Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20622394 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-01-27
Przedmiot ogłoszenia:Materiały kamienne
Organizator:Urząd Miejski w Pińczowie
Adres: ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. pińczowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 41 234 51 30, tel. 41 234 51 33
Opis:zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż
dla Gminy Pińczów materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania dróg na terenie
miasta i gminy Pińczów.
Przedmiotem zamówienia są materiały kamienne w ilości 3 500 ton, zgodnie z niżej
podanym asortymentem:
tłuczeń 31,5 / 63 gat. I, kliniec 4 / 31,5 gat. I, mieszanka 0-31,5 gat.l,
mieszanka 0-63 gat.l, grys lub piasek łamany 2/4.
Szacunkowy udział zakupionych frakcji wynosił będzie:
tłuczeń 31,5 / 63 gat. I -10%, kliniec 4/31,5 gat. I - 45%,
mieszanka 0-31,5 gat.l - 15%, grys/piasek łamany 2 / 4 - 5%,
mieszanka 0-63 gat.l - 25%,
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert do godz. 9:30 dnia 15.02.2021 roku;
Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Pińczowie , 28-400 Pińczów Ul. 3 Maja 10
pokój nr 29 (kancelaria).
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pińczowie w pok. nr 7 w dniu 15.02.2021 r., godz. 10:00.
Termin składania:2021-02-15
Wymagania:Do oferowanej ceny materiałów, Zamawiający doliczy koszty związane z
transportem tych materiałów, z uwzględnieniem odległości pomiędzy Producentem a
Zamawiającym.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie ta oferta, której łączna cena
materiałów oraz kosztów transportu Zamawiającego, będzie najniższa.
Materiał odbierany będzie transportem własnym Zamawiającego.
Podane wyżej ilości, frakcje i proporcje materiałów kamiennych są wielkościami
orientacyjnymi i mogą być zmienione w trakcie trwania umowy przez Zamawiającego,
bez skutków negatywnych z tego tytułu.
Kryterium wyboru ofert: cena - 100% (koszt materiałów + koszt transportu
Zamawiającego);
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Podana cena oferty musi zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Okres związania ofertą wynosi 30 od daty złożenia oferty.
Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelna techniką,
wypełniona oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone
oferentom bez otwierania.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
zasadom niniejszego zapytania oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Kontakt:Osoby do porozumiewania się w sprawie zamówienia:
Piotr Winiarski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu
Miejskiego w Pińczowie - tel. 41 234 51 30;
Waldemar Szymczyk - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu
Miejskiego w Pińczowie - tel. 41 234 51 33;
Numer dokumentu:liD.271.8.2021.ws
Źródło: Internet i własne
Załączniki: