Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-29
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej
Organizator:Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
Adres: ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Województwo / powiat: śląskie, pow. Dąbrowa Górnicza
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon (32) 262 32 75; 262 32 76; 262 32 77; 262 40 81; 262 40 82
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert
W związku z uruchomieniem procedury udzjelenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na modernizację układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) rozdzielnicy RG 1-0,4 kV, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiwicza w Dąbrowie Górniczej, Ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

1. Zakres czynności - modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej RG1-04 kV z układem samoczynnego załączenia rezerwy zasilającej budynki Szpitala, Ul. Szpitalna 13:
- przeprogramowanie układu automatyki SZR, na działanie z otwartym sprzęgłem;
- przeprowadzenie testów automatyki SZR po zmianie oprogramowania sterownika;
- wymiana istniejących przekaźników pośredniczących w układzie sterowania SZR;
- szczegółowy zakres prac w załączeniu - Opis Przedmiotu Zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 3. Oferty należy składać na załączonym fonnularzu ofertowym na adres email: nzajac@zco-dg.pl do dnia 06.12.2022 r. godz. 13:00.
Termin składania:2022-12-06
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji: 14 dni od daty otrzymania zlecenia
Wymagania:4. Płatność: należność za wykonaną usługę płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (potwierdzonej przez obie strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia).
5. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Zamawiający wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. Numery telefonów do kontaktu: 32 621 20 10 lub 660 730 664.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzjelenia zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez skutków prawnych oraz finansowych.
9. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na w/w usługę wynosi 12 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru.
10. Usługa będzie wykonana w czynnym obiekcie Szpitala.
11. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie placu, na którym będą wykonywane prace.
12. Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i w mieniu powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zlecenia.
13. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu prac.
14. Zleceniobiorca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany zgłosić się do Służb BHP w tutejszym Zakładzie, celem omówienia zleconych prac.
15. Zleceniobiorca będzie wykonywać przedmiot zlecenia w dni iw godzinach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym.
16. Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest Formularz Ofertowy oraz Opis Przedmiotu Zamówienia.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: