Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-10-03
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja pokryć dachowych budynku zajezdni oraz magazynowego
Organizator:ENERGA Wytwarzanie SA
Adres: ul. Grunwaldzka 42 A, 83-000 Pruszcz Gdański
Województwo / powiat: pomorskie, pow. gdański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. + 48 58 692 18 02fax + 48 58 692 18 80
Opis:Modernizacja pokryć dachowych budynku zajezdni oraz magazynowego w Słupsku
ENERGA Wytwarzanie SA
ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do złożenia ofert pisemnych na:
,,Modernizacja pokryć dachowych budynku zajezdni oraz magazynowego w Słupsku"
Do udzjelenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm).
I. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pokryć dachowych budynku zajezdni oraz magazynowego w Słupsku
1.2. Zakres i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia szczegółowo zostały określone w Załączniku nr 3 do
SIWZ ,,Projekt modernizacji pokrycia dachowego" - budynek magazynowy oraz Załączniku nr 4 do SIWZ ,,Projekt
modernizacji pokrycia dachowego" - budynek zajezdni.
Specyfikacja:Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z pełną dokumentacją przetargową zamieszczona została na
stronie internetowej: www.energa-wytwarzanie.pl
Miejsce i termin składania ofert: III. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 17 października 2018 r. o godz. 13:00 (liczy się data wpływu do ENERGA Wytwarzanie
SA, ul. Grunwaldzka 42A, 83-000 Pruszcz Gdański, Kancelaria pok. 111).
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane na adres ENERGA Wytwarzanie SA, ul. Grunwaldzka 42A, 83-000 Pruszcz Gdański.
Termin składania:2018-10-17
Miejsce i termin realizacji:II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
Rozpoczęcie: w dniu protokolarnego przekazania placu budowy.
Zakończenie: niezwłocznie od dnia przekazania placu budowy.
Wymagania:Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IV. Kryteria oceny ofert
Ważne oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów i przypisanych im odpowiednio wag procentowych:
Tabela: Określenie kryteriów i ich wag.
Nr kryterium Nazwa kryterium Maksymalna wartość (waga) kryterium [%]
1 Cena oferty 100
Waga: wartość 1% jest równa wartości 1 punktu.
Sposób obliczenia punktacji za poszczególne kryteria szczegółowo określono w SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
Numer dokumentu:ZN/EW/167/2018/AK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: