Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-10-04
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja świetlicy wiejskiej
Organizator:Urząd Gminy Pruszcz
Adres: Główna 33, 86-120 Pruszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. świecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:(52)56 24 323
E-mail:
Opis:Szanowni Państwo,
W ramach rozeznania rynku cenowego dla zadania p.n.: ,,Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudowa drogi dojazdowej" - świetlica wiejska proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie w/w inwestycji zgodnie z ogłoszeniem umieszczonym na portalu bazakonkurencyjnosci.gov.pl, załączonym przedmiarem robót (załącznik nr 4) w oparciu o dokumentację techniczną (załącznik nr 5).
Miejsce i termin składania ofert: 2. Oferty należy złożyć w terminie do godz. 10"" dnia 14.10.2019 roku. Ofertę należy dostarczyć/przesłać na adres: Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33. 86-120 Pruszcz w zaklejonej kopercie z opisem: ,,Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej" - świetlica wiejska, dopuszcza się również dostarczenie zeskanowanej podpisanej oferty wraz z załącznikami pocztą e-mail na adres: podawczy@pruszcz.pl wraz z równoległym wysłaniem oryginalnych dokumentów pocztą/kurierem lub osobiście.
Otwarcie ofert:3. Otwarcie ofert nie jest jawne. Na stronie internetowej Zamawiającego zostanie opublikowana informacja z sesji otwarcia w zakresie ilości złożonych ofert z podaniem Wykonawców oraz ilości uzyskanych punktów. 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.10.2019 r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Pruszczu przy ul. Głównej 33 w Biurze nr 11 na 1 piętrze Urzędu Gminy w Pruszczu.
Termin składania:2019-10-14
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji zamówienia do 17 grudnia 2019 r.
Wymagania:1. Warunki wymagane Wykonawca wypełni:
- Formularz oferty cenowej - załącznik nr. 1.
- Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2
- Oświadczenie o powiązaniu wnioskodawcy - załącznik nr 6
Jednoznacznie potwierdzając że wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, wymogami ustawy prawo budowlane oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Kryterium oceny:
Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1 Cena brutto 80%
2 Okres udzielonej gwarancji i rękojmi za wady 20%
7. Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane prace remontowe i wbudowane urządzenia.
Zamawiający wymaga przedstawienia niezbędnych certyfikatów, DTR lub atestów potwierdzających dopuszczenie wbudowanych materiałów i urządzeń do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej.
Kontakt:KONTAKT:
Sebastian Kendra - kierownik biura
inwestycji i budownictwa
(52)56 24 323
Łukasz Pawlak - inspektor
ds. utrzymania nieruchomości gminnych
(52) 5624 323
Źródło: Internet i własne
Załączniki: