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty czynności związanych z wykonaniem
przedmiotu zapytania ofertowego, w tym wszystkie koszty przejazdów, zakupu materiałów,
robocizny, pracy sprzętu, ewentualnych uzgodnień i inne niezbędne czynności potrzebne do realizacji
zamówienia.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z miejscem wykonania
usługi i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.
Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i niezmienną przez cały czas trwania umowy.
Wymagania:
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu
przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zapytania
ofertowego z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki
zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Zamówienie udzielone będzie podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą. Wykonawca
prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien
dołączyć do oferty podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr 1).
Kryteria oceny oferty:
Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną, spełniającą wymagania przedstawione
w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Kontakt:Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest:
p. Marzanna Lewkowska, tel. (25) 63-22-420 lub 504-112-385, e-mail marzanna.lewkowska@imgw.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: