Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg tryb podstawowy - Polska
Data dodania oferty:2022-10-12
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja oświetlenia ulicznego
Organizator:Gmina Miasto Zakopane
Adres: Kościuszki 13, 34-500 Zakopane
Województwo / powiat: małopolskie, pow. tatrzański
Państwo: Polska
NIP:PL7360007798
Telefon / fax:+48 18 20 20 448
E-mail:
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/675414
Opis:Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane (2 części)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i dobudowie opraw oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami na oprawy LED na słupach TAURON Dystrybucja S.A. z istniejącą siecią oświetlenia ulicznego i na słupach Gminy Miasto Zakopane zlokalizowanych wzdłuż drogi:
dla zadania 1 wzdłuż drogi Ul. Spyrkówka, Ul. Bachledy, Ul. Guty,
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane".
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
dla zadania 1 - Ul. Spyrkówka, Ul. Bachledy, Ul. Guty
Wymianę i dobudowę opraw oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami na oprawy LED na słupach TAURON Dystrybucja S.A. z istniejącą siecią oświetlenia ulicznego i na słupach Gminy Miasto Zakopane zlokalizowanych wzdłuż drogi Ul. Spyrkówka, Ul. Bachledy, Ul. Guty w dwóch etapach tj.:
dla etapu 1: wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami na oprawy LED na słupach TAURON Dystrybucja S.A. z istniejącą siecią oświetlenia ulicznego i na słupach Gminy Miasto Zakopane zlokalizowanych wzdłuż drogi Ul. Spyrkówka, Ul. Bachledy, Ul. Guty
dla etapu 2: dobudowę opraw LED oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami na słupach TAURON Dystrybucja S.A. z istniejącą siecią oświetlenia ulicznego i na słupach Gminy Miasto Zakopane zlokalizowanych wzdłuż drogi Ul. Spyrkówka, Ul. Bachledy, Ul. Guty

1Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i dobudowie opraw oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami na oprawy LED na słupach TAURON Dystrybucja S.A. z istniejącą siecią oświetlenia ulicznego i na słupach Gminy Miasto Zakopane zlokalizowanych wzdłuż drogi: dla zadania 2 wzdłuż drogi Ul. Króle, Harenda, Ustup, Łosiówki
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane".
dla zadania 2 - Ul. Króle, Ul. Harenda, Ul. Ustup, Ul. Łosiówki
Wymianę i dobudowę opraw oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami na oprawy LED na słupach TAURON Dystrybucja S.A. z istniejącą siecią oświetlenia ulicznego i na słupach Gminy Miasto Zakopane zlokalizowanych wzdłuż drogi Ul. Króle, Ul. Harenda, Ul. Ustup, Ul. Łosiówki w dwóch etapach tj.:
dla etapu 1: wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami na oprawy LED na słupach TAURON Dystrybucja S.A. z istniejącą siecią oświetlenia ulicznego i na słupach Gminy Miasto Zakopane zlokalizowanych wzdłuż drogi Ul. Króle, Ul. Harenda, Ul. Ustup, Ul. Łosiówki
dla etapu 2: dobudowę opraw LED oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikami na słupach TAURON Dystrybucja S.A. z istniejącą siecią oświetlenia ulicznego i na słupach Gminy Miasto Zakopane zlokalizowanych wzdłuż drogi Ul. Króle, Ul. Harenda, Ul. Ustup, Ul. Łosiówki.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings" rel="nofollow">https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
ZALECENIA:
1. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych".
2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg), szczególnie .pdf.
3. W celu ewent. kompresji danych, Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z
4. Wśród formatów powszechnych, a NIEwystępujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania elektronicznego podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
7. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
8. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
9. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", a nie za pośrednictwem adresu e-mail.
10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością, z zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godz. przed terminem składania ofert/wniosków.
12. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego z nich.
13. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
14. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Zakopane - Burmistrz Miasta Zakopane Ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane. Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: office@zakopane.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zakopane.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
1) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).
2) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/675414
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-10-28 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zakopane/proceedings
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 2022-10-28 11:05
Termin składania:2022-10-28
Miejsce i termin realizacji:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Wadium:w oryginalnej treści
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Kod CPV:45316110-9, 45231400-9, 45310000-3, 45311200-2, 45231000-5
Numer dokumentu:2022/BZP 00389706, BZP.271.89.2022
Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych - z dnia 2022-10-12
2022-10-25 14:01
Sprostowanie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane (2 części)
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Zakopane
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000654948
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Kościuszki 13
1.4.2.) Miejscowość: Zakopane
1.4.3.) Kod pocztowy: 34-500
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski
1.4.7.) Numer telefonu: +48 18 20 20 448
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zakopane.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakopane.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00408447
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-25
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00389706/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-03 11:00

Po zmianie:
2022-10-28 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-03 11:05

Po zmianie:
2022-10-28 11:05

NIP 7360007798

2022-10-25 13:58
Sprostowanie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zakopane (2 części)
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Zakopane
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000654948
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Kościuszki 13
1.4.2.) Miejscowość: Zakopane
1.4.3.) Kod pocztowy: 34-500
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski
1.4.7.) Numer telefonu: +48 18 20 20 448
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zakopane.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakopane.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00408387
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-25
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00389706/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-27 11:00

Po zmianie:
2022-11-03 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-27 11:05

Po zmianie:
2022-11-03 11:05

NIP 7360007798