Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-12-05
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja drogi dojazdowej
Organizator:Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Adres: ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:12 61 54 444 Faks: 12 61 54 012
E-mail:
Opis:Modernizacja drogi dojazdowej od ul. Łokietka do siedziby OPP w Krakowie ul. Łokietka 2015
Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja drogi dojazdowej od ul. Łokietka do siedziby OPP w Krakowie ul. Łokietka 2015

Zakres rzeczowy obejmuje:
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni drogi,
- wykonanie szczelnego połączenia między masami dróg istniejących i modernizowaną,
- wykonanie warstwy wyrównującej z masy wiążącej,
- wykonanie warstwy z masy wiążącej AC16W grubości 4cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej AC11S grubości 5cm,
- pogłębienie rowu,
- obsługa geodezyjna.
Uwaga:
Wykonawca zapewni dojazd modernizowaną drogą do KPP w Krakowie, o ewentualnych zamknięciach dróg powiadomi służby KPP w Krakowie z dwudniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające zastosowane materiały (certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty.
Dołączone przedmiary robót należy traktować informacyjnie.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać do dnia 11 grudnia 2017r. do godz. 12.00.
Sposób przekazania oferty:
- złożenie w sekretariacie Wydziału Inwestycji i Remontów KWP Kraków pok. nr 633A
- lub przesłanie na faks (12) 61-54-927
- lub przesłanie na adres e-mail sekretariat.inwrem@malopolska.policja.gov.pl.
Termin składania:2017-12-11
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia: Kraków ul. Łokietka 205.
Termin realizacji zadania: do 22.12.2017 r.
Wymagania:Wymagane warunki serwisu i gwarancji: wymagana gwarancja minimum 36 miesięcy.
Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Kryterium wyboru oferty będzie cena wykonania zamówienia.
Kontakt:Osoba do kontaktu: Lidia Ambroży nr tel. (12) 61-54-904.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: