Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-18
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja boiska
Organizator:Gmina Pakosławice
Adres: Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.774357614,
E-mail:
Opis:,,Modernizacja boiska w Prusinowicach"
UWAGA
Do złożenia oferty cenowej należy uwzględnić wyłącznie przebudowę i rozbudowę szatni sportowej
wraz z infrastrukturą techniczną.
Każdy wykonawca jest zobowiązany załączyć do formularza ofertowego uproszczony kosztorys
ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru.
Szczegółowy zakres robót jest ujęty w załączonym do zaproszenia przedmiarze robót oraz
dokumentacji technicznej.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami
oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze wskazana
została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych
materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako
przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp.
równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane (nie są one obowiązujące dla
Wykonawcy).
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania ofert.
Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice pokój nr 5 (sekretariat)-
do dnia 26.10.2018 r. do godziny 1100
.
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Nazwa i adres
Wykonawcy
Urząd Gminy Pakosławice,
Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice
Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na:
,,Modernizacja boiska w Prusinowicach
Nie otwierać przed dniem: 26.10.2018 r. godzina 1115.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Pakosławice Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice -, pok. nr 14, I piętro w dniu 26.10.2018 r. godz. 11:15.
Termin składania:2018-10-26
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia do 31.01.2018.r.
Wymagania:. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki,
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile to wynika z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku
dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia
tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia
tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5
Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu
na formularzu ofertowym.
3) Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru.
Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert częściowych i wariantowych
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż
jeżeli z dokumentu(ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)
upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą
być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Pzp.
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie
nazwy firmy i siedziby.
6) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory,
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty
wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
2. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszego zaproszenia,
b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia.
Kontakt:Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest
Krzysztof Pawłowski, email: k.pawlowski@pakoslawice.pl ug@pakoslawice.pl
tel.774357614,
Numer dokumentu:RRG.271.16.2018.KP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: