Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-10-29
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja nawierzchni placu manewrowego i odwodnienia
Organizator:ENEA Operator Sp. z o.o
Adres: Bydgoska 122, 78-600 Wałcz
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. wałecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon 672351115,
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia PE Mirosławiec - Modernizacja nawierzchni placu manewrowego i odwodnienia
Specyfikacja:Sposób uzyskania SIWZ/Warunków Zamówienia przesyłka pocztowa, poczta elektroniczna, strona Zamawiającego http://zamowienia.enea.pl
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert/wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2020-11-09 10:00
Miejsce składania ofert
Nazwa firmy ENEA Operator Sp.zo.o.
Ulica Bydgoska 122
Kod 78-600
Miasto Wałcz
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert 2020-11-10 11:00 Miejsce otwarcia ofert Nazwa firmy ENEA Operator Sp.zo.o. Ulica Bydgoska 122 Kod pocztowy 78-600 Miasto Wałcz
Termin składania:2020-11-09
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 31.12.2020
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.
Podstawa prawna zastosowania trybu Regulamin wewnętrzny Zamawiającego
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość składania ofert wariantowych Nie
Opisu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 4 WZ
Informacje o oświadczeniach i dokumentach,
jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt 5
Liczby wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert/negocjacji zgodnia z pkt. 12.5
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 100% cena
Termin związania ofertą 60 dni
Kontakt:Dane teleadresowe zamawiającego
Nazwa firmy ENEA Operator Sp.zo.o.
Ulica Bydgoska 122
Kod 78-600
Miasto Wałcz
NIP 7822377160
REGON 300455398
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko Agnieszka.Jaszkowic
Nazwa firmy ENEA Operator Sp.zo.o.
Ulica Bydgoska 122
Kod 78-600
Miasto Wałcz
Telefon 672351115
Fax eop.fax.walcz@enea.pl
E-mail agnieszka.jaszkowic@enea.pl
Kod CPV:45223300-9
Numer dokumentu:RPUZ/P/1243/2020/OD/RD-9
Źródło: Internet i własne
Załączniki: