Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-29
Przedmiot ogłoszenia:Malowanie pomieszczeń
Organizator:Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oddział Regionalny w Koszalinie
Adres: Słowiańska 5, 75-846 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 94 342 77 31
E-mail:
Opis:Ogłoszenie o zamówieniu / Formularz zapytania ofertowego
(dostawa/usługa/robota budowlana) ,,Malowanie pomieszczeń w Placówce Terenowej KRUS w Chojnie"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na malowaniu pomieszczeń, ciągu komunikacyjnego i toalety w Placówce Terenowej KRUS w Chojnie. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań:
a) wnoszenie i wynoszenie mebli z pomieszczeń biurowych;
b) zabezpieczenie podłóg, drzwi i okien w pomieszczeniach biurowych folią ochronną na czas prowadzenia prac malarskich (wraz z jej usunięciem i posprzątaniem po ich zakończeniu);
c) przygotowanie ścian do malowania: szpachlowanie drobnych rys, ubytków, dziur i zagruntowanie ścian;
d) roboty malarskie:
o dwukrotne malowanie farbami akrylowymi odpornymi na wilgoć i zmianę temperatury sufitów podwieszanych (farba wewnętrzna - biała) - szacunkowa powierzchnia malowania sufitów: 201,28 m2;
o dwukrotne malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie i zmywanie starych tynków wewnętrznych ścian (farba wewnętrzna - kolor: zgodny z wytycznymi Zamawiającego) - szacunkowa powierzchnia malowania ścian: 441,00 m2.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć:
1) osobiście w siedzibie: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie, Ul. Słowiańska 5, 75-846 Koszalin (pokój 105), (w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta nr 0600-OAG.2232.18.2022");
2) przesłać na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie, Ul. Słowiańska 5, 75-846 Koszalin (z dopiskiem: "Oferta nr 0600-OAG.2232.18.2022);
3) w wersji elektronicznej na e-mail: kancelaria.koszalin@krus.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2022 r. do godz. 15:00
Termin składania:2022-09-05
Miejsce i termin realizacji:3) miejsce realizacji zamówienia: Placówka Terenowa KRUS w Chojnie, Ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna.
3. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 31.12.2022 r.
Wymagania:1) warunki gwarancji Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji, na wykonany przedmiot zamówienia. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru, potwierdzającego odbiór całości przedmiotu zamówienia;
2) warunki płatności1' należność za wykonany przedmiot zamówienia zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w oparciu o obustronnie podpisany protokół odbioru, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: zostały określone we wzorze umowy.
5) Zamawiający posiada projekt budowlany do wglądu jednak zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej przyszłego terenu prowadzenia prac, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dokonania prawidłowej kalkulacji ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi
Wykonawca.
6) Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Kierownikiem Placówki Terenowej KRUS w Chojnie - Panem Pawłem Sadowskim tel. 914147411.
4. Kryteria oceny ofert2':
1) jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto - waga 100%;
2) oferta z najniższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą;
3) w przypadku złożenia ofert o takiej samej najniższej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych, których ceny nie mogą być wyższe niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Formularza zapytania ofertowego;
- parafowany wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do Formularza zapytania ofertowego;
- dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający uprawnienie osoby podpisującej Formularz ofertowy do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy oferty nie podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione w dokumentach rejestrowych;
- kosztorys ofertowy, jako załącznik nr 2 do Formularza ofertowego.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest oświadczyć na Formularzu ofertowym, że spełnia obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał.
8. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w myśl art. 66 KC, jak również nie jest postępowaniem o udziale zamówienia w rozumieniu przepisów PZP oraz nie stanowi zobowiązania KRUS OR w Koszalinie do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania w każdym czasie bez wybrania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny.
Numer dokumentu:0600-OAG.2232.18.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: