Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-09-12
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja budynku
Organizator:Urząd Gminy Stromiec
Adres: ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. białobrzeski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax: 48 610 10 20/48 619 10 12, tel. 48 6191020 w.202
E-mail:
Opis:,,Modernizacja budynku OSP Piróg w zakresie zaadaptowania pomieszczenia strażnicy na węzeł sanitarny."
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczenia w budynku OSP w miejscowości Piróg w zakresie zaadaptowania pomieszczenia na węzeł sanitarny:
-docieplenie ścian budynku,
-wykładziny wewnętrzne,
-posadzka,
Szczegółowy zakres prac zgodnie z przedmiarem (załącznik nr 3).
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz z zasadami sztuki budowlanej i normami przy zachowaniu przepisów BHP.
Miejsce i termin składania ofert: VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferenci zainteresowani zaproszeniem do składania ofert proszeni są o złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy w terminie do 20.09.2022 r. godz. 10:30.
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej osobiście w Sekretariacie Urzędu, pok. Nr 10 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stromiec, Ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec (liczy się data wpływu do urzędu). Koperta powinna być opisana: ,,Modernizacja budynku OSP Piróg w zakresie zaadaptowania pomieszczenia strażnicy na węzeł sanitarny."
Termin składania:2022-09-20
Miejsce i termin realizacji:V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 15.11.2022 r.
Wymagania:Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
W przedmiocie niniejszego zamówienia zastosowano procedurę zamówień publicznych określoną w regulaminie wewnętrznym (Zarządzenie Nr 32.2021 Wójta Gminy Stromiec z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130 000,00 zł, o której mowa w art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (,,pzp") w Urzędzie Gminy Stromiec)
Wartość oferty ma zawierać materiały i usługę.
III. WYMAGANIA Złożenie ofert w niniejszym postepowaniu oznacza, że Wykonawca: a) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem oraz posiada wymagane uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do jego realizacji, b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, c) posiada możliwości finansowe oraz techniczne do wykonania zamówienia.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1, do niniejszego Zaproszenia.
2. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -- zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,
b) pełnomocnictwa, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy);
5. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oprze się na oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę.
6. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na treść zapytania, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego i publikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego.
7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, ustalenia oraz zmiany stają się integralną częścią zaproszenia do składania ofert i będą wiążące przy składaniu ofert.
IX. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wykonawca wystawi fakturę po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zakończenie prac.
2. Zamawiający ureguluje należność za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze wystawionej na podstawie protokołu odbioru
potwierdzającego zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
X. DODATKOWE INFORMACJE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Oferty powinny być podpisane czytelnie przez Wykonawcę, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres mailowy.
4. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.
XI. ROZTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA/OCENA OFERT
1. Zamawiający po otrzymaniu ofert dokona oceny ważnych ofert porównując ceny. Kryterium oceny: cena ofertowa - 100%.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej: https://ugstromiec.naszbip.pl/zamowienia-publiczne-do-130-000-zl .
3. Wszyscy Oferenci zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą mailową na wskazany adres mailowy w formularzu ofertowym.
4. Podpisanie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę nastąpi niezwłocznie, po uprzednim ustaleniu terminu.
Uwagi:VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej ,,Rozporządzeniem"
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stromiec.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ugstromiec.pl lub pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Urząd Gminy Stromiec ul. Piaski 4 26-804 Stromiec.
3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych są następujące przepis praw:
? Ustawa z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych,
? Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
? Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Odbiorcy danych:
a. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym osobom lub podmiotom, gdyż
co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy PZP. Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej, może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochrona prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy PZP. Ponadto Pani/Pana dane mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, również tym, które te dane są powierzane (np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, audytorskim). Okres przetwarzania Pani / Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
5. Prawa osoby, której dane dotyczą.
a. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (Art. 15 RODO), z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku wymagałoby po stronie Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator lub jego pełnomocnik może zażądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania (poprawiania) danych (Art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (Art. 18 RODO), z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. W związku z postępowaniem zakupowym nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych (Art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (Art. 20 RODO), prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (Art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy PZP oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, (w szczególności na podstawie Obwieszczenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia), związany z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy PZP.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
9. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Kontakt:6. Dodatkowych informacji udziela Kinga Michalak tel. 48 6191020 w.202
Numer dokumentu:ZWK.271.1.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: