Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20761665 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-02-18
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja sieci ciepłowniczej - roboty budowlane
Organizator:PGNiG TERMIKA ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres: ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jastrzębie-Zdrój
Państwo: Polska
Telefon / fax:327537193
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33047
Opis:Modernizacja sieci ciepłowniczej 2xDN300 do GWC A i B-1 Ul. Śląska i Ul. Kaszubska w Jastrzębiu-Zdroju - roboty budowlane.

Część 1
Modernizacja sieci ciepłowniczej 2xDN300 do GWC A i B-1

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest:
,,Modernizacja sieci ciepłowniczej 2x DN 300 do GWC A i B-1 Ul. Śląska i Ul. Kaszubska w Jastrzębiu-Zdroju".
Prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym: ,,Przebudowa sieci ciepłowniczej do GWC A i B-1 Ul. Śląska i Ul. Kaszubska w Jastrzębiu-Zdroju", opracowanym przez mgr inż. Mariana Wierzbickiego (Wierzbicki) nr upr. 110/81.
Całkowita długość przebudowywanej sieci ciepłowniczej ok. 745 mb dla średnic 2xDn300-Dn40.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:
a) Zawiadomienia właściwych organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dołączając wymagane dokumenty - na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa,
b) Zawiadomienia właściwych organów nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, dołączając wymagane dokumenty - na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa (potwierdzenie zawiadomienia należy przekazać Zamawiającemu);
c) Wykonania montażu rurociągów w izolacji standard wraz z impulsowym systemem alarmowym;
d) Sieć ciepłowniczą z systemem impulsowym, należy wyposażyć w detektory wczesnego wykrywania wilgoci w izolacji rurociągów ciepłowniczych, należy rozrysować wyprowadzenia przewodów sygnalizacyjnych w pomieszczeniach węzłów z zastosowaniem łączników ZPB oraz puszek PPA oraz wprowadzenie przewodów do detektora, ( zgodnie z projektem );
e) Wykonania złączy z zastosowaniem złączy z zastosowaniem muf elektrozgrzewalnych;
f) Przebadania 100% połączeń spawanych metodą ultradźwiękową lub radiograficzną;
g) O ile zajdzie taka potrzeba, uzyskania od zarządcy drogi decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (Wykonawca winien wystąpić z odpowiednimi wnioskami załączając m.in. zatwierdzony projekt zmian organizacji ruchu na czas trwania robót, gdy będzie to wymagane);
h) O ile zajdzie taka potrzeba, wniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót (ewentualne opłaty za umieszczenie urządzeń wniesie bezpośrednio Zamawiający);
i) Zlecenia i sfinansowania nadzorów branżowych;
j) Spisania z właścicielami/zarządcami nieruchomości, przez które przebiega trasa budowy, protokołów przejęcia terenu (przed wejściem w ich działki);
k) Podczas całego okresu robót, o ile będzie to konieczne dla wykonania zadania, uzyskania na własny koszt dostępu do terenów położonych w pobliżu terenu budowy, w szczególności wjazdu na posesje;
l) Uwzględnienia warunków właścicieli (administratorów) nieruchomości, przez które przebiega trasa budowy, na jakich udzielili oni zgody na wejście w teren (poza ewentualnymi roszczeniami finansowymi za pozostawienie sieci na ich terenie, które uregulował [ewentualnie ureguluje] Zamawiający, przy czym wszelkie roszczenia wynikające z przywrócenia terenu do stanu poprzedniego zobligowany będzie uregulować Wykonawca);
m) Dokonania aktualizacji lub jeżeli będzie to konieczne uzyskania nowych uzgodnień, pozwoleń, zgód oraz decyzji zawartych w projekcie (jeżeli termin ich obowiązywania upłynął);
n) O ile zachodzi taka konieczność uzyskania ostatecznych zgód na wejście w teren od właścicieli nieruchomości, przez które przebiega trasa budowy;
o) Jeśli w czasie realizacji okaże się, że opracowana dokumentacja projektowa wymaga uszczegółowień, przygotowania na własny koszt niezbędnych rysunków roboczych, warsztatowych i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu z zastrzeżeniem, że nie będzie miało to wpływu na ustaloną cenę umowy (ryczałt);
p) Wykonania niezbędnego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, projektami, w uzgodnieniu z właścicielami posesji, po których przebiega trasa sieci ciepłowniczej;
q) Odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego lub z zachowaniem szczegółowych ustaleń z właścicielami posesji, po których sieć ciepłownicza,
r) Do zabezpieczenia we własnym zakresie obsługi geodezyjnej (m.in.. sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej);
s) Zdemontowania rurociągów, których przebudowa prowadzona jest po śladzie (wytworzone odpady wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21) tj. art. 3 ust. 1 pkt. 32.) . Wykonawca winien dostarczyć zamawiającemu kartę przekazania odpadu;
t) Pozostałe wszystkie kanały zamulić, z komór usunąć złom, płytę górną zdemontować;
u) Komory ciepłownicze przeznaczone do likwidacji wyburzyć (dotyczy także komór na pozostawionych do zamulenia odcinkach sieci), a następnie teren doprowadzić do stanu uwzględniającego jego obecne zagospodarowanie - uzgodnić każdorazowo z inwestorem lub właścicielem terenu;
v) Wykonawca dokonując przebudowy sieci ciepłowniczej zobowiązany jest do przełączenia wszystkich istniejących po trasie przyłączy przy użyciu trójników preizolowanych, uwzględniając konieczność dostosowania do istniejącej średnicy za pomocą preizolowanych zwężek redukcyjnych.
(...)
Pozostałe zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Instrukcji dla Wykonawców.
Okres gwarancji
60 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-03-05
Termin składania:2021-03-05
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Jastrzębie-Zdrój
Gmina
Jastrzębie-Zdrój
Miejscowość
Jastrzębie-Zdrój
Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2021 r., w tym:
- przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że termin rozpoczęcia robót w zakresie demontażu istniejących odcinków sieci (będących w eksploatacji), zależny jest od zakończenia sezonu grzewczego i pozostaje do ustalenia ze służbami technicznymi PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. celem zachowania ciągłości dostaw do Odbiorców;
- wykonanie robót technologicznych (umożliwiających dostawę ciepła do odbiorców) - do 15.09.2021 r.,
- wykonanie całości zadania w tym odtworzenie terenu - do 31.10.2021r.
Wadium:w SIWZ
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.07.02-00-0005/17 - Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w ramach efektywnej dystrybucji ciepła na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców wraz z załącznikami.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców wraz z załącznikami.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców wraz z załącznikami.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców wraz z załącznikami.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców wraz z załącznikami.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców wraz z załącznikami.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców wraz z załącznikami.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-02-18
Data ostatniej zmiany
2021-02-18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria wyboru ofert: Cena - Waga 100%
Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione wg poniższego wzoru:
Cena
P = Cmin / Cbad * 100
Gdzie:
P - liczba punktów badanej oferty
Cmin - najniższa cena całkowita netto wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cbad - cena całkowita netto badanej oferty.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Dominika Mosakowska
tel.: 327537193
e-mail: dominika.mosakowska@termika.pgnig.pl
Kod CPV:45231100-6, 45232140-5
Numer dokumentu:2021-14770-33047, TEP/194/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: