Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19870602 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-09-15
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja instalacji elektrycznej
Organizator:Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach
Adres: Bankowa 18, 72-010 Police
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. policki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91 43 11 300; 91 31 75 037 / fax. 91 31 75 431
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
na zadanie pn.
,,Modernizacja instalacji elektrycznej w częściach wspólnych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nr 102 przy Ul. Bankowej 6 w Policach, administrowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach "
Miejsce i termin składania ofert: 12. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:
1) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, przy Ul. Bankowej 18 - pokój nr 311, III piętro w terminie do dniaX\\\\\\\\\\\\\\\\.09.2020 r. do godz. 10:00.
2) Dopuszcza się złożenie oferty w terminie jw. drogą elektroniczną na adres e-mail: tprymonfrijzgkim.police.pl
W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi oryginał oferty.
3) O wyborze oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
Termin składania:2020-09-21
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia:
- od dnia podpisania umowy do 23.10.2020 r.
Wymagania:3. Zakres zamówienia:
Zakres robót został określony w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego (ZO).
4. Warunki wykonania robót:
Warunki wykonania i odbioru robót określa dokumentacja projektowa oraz STWiORB stanowiące załączniki do ZO.
6. Gwarancja:
Wymagana gwarancja na wykonane roboty: minimum 24 miesiące.
7. Zawartość oferty:
1) Oferta cenowa - zgodnie z otrzymanym wzorem - załącznik nr 1.
2) Klauzula informacyjna (druk) - załącznik nr 3.
3) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (druk) - załącznik nr 4.
4) Opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 20.000 zł. - polisa powinna być ważna od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia robót zgodnie z umową.
5) Kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D) instalacji i urządzeń elektrycznych .
6) Kosztorys ofertowy szczegółowy na roboty jw. - kosztorys ofertowy będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zamówienia. Kosztorys ofertowy należy dostarczyć przed podpisaniem umowy.
Uwaga:
1) Przedmiar robót traktować należy jako materiały poglądowe. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w formie ryczałtu - zgodnie ze złożoną ofertą.
2) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej, przed opracowaniem oferty.
3) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i inne koszty niezbędne do wykonania zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, koszty transportu, porządkowe, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty energii elektrycznej, wody, współpracy z Zamawiającym, ubezpieczenia, VAT, itp.
8. Ocena wiarygodności Wykonawcy:
Zamawiający zgodnie z Zarządzeniem Nr 163/2018 Burmistrza Polic z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów i usług w transakcjach krajowych dokona sprawdzenia wiarygodności Wykonawcy w zakresie:
1) czy podmiot składający ofertę jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs, lub wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności . Gospodarczej (CEIDG) https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine, oraz, że profil działalności odpowiada przedmiotowi zamówienia.
2) czy podmiot składający ofertę jest zarejestrowany jako podatnik VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwaną ,,ustawą o VAT" Dz. U. z 2018 poz. 2174 ze zmianami,
3) czy podmiot składający ofertę nie jest wpisany do prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT lub, których rejestracja jako
podatników VAT została przywrócona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 poz. 2174 ze zmianami) https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-val-wyszukiwarka,
W przypadku negatywnej oceny, zgodnie z ww. Zarządzeniem Zamawiający odmówi podpisania umowy.
9. Sposób obliczenia ceny oferty:
1) Cena oferty powinna wynikać z oferty cenowej, sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ZO.
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3) Cena oferty powinna obejmować wszystkie prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4) Podstawą wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym, kalkulacja dokonana w oparciu o opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia.
5) Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową i nie będzie podlegała podwyższeniu w toku realizacji umowy.
6) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
7) Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie oceny złożonych w toku ZO ofert.
13. Termin związania ofertą:
Wykonawca, składając ofertę, pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
Uwagi:1. Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa nr 102 przy ul. Bankowej 6 w Policach NIP 8512954391, REGON 320138067,
w imieniu której działa Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Policach ul. Bankowa 18, 72-010 Police.
2. Tryb postępowania:
1) Postępowanie uproszczone prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 3/II/D/2014 Dyrektora ZGKiM w Policach z dnia 24.02.2014 r. ze zm.
2) Wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843).
Zamawiającego w trakcie oceny złożonych w toku ZO ofert.
10. Kryteria wyboru oferty:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto oraz będzie spełniał wymagania stawiane w ZO.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
11. Warunki finansowania:
1) Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonywanych robót.
2) Fakturowanie zgodnie z podpisaną umową.
14. Inne informacje:
1) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania od podmiotu, który złożył najkorzystniejszą ofertę innych dokumentów (między innymi potwierdzających posiadanie wiedzy i doświadczenia, zdolności finansowej itp.) zapewniających prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.
Kontakt:3) Osoba prowadząca zapytanie ofertowe: Inspektor ds. technicznych Tomasz Prymon pok. 310, tel. 91 43 11 390, 695 395 408.
Numer dokumentu:ZGKIM.DP.261.80.2020.TP.1/197
Źródło: Internet i własne
Załączniki: