Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23745123 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-19
Przedmiot ogłoszenia:Materiały do badań przemysłowych (E2) - zużywalne materiały laboratoryjne
Organizator:BIOTTS S.A
Adres: Wrocławska 44c, 55-040 Bielany Wrocławskie
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. wrocławski
Państwo: Polska
NIP:PL8992847381
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/122917
Opis:Materiały do badań przemysłowych (E2) - zużywalne materiały laboratoryjne - ZO/42/BIOTTS/0629-19/2022
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0629/19 - Rozwój produktu do podania zewnętrznego zawierającego innowacyjny nośnik umożliwiający przenoszenie substancji przeciwcukrzycowych drogą przezskórną oraz kompozycji farmaceutycznej je zawierającej.

Część 1
PAKIET NR 1 - Vialki - zużywalne materiały laboratoryjne

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Materiały do badań przemysłowych (E2) - zużywalne materiały laboratoryjne - PAKIET NR 1 - Materiały laboratoryjne do badań przemysłowych -vialki
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku ISTOTNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. DOSTAWA w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy: Ul. Wrocławska 44C, 55-040 Bielany Wrocławskie
3. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu zamówienia

Część 2
PAKIET NR 2 -Vialki (2) - zużywalne materiały laboratoryjne

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Materiały do badań przemysłowych (E2) - zużywalne materiały laboratoryjne - PAKIET NR 2 - Materiały laboratoryjne do badań przemysłowych -vialki (2)
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku ISTOTNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. DOSTAWA w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy: Ul. Wrocławska 44C, 55-040 Bielany Wrocławskie
3. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu zamówienia

Część 3
PAKIET NR 3- Tipsy - zużywalne materiały laboratoryjne

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Materiały do badań przemysłowych (E2) - zużywalne materiały laboratoryjne - PAKIET NR 3 - Materiały laboratoryjne do badań przemysłowych -tipsy
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku ISTOTNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. DOSTAWA w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy: Ul. Wrocławska 44C, 55-040 Bielany Wrocławskie
3. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu zamówienia

Część 4
PAKIET NR 4- Tipsy (2) - zużywalne materiały laboratoryjne

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Materiały do badań przemysłowych (E2) - zużywalne materiały laboratoryjne - PAKIET NR 4 - Materiały laboratoryjne do badań przemysłowych - tipsy(2)
Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku ISTOTNE WARUNKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. DOSTAWA w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce dostawy: Ul. Wrocławska 44C, 55-040 Bielany Wrocławskie
3. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu zamówienia
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-05
Termin składania:2022-09-05
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
wrocławski
Gmina
Kobierzyce
Miejscowość
Bielany Wrocławskie

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
wrocławski
Gmina
Kobierzyce
Miejscowość
Bielany Wrocławskie

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
wrocławski
Gmina
Kobierzyce
Miejscowość
Bielany Wrocławskie

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
dolnośląskie
Powiat
wrocławski
Gmina
Kobierzyce
Miejscowość
Bielany Wrocławskie
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu podobnego (w pełnym lub częściowym zakresie rodzajowym) zamówienia co zamówienie podstawowe będące przedmiotem niniejszego zapytania, stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (pierwotnej wartości umowy) w okresie do 31.12.2023r. od udzielenia zamówienia podstawowego. Dla zawarcia przez Strony umowy (do której w zakresie nią nieuregulowanym zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego o umowie o świadczenie usług) wymagane jest dojście do składającego ofertę oświadczenia Zamawiającego o jej przyjęciu oraz zawarcie na piśmie pod rygorem nieważności odrębnej umowy określającej szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień Umowy w punktach dotyczących zakresu, terminu i sposobu wykonania umowy. Szczegółowy opis zawiera załącznik Istonte Warunki Zapytania Ofertowego jak równiez załącznik nr 4 - wzór umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Lista wymagań oraz wymaganych załączników i oświadczeń została określona w załączniku "Istotne Warunki Zapytania Ofertowego"
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Lista wymagań oraz wymaganych załączników i oświadczeń została określona w załączniku "Istotne Warunki Zapytania Ofertowego"
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Lista wymagań oraz wymaganych załączników i oświadczeń została określona w załączniku "Istotne Warunki Zapytania Ofertowego"
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Lista wymagań oraz wymaganych załączników i oświadczeń została określona w załączniku "Istotne Warunki Zapytania Ofertowego"
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Lista wymagań oraz wymaganych załączników i oświadczeń została określona w załączniku "Istotne Warunki Zapytania Ofertowego"
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista wymagań oraz wymaganych załączników i oświadczeń została określona w załączniku "Istotne Warunki Zapytania Ofertowego"
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Lista wymagań oraz wymaganych załączników i oświadczeń została określona w załączniku "Istotne Warunki Zapytania Ofertowego"
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-19
Data ostatniej zmiany
2022-08-19 15:39:06

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punktacja za powyższe kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 100 = ilość punktów Przez to kryterium Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punktacja za powyższe kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 100 = ilość punktów Przez to kryterium Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punktacja za powyższe kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 100 = ilość punktów Przez to kryterium Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punktacja za powyższe kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 100 = ilość punktów Przez to kryterium Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia
Kontakt:Osoby do kontaktu
Karolina Urban-Stojanowska
tel.:
e-mail: zamowienia@biotts.com
Kod CPV:38000000-5, 38000000-5, 38000000-5, 38000000-5
Numer dokumentu:2022-138-122917, ZO/42/BIOTTS/0629-19/2022
Źródło: Internet i własne
2022-08-25 12:03
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.