Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17460334 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-06
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja stacji uzdatniania wody
Organizator:MZGOK Spółka z o.o
Adres: ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Konin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (63) 246 81 79,, 63) 246 81 79 wew. 226
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na: Modernizacja stacji uzdatniania wody na potrzeby Miejskiego Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie zaprasza do
złożenia oferty na wykonanie przedmiotowego zamówienia w nieprzekraczalnym
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Modernizacja stacji uzdatniania wody na
potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie zaprasza do
złożenia oferty na wykonanie przedmiotowego zamówienia w nieprzekraczalnym
terminie do 18.06.2019 roku, do godziny 12:00.
Oferty należy składać na adres mailowy : a.plotrowski@mzgok.konin.pl nie później
niż do dnia 18.06.2019 r. do godziny 12:00
Wszystkie oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcom.
Termin składania:2019-06-18
Miejsce i termin realizacji:V. Termin wykonania zamówienia:
Od podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r.
Wymagania:I. Tryb postępowania:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie ,,rozeznania rynku" w formie otwartego
zapytania na zasadach i trybie określonych w w/w Regulaminie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu
zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym zaproszeniu, a w sprawach
nie uregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst
jednolity Dz.U. z 2018 r.,poz.1025 ze zm.)
3. Formularz oferty wraz z pozostałymi załącznikami musi zostać wypełniony przez
Wykonawcę ściśle wg postanowień niniejszego zaproszenia bez dokonywania w nich
zmian przez Wykonawcę.
III. Gwarancja:
Wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od dnia podpisana protokołu odbioru prac.
IV. Wymagane warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
Wymagane warunki realizacji zamówienia - określa projekt umowy, stanowiący
załącznik nr 2 do zaproszenia.
VI. Wymagane w postępowaniu warunki:
Wykonawca winien spełnić warunki dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3. zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie opisuje sposobu oceny spełnienia w/w warunków. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonego
oświadczenia zawartego w formularzu oferty.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę określoną w formularzu
oferty stanowiącym załącznik nr 3, obejmującą pełen zakres przedmiotu zamówienia
określony w Zaproszeniu.
2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty
bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla
terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca
powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w opisie
przedmiotu zamówienia oraz zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Cenę oferty należy podać wg wzoru określonego w formularzu oferty, stanowiącego
załącznik nr 3.
4. Brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, niedoszacowanie lub pominięcie
nie może stanowić podstawy do zmiany ceny.
5. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie w PLN z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
6. Do oceny ofert brana będzie pod uwagę zaoferowana cena brutto zamówienia.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
X. Wymagane dokumenty składające się na ofertę:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
2. Formularz oferty (załącznik nr 3).
XI. Pozostałe wymagania w postępowaniu:
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis na
ofercie musi być zgodny z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W przypadku podpisania
oferty przez inną osobę należy załączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w
swojej treści jednoznacznie wskazać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo
powinno być przedłożone w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii.
XII. Wybór oferty najkorzystniejszej:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres
Wykonawcy i uzasadnienie jej wyboru.
XIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego:
1) Osobiście,
2) Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 roku - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.2188),
3) Za pośrednictwem posłańca,
lub
4) Przy użyciu komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219),
2. Oferty składa się pod rygorem nieważności w sposób określony w części IX.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
4. W przypadku braku potwierdzenia wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający
domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mailowy podany przez
Wykonawcę zostało mu dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma.
Uwagi:VII. Kryterium wyboru oferty - najniższa cena
Kontakt:6. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych - Andrzej Piotrowski w godzinach od 7:30 do 14:30,
tel. (63) 246 81 79 wew. 219,
- w sprawach merytorycznych - Dariusz Ciepliński (63) 246 81 79 wew. 226,
w godzinach od 7:30 do 14:30.
Numer dokumentu:TZ.360/15/2019
Źródło: Internet i własne