Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-16
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja infrastruktury sportowo - turystycznej
Organizator:STAROSTWO POWIATOWE W CHOSZCZNIE
Adres: ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. choszczeński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.(95) 748 8960, Fax.(95) 748 8940
E-mail:
Opis:Powiat Choszczeński/ Starostwo Powiatowe w Choszcznie
zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.
,,Modernizacja infrastruktury sportowo - turystycznej przy Ul. Nadbrzeżnej w Choszcznie."
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury sportowo - turystycznej
przy Ul. Nadbrzeżnej 2 w Choszcznie polegającej na utwardzeniu części działki,
montażu małej architektury oraz wykonaniu zewnętrznej instalacji oświetleniowej
zasilanej z istniejącego budynku, przy realizacji operacji w ramach podziałania 19.2
,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
2) Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, projekt budowlany stanowiące załączniki do
Zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Kancelarii Ogólnej Starostwa
Powiatowego w Choszcznie (parter) przy Ul. Nadbrzeżnej 2, 73-200 Choszczno,
w terminie do dnia 1 października 2021 r. do godz. 11:00 w zamkniętej kopercie,
przed upływem terminu składania ofert oznakowanej nazwą firmy Wykonawcy i
opisaną: ,,Oferta na modernizację infrastruktury sportowo - turystycznej przy
ul. Nadbrzeżnej w Choszcznie" Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za
skutki spowodowane niezachowaniem powyższych wymogów dotyczących
zaadresowania koperty.
Otwarcie ofert:7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Choszcznie, Ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno w dniu 1 października 2021 r. o godz. 11:30.
Termin składania:2021-10-01
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 10 grudnia 2021 r.
Wymagania:3) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje,
potencjał techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do
należytego wykonania umowy.
4) Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia powinien dokonać wizji lokalnej
w celu dokładnego zapoznania się z obiektem i jego funkcją. Na wizję lokalną należy
umówić się z pracownikiem Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa
Powiatowego w Choszcznie pod numerem tel. 95 748 89 57.
5) Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia za pomocą
podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność
za wykonywany przedmiot umowy przez podwykonawców.
6) Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie do Zamawiającego geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie jest powiązany osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, polisę
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców za
szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców
w trakcie realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja infrastruktury sportowo - turystycznej przy
ul. Nadbrzeżnej w Choszcznie" powstałe w związku z realizacją zadania określonego
w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 50 000,00 złotych na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
3) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami
posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie:
- kierownik budowy i robót budowlanych - co najmniej jedna osoba posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, o których
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. póz. 1186 z późn.
zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. póz. 1278
z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane prze właściwy organ, zgodnie
z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. póz. 220 t.j.).
- kierownik robót - co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, o których mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. póz. 1186 z późn. zm.)
oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. póz. 1278
ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawią z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. póz. 220 t.j.)
Z udziału w postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców nie spełniających
warunków udziału w postępowaniu.
Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach:
1. Jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
2. Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu
ofertowym,
3. Jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
4. Jeżeli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
7. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniżej
określone warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej
i zawodowej. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający
się o udzielenie zamówienia wykaże, że:
a) W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy -- w tym okresie, wykonał minimum 2 usługi
główne polegające na modernizacji infrastruktury kostką brukową - wykaz należy
sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego oraz
dołączyć do niego dokumenty potwierdzające należyte wykonane robót budowlanych;
b) Dysponowanie, co najmniej jedną osobą do wykonania zadania
8. Opis sposobu przygotowania ofert
1) Wykonawca składa formularz ofertowy ze wskazaniem łącznej ceny netto i brutto
obejmującej realizację całego przedmiotu zmówienia.
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia:
1.1.Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego;
1.2.Oświadczenie o warunkach udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2
do Zapytania ofertowego;
1.3.Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych, zgodnie ze wzorem załącznik
nr 3 do Zapytania ofertowego;
1.4. Projekt umowy załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego;
1.5. Wykaz robót załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego;
l.ó.Wykaz osób załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
2. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi
w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach oraz przygotować ofertę zgodnie
z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń
z tego tytułu względem Zamawiającego.
4. Zaleca się, aby oferta była sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką bez użycia ścieralnego pisma, np.
ołówka. Wszystkie kartki oferty muszą być trwale spięte i ponumerowane. Zaleca się,
aby wszystkie strony oferty były zaparafowane lub podpisane przez osoby
uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny
sposób i parafowane przez osoby uprawnione.
5. Jeżeli któryś z dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku
obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Okres gwarancji rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru robót
budowlanych, bez uwag.
2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni naprawę usterki w terminie
10 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.
3. Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania usterki.
13. PRZEWIDYWANE ZMIANY UMOWY:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści
oferty.
2. O wystąpienie okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów wykonania
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie lub drogą
elektroniczną.
Uwagi:9. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Zamawiający dopuszcza składanie zapytań pisemnie lub na adres e-mail:
wydzialinwestycji@powiatchoszczno.pl
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać
się numerem sprawy określonym w Zapytaniu ofertowym.
4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Powiat Choszczeński - Starostwo Powiatowe w Choszcznie
ul. Nadbrzeżna 2, 73-200 Choszczno
nr tel. 95 748 89 57
e-mail: wydzialinwestycji@powiatchoszczno.pl
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie
wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych
i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania
i równego traktowania Wykonawców.
6. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na
bieg terminu składania wniosków i zapytań do Zapytania ofertowego, o którym mowa
w ustępach powyżej.
7. Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy, który zadał pytanie oraz umieści treść
odpowiedzi na stronie http://www.spow.choszczno.bip.net.pl
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego Zapytania ofertowego,
a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić treść niniejszego
Zapytania ofertowego oraz umieści treść na stronie
http://www.spow.choszczno.bip.net.pl
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie i bez podania
przyczyny unieważnienia niniejszego postępowania umieszczając informację
o unieważnieniu na stronie: http://www.spow.choszczno.bip.net.pl
10. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać
poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się wymaganiami minimalnymi
oraz kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 5.
3. Kryteria oceny ofert oznaczają matematyczne obliczenia przy ocenie ofert stanowiące
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie
każdego z kryterium.
4. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość
punktów ustaloną w ustępach poniżej. Pozostałe będą oceniane odpowiednio -
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego. Wybór oferty zostanie dokonany
na podstawie odpisanych kryteriów i ustalonej punktacji wynoszącej od 0 do 100
punktów.
5. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Zamawiający
dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Lp. Kryterium Waga [%] Maks. liczba Znaczenie procentowe kryterium
1. Cena ofertowa Co 80 80 Cena oferty zawierającej najniższą cenę C0 - x 80 pkt Cena badanej oferty
2. Gwarancja i rękojmia 20 20 12 miesięcy - 0 pkt 24 miesiące - 10 pkt 36 miesięcy - 20 pkt
Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Cena ofertowa, czyli cena za jaką Wykonawca podejmie się zrealizowania zamówienia
musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia
łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
2. Cena wyrażona w PLN zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego) posłuży do porównania złożonych ofert celem wyboru najkorzystniejszej
i powinna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
4. Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. póz. 106 z późn. zm.).
5. Zaoferowana cena (z podatkiem VAT) zgodnie z powyższymi ustępami jest ceną
ryczałtową niezmienną do końca realizacji zadania i nie podlega waloryzacji za
wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów
i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców,
uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić Zamawiający.
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi,
których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
8. Cena oferty jest ceną niezmienną i nie będzie podlegała negocjacjom.
14. UWAGI KOŃCOWE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania
ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych
Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną
z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje).
5. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
6. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
7. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od
postępowania ofertowego.
9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na
podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie.
Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty
z wymaganiami.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie treści oferty lub
dokumentów wymaganych od Oferenta.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych
ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli
się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego
zamówienia.
15. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone
podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez
powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Kontakt:3. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcą:
Aneta Mazurczak - Kierownik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych,
Aleksandra Gonera - Inspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych
telefon 95 748 8957, e-mail: wydzialinwestycji@powiatchoszczno.pl
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 7;30 do 15;30.
Numer dokumentu:IZP.272.I.5.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: