Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-08-25
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja balkonów
Organizator:INTERFERIE S.A
Adres: ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Legnica
zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 76 749 54 00, tel. 601 095 468, tel. 603 123 051, tel. 605 578 725
E-mail:
Opis:II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.:
Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji balkonów w INTERFERIE w Ustroniu
Morskim OSW Cechsztyn przy Ul. Chrobrego 58, 78-111 Ustronie Morskie.
VII. Informacja o zakresie realizacji zadania:
Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji balkonów
w INTERFERIE w Ustroniu Morskim OSW Cechsztyn przy Ul. Chrobrego 58, 78-111 Ustronie Morskie,
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o postępowaniu -
Tabelą Kosztów, stanowiącą załącznik nr 4 do Ogłoszenia o postępowaniu.
Miejsce i termin składania ofert: IV. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 22.09.2023 r. do godz. 12.00
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres interferie@interferie.pl oraz
janina.kuch@interferie.p
Termin składania:2023-09-22
Miejsce i termin realizacji:IV. Lokalizacja:
Ustronie Morskie Ul. Chrobrego 58, 78-111 Ustronie Morskie.
Wymagania:III. Zastrzeżenia:
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, unieważnienia przetargu
w całości lub części bez podania przyczyn jak również do swobodnego wyboru oferty. Udział
w postępowaniu nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta
w stosunku do Zamawiającego.
3. Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 z poźn. zm.).
4. Zamawiający zastrzega, że podpisanie umowy o zakresie mniejszym niż określa to TK nie może
być powodem roszczeń ze strony Oferenta w stosunku do Zamawiającego.
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający następujące warunki:
1. Oferent musi posiadać aktualne na dzień składania oferty zaświadczenia o niezaleganiu
w płaceniu podatków oraz składek zdrowotnych i społecznych oraz wszystkie inne dokumenty
potwierdzające zdolność finansową, o które Oferent może zostać poproszony w przypadku
wyboru jego oferty, jednak Oferent nie jest zobowiązany na etapie postępowania składania
powyżej wymienionych dokumentów.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci, którzy posiadają odpowiednie dla
przedmiotu zamówienia doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia.
3. Oferent zobowiązany jest do posiadania polisy OC związanej z działalnością gospodarczą na
okres realizacji zadania oraz na sumę pokrywającą kwotę zadania.
4. Wizja Lokalna jest OBOWIĄZKOWA przed złożeniem oferty (Oferent jest ZOBOWIĄZANY
dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia). Oferent zobowiązany jest
złożyć oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej na wzorze stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej
specyfikacji. Oświadczenie obowiązkowo musi być potwierdzone podpisem osoby wskazanej
w pkt. V.
5. Oferent musi posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym.
6. Wymaga się doświadczenia w realizacji prac o podobnym charakterze - minimum 3 realizacje.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Oferent wykaże, iż zrealizował w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert zadania o zbliżonym charakterze, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 3 realizacje. Oferent
zobowiązany jest złożyć oświadczenie w tym zakresie na druku stanowiącym załącznik Nr 5 do
Ogłoszenia o postępowaniu.
IX. Wymagania:
1. Posiadanie odpowiednich uprawnień ,
2. Posiadanie polisy OC związanej z działalnością gospodarczą na okres realizacji zadania oraz na
sumę pokrywającą kwotę zadania.
X. Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Oferent określi cenę netto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację
całego przedmiotu zamówienia. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Powyższe wynagrodzenie jest kwotą ostateczną i obejmuje
wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie wypłacane będzie Wykonawcy, zgodnie z kwotami zadeklarowanymi
w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do Ogłoszenia o postępowaniu.
3. Termin płatności faktury: 30 dni od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego poprawnie
wystawionej faktury wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wykonanie
przedmiotu Zamówienia.
XI. Osoba kontaktowa w sprawie informacji dot. zakresu zadania:
o Janina Kuch - Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji tel. 603 123 051, e-mail:
janina.kuch@interferie.pl
XII. Warunki składania ofert
1) Obowiązkowy skład oferty:
a) KRS Wykonawcy/wypis z CEIDG*,
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta w postępowaniu, albo do reprezentowania
Oferenta w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca w powyższym
zakresie Oferenta nie jest upoważniona do reprezentacji w KRS,
c) Z3 - Formularz Ofertowy - podpisany ,
d) Z4 - Tabela Kosztów - podpisana,
e) Z5 - Wykaz zrealizowanych prac o podobnym charakterze za okres ostatnich trzech lat -
podpisany,
f) Z6 - Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej - podpisane,
g) Zaparafowany wzór umowy lub Zał. Nr 8 - podpisany wykaz uwag do projektu umowy,
h) Potwierdzenie posiadanych uprawnień wymaganych przepisami prawa,
i) Oświadczenie o posiadaniu polisy OC związanej z działalnością gospodarczą na okres
realizacji zadania oraz na sumę pokrywającą kwotę zadania.
2) Forma i wymogi oferty:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym,
b) W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość należy
zatytułować następująco: Modernizacja balkonów_Cechsztyn_Oferta_(Nazwa firmy-
wpisać)
c) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy. Wszystkie dokumenty wydrukowane na podstawie przesłanych
plików edytowalnych - muszą zostać opieczętowane oraz podpisane,
d) Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę i tylko w jednym egzemplarzu,
) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Oferty nie
zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone,
f) Termin ważności oferty (związania ofertą) wynosi 90 dni, bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
g) Oferta powinna posiadać komplet wymaganych załączników,
h) Jeżeli cena oferty jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi zasadne
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia,
Zamawiający może odrzucić ofertę, uznając ją za rażąco niską,
i) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
j) Wszelkie wartości należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
XIII. Opis kryteriów i sposoby dokonywania oceny.
Postępowanie dwuetapowe:
I etap: ocena złożonych ofert na podstawie poniższych kryteriów:
a) Cena - 70 pkt.
Ocenę maksymalną 70 pkt. zdobywa oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty zdobywają
liczbę punktów wyliczoną ze wzoru: (najniższa oferowana cena netto : cena badanej oferty
netto) x 70 pkt.
b) Okres gwarancji - 20 pkt. Ocenę maksymalną 20 pkt zdobywa oferta z najdłuższym okresem
gwarancji - podanych w miesiącach - a pozostałe oferty zdobywają liczbę punktów wyliczoną
ze wzoru:
(okres gwarancji oferty rozpatrywanej : najdłuższy okres gwarancji) x 20 pkt.
c) Termin realizacji - 10 pkt. Ocenę maksymalną 10 pkt zdobywa oferta z najkrótszym terminem
realizacji - podanym w dniach, liczonym od dnia zawarcia umowy - a pozostałe oferty
zdobywają liczbę punktów wyliczoną ze wzoru:
(najkrótszy termin realizacji : termin realizacji badanej oferty) x 10 pkt.
II etap: negocjacje w zakresie złożonych ofert, w tym również obejmujące uszczegółowienie zakresu
i sposobu wykonania zamówienia z wybranymi Oferentami, którzy w I etapie uzyskali największą
ilość punktów. Ocena ofert w II etapie wg kryteriów opisanych powyżej.
Do negocjacji zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 5 najkorzystniejszych ofert, spełniających
wymogi formalne.
Ostatecznie ofertą najkorzystniejszą będzie ta, która po przeprowadzonych negocjacjach uzyska
największą liczbę punktów
Kontakt:V. Osoba kontaktowa w sprawie wizji lokalnej:
Pani Sylwia Berdzik - Dyrektor OSW Cechsztyn, tel. 601 095 468, e-mail:
sylwia.berdzik@interferie.pl
VI. Osoby prowadzące inwestycję z ramienia Zamawiającego:
1. Janina Kuch - Starszy Specjalista ds. Rozliczeń Inwestycji, tel. 603 123 051, e-mail:
janina.kuch@interferie.pl
2. Jerzy Dziewiecki - Kierownik Biura Zarządzania Nieruchomościami i Inwestycji, tel. tel. 605 578
725, e-mail: jerzy.dziewiecki@interferie.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: