Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-03-20
Przedmiot ogłoszenia:Malowanie pomieszczeń
Organizator:Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Adres: ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. oleśnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (71) 398-09-10 fax (71) 398-09-12
E-mail:
Opis:zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące robót budowlanych polegających na malowaniu pomieszczeń w Przedszkolu nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Oleśnicy.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych polegających na malowaniu pomieszczeń w Przedszkolu nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Oleśnicy.
2. Szczegółowy zakres prac określa:
- przedmiar robót - stanowiący Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
- szkic lokalu - stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
- dokumentacja fotograficzna - stanowiąca Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
3. Roboty budowlane rozliczane będą wynagrodzeniem ryczałtowym.
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera oprócz kosztów występujących w przedmiarze robót, także wszystkie koszty związane z realizacją zadania nie ujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania zakresu robót, tj. podatek VAT, roboty przygotowawcze, roboty porządkowe, zabezpieczające (pod względem bhp, kradzieży, dewastacji, ingerencji osób trzecich do czasu odbioru końcowego robót i przekazania inwestycji Zamawiającemu), zagospodarowanie placu budowy, uporządkowanie terenu po budowie, zajęcie pasa drogowego, koszty poboru energii elektrycznej, koszty poboru wody.
4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.
Miejsce i termin składania ofert: VII. DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem:
Nazwa i dokładny adres Wykonawcy
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica
Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące robót budowlanych polegających na malowaniu pomieszczeń w Przedszkolu nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Oleśnicy.
MT.480.55.2020
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 30.03.2020 r. o godz. 12:30.
należy złożyć w siedzibie Zakładu Budynków Komunalnych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13 do dnia 30.03.2020 r. do godziny 12:00 w sekretariacie - pokój nr 102 (I p.).
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Otwarcie ofert:2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2020 r. o godz. 12:30 w pok. nr 114 w siedzibie Zamawiającego. 4. Protokół z otwarcia ofert i wybór wykonawcy zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.bip.zbk.olesnica.pl 5. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy na realizację omawianego zadania.
Termin składania:2020-03-30
Miejsce i termin realizacji:III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zadania od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.07.2020 r.
Wymagania:IV. WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Całościowa wycena przedmiotu zamówienia zostaje dokonana przez oferenta na własną odpowiedzialność i ryzyko.
2. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić koszt wszystkich działań (również możliwej do przeprowadzenia wizji lokalnej).
3. W ofercie należy przedstawić zaoferowaną cenę za całościowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
Kontakt:VI. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Osobami do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia są:
- w sprawach formalnych dot. zamówienia - Anna Kordos tel. 71 398 09 29,
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia - Wojciech Pękalski, tel. 71398 09 20.
Numer dokumentu:MT.480.55.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: