Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-06-25
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja drogi wraz z ciągami pieszymi
Organizator:Gmina Górowo Iławeckie
Adres: ul. Kościuszki 17,, 11-220 Górowo Iławeckie,
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 089 761 12 58,, tel. 089 761 07 88,, tel. 089 761 13 22, fax: 89 761 15 30,
E-mail:
Opis:Nazwa i opis przedmiotu zamówieniu:

,,Modernizacja drogi wraz z ciągami pieszymi w miejscowości Sigajny"

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi wraz z ciągiem pieszym na działce nr 155 (L=112m) oraz modernizacja ciągu pieszego na działce nr 172/1 (L=15m) w miejscowości Sigajny

Zakres robót objętych zamówieniem:

- rozebranie istniejących chodników i barierek,

- korytowanie,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie krawężników betonowych,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ,,POLBRUK"
Specyfikacja:strona internetowa: http://gorowoil-ug.bip-wm.pl

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt I.1).
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert w postępowaniu:

09.07.2018 r., godzina 13.00.

Oferty można składać

- w sekretariacie Urzędu,

- faxem na numer 89 76 11 530,

- drogą elektroniczną: sekretariat@uggorowo.pl
Otwarcie ofert:Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.07.2018 r. godzina 13.15, Urząd Gminy w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Kościuszki 17, pok. Nr 2.
Termin składania:2018-07-09
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2018r
Wadium:2.000,00 zł
Wymagania:Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: NIE.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE.
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:

Wymagane wadium 2.000,00 zł płatne w kasie urzędu lub na konto BS o/Górowo Iławeckie

nr 18 8855 0004 2003 0013 0015 0005.

Warunki uczestnictwa o dopuszczenie do postępowania mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

posiadają uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

c. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3) do oferty załączą kosztorys ofertowy, z którego wynikać będzie wartość robót budowlanych

IV. TRYBY

Tryb udzielenia zamówienia:

procedura otwarta - rozeznanie cenowe

Kryteria oceny ofert:

najniższa cena.
Termin związania ofertą:

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Kontakt:Do kontaktów:

Tadeusz Czaplak - tel. 089 761 12 58,

Klaudia Oleksińska - tel. 089 761 07 88,

sekretariat - tel. 089 761 13 22, fax: 89 761 15 30,
Źródło: Internet i własne
Załączniki: