Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-07-01
Przedmiot ogłoszenia:Malowanie ścian sali gimnastycznej wraz z antresolą
Organizator:II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu
Adres: ul. Żeromskiego 1, 32-305 Olkusz
Województwo / powiat: małopolskie, pow. olkuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:32-643-04-42
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych polegających na ,,Malowaniu ścian sali gimnastycznej wraz z antresolą w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu". Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.

Oferenci mają obowiązek dokonać oględzin przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty w celu oszacowania wartości zadania.

W celu dokonania oględzin należy skontaktować się z Zamawiającym pod numerem 32-643-04-42.
Za wykonanie przedmiotowych robót budowlanych przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe które zawierać będzie wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty umowy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności związanej
z wykonywaniem przedmiotu umowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz wszelkie inne usługi własne i obce niezbędne do prawidłowej realizacji umowy

Odbioru przedmiotu umowy dokona Zamawiający, w terminie do 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o wykonaniu całości przedmiotu umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na formularzu (wg załącznika) należy złożyć w terminie do dnia: 08.07.2021r. do godz. 1000 w formie:
pisemnej na adres: II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu, Ul. Żeromskiego 1, 32 - 305 Olkusz - sekretariat szkoły lub na adres e-mail lo2.olkusz@gmail.com
Termin składania:2021-07-08
Miejsce i termin realizacji:a) terminy wykonania zamówienia: do 31.08.2021r;
Wymagania:b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres 3 lat.
Do oferty należy załączyć:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- formularz ofertowy

- kosztorys.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: