Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-08-16
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja serwerowni
Organizator:SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie
Adres: Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. leszczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 65 536 12 00, fax +48 65 536 94 52, tel. 65 53 61 246 lub 65 53 61 200
Opis:zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: ,,Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWIA Centrum Rehabilitacji w Górznie uczestniczącego w projekcie e-Zdrowie" rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów - etap III".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:

1) Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 1 do zapytania cenowego,
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty: SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie, Górzno 63, 64-120 Krzemieniewo.
Termin złożenia oferty: 02.09.2022 r., godz. 10:00.
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 02.09.2022 r., godz. 10:15.
Termin składania:2022-09-02
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia wynosi 6 tygodni licząc od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wymagania:Okres gwarancji: 60 miesięcy.
7. Warunki płatności: przelew w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, po odbiorze przedmiotu zamówienia, zgodnie z umową.
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania cenowego (formularz ofertowy), w formie pisemnej, w języku polskim. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Do złożonej oferty należy załączyć wszystkie załączniki wymienione we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 2 do zapytania cenowego).

10. Sposób rozliczeń: wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

11. Dodatkowe uwagi:

a) Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: ,,Oferta na modernizację serwerowni SP ZOZ MSWIA Centrum Rehabilitacji w Górznie uczestniczącego w projekcie e-Zdrowie - etap III".

b) Zamawiający dopuści tylko oferty kompletne, obejmujące wykonanie przedmiotu zamówienia w całości, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.

c) Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem oferty Oferent przeprowadził wizję lokalną pomieszczeń serwerowni głównej i zapasowej. Z przeprowadzonej wizji lokalnej należy sporządzić protokół według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania Cenowego i załączyć do oferty.

d) Termin odbycia wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z Jakubem Dominiakiem, tel. 65 53 61 246 lub 65 53 61 200.

e) Oferent musi spełniać wymóg niezbędnego doświadczenia, który został określony w załączniku nr 4 do Zapytania Cenowego (Wykaz wykonanych robót).

f) Oferta, która nie spełnia warunków niniejszego zapytania cenowego zostanie odrzucona. W razie wątpliwości co do warunków złożonej oferty, Zamawiający może wezwać Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty.

g) Termin związania ofertą: 30 dni od terminu otwarcia ofert.

h) Niniejsze zapytanie cenowe nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.

i) Złożenie zamówienia następuje z chwilą zawarcia z wybranym Oferentem, umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania cenowego.

j) Zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w planie finansowym SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie.

k) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty, bez podania przyczyny.

l) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub zmiany jego warunków, bez podania przyczyny.

m) Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru dwóch lub więcej ofert w celu prowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami. W takim przypadku Zamawiający wybierze najlepszą ofertę po przeprowadzonych negocjacjach.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jakub Dominiak, tel. 65 53 61 246 lub 65 53 61 200, sprawy proceduralne: Maria Klimasz, tel. 65 53 61 202.
Numer dokumentu:Dz-DF-622/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: