Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-29
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja systemu wentylacji suszarni bębnowej pralni
Organizator:Dom Pomocy Społecznej ,,Leśna Oaza"
Adres: ul. Leśna 8, 76-200 Słupsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Słupsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 84 27 209, 59 841 88 70
E-mail:
Opis:,,Modernizacja systemu wentylacji suszarni
bębnowej pralni w Domu Pomocy Społecznej ,,Leśna Oaza" w Słupsku".
III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemu wentylacji i
odprowadzania spalin z dwóch suszarni bębnowych pralni Domu Pomocy Społecznej ,,Leśna
Oaza" w Słupsku.
2. Szczegółowy zakres przewidywanych prac zawiera Załącznik nr 1- ,,Opis przedmiotu
zamówienia"
Specyfikacja:1. Niniejsze zaproszenie wraz ze wszystkimi załącznikami zostało udostępnione na stronie
internetowej zamawiającego http://dpsslupsk.mojbip.pl/ i pobierane jest samodzielnie
przez wykonawców.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać na adres:
Dom Pomocy Społecznej ,,Leśna Oaza"
ul. Leśna 8
76-200 Słupsk
Kancelaria pokój nr 1
w terminie do dnia 20 września 2019 roku do godziny 10.00
Otwarcie ofert:7. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20 września 2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego, Dom Pomocy Społecznej ,,Leśna Oaza", ul. Leśna 8, 76-200 Słupsk, pokój 117.
Termin składania:2019-09-20
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, jednak nie
wcześniej niż od 23.09.2019 r. do 30.11.2019 r.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:II. Opis postępowania
2. Na stronie internetowej zamawiający będzie zamieszczał na bieżąco wszelkie informacje
niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, m. in. uzupełnienia, modyfikacje,
wyjaśnienia, zmiany treści zaproszenia do składania ofert.
3. Wykonawca winien zapoznać się z treścią zaproszenia do składania ofert i na bieżąco
monitorować zawartość umieszczanych tam informacji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie.
5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść zaproszenia do składania ofert. Dokonaną zmianę zamawiający
zamieści na stronie internetowej.
6. Zamawiający będzie kontaktował się z wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-mail
wskazany przez wykonawcę w ofercie.
7. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu,
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
- zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
- zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycielowi przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłości ogłoszono, z
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowienie sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).
3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI. Wymagane dokumenty
1. Oferta z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 2 do zaproszenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (może zostać
złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę).
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z
tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo
należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
5. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 1 musi zostać złożona w formie oryginału.
6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania lub złożone ww. oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa
do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
7. Wszelkie wymagane dokumenty powinny być składane w języku polskim. Natomiast dokumenty
sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej,
w języku polskim.
2. Zamawiający i wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
dokumenty pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (należy przez to
rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).
3. Porozumiewanie się wykonawcy z zamawiającym odbywa się drogą pisemną przez przesłanie
zapytania na adres zamawiającego ujęty w rozdziale I zaproszenia. Istnieje możliwość
kierowania zapytania poprzez pocztę elektroniczną: administracja@lesnaoaza.com.pl
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje środkami komunikacji elektronicznej - wtedy każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia przez wykonawcę otrzymania wiadomości przesłanej
przez zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę, zamawiający
uzna, że pismo wysłane przez zamawiającego, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
6. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania jak również informacje
i zawiadomienia należy kierować na adres zamawiającego wskazany w pkt. I.
7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia. Zamawiający
udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął po upływie terminu składania
wniosków, o którym mowa w ust. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępni na stronie internetowej,
bez ujawniania źródła zapytania.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 7.
11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść zaproszenia. Dokonaną zmianę treści zaproszenia zamawiający udostępnia
na stronie internetowej.
VIII. Termin związania z ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia.
Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert.
2. W przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
cena podana w ofercie winna zawierać wszystkie należne składki (w tym na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy), które zamawiający,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany będzie naliczyć i odprowadzić.
3. Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich
dokumentów składających się na zaproszenie do składania ofert i na bieżąco monitorować
zawartość umieszczanych tam informacji.
4. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią wzoru oferty stanowiącej Załącznik Nr 2
do zaproszenia, wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, w języku polskim, pismem
czytelnym z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez
osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Umoco
wanie (pełnomocnictwo) do podpisania złożonej oferty winno być dołączone do oferty, o
ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty. Podpis powinien
umożliwiać identyfikację osoby, która go złożyła, tj. powinien być czytelny lub gdy jest
nieczytelny winien być potwierdzony imienną pieczątką.
5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo
to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
6. Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała propozycji
alternatywnych.
7. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko, tzn. ponosi wszelkie konsekwencje
oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wszystkie załączniki do oferty oraz wszystkie strony oferty, które są nośnikami informacji
zaleca się ponumerować. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej
formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek. Brak powyższego nie skutkuje odrzuceniem
oferty.
9. Błędy należy poprawić przez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń
lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty należy parafować i datować własnoręcznie
przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
12. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
13. Zmiana i wycofanie oferty:
1) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę;
2) powiadomienie o wprowadzeniu zmiany musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej
dla oferty, z tym, że opakowanie musi być dodatkowo oznaczone określeniem
,,ZMIANA OFERTY". Dla wycofania oferty wystarczy złożenie pisma w tej sprawie.
Do zmiany lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentów stwierdzających,
że osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania
wykonawcy.
X. Miejsce i termin składania ofert
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do siedziby zamawiającego (tj. zarejestrowania jej w kancelarii),
3. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane powyżej nie jest równoznaczne ze
złożeniem oferty w sposób skuteczny. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie
w przekazaniu oferty przez pocztę lub firmę kurierską.
4. Oferty złożone po terminie podanym w pkt 1 zostaną zwrócone bez otwierania.
5. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie
oraz opatrzona napisem:
OFERTA: ,,Modernizacja systemu wentylacji suszarni bębnowej pralni
w Domu Pomocy Społecznej ,,Leśna Oaza" w Słupsku".
(DA/321-10/19)
Nie otwierać przed dniem 20 września 2019 roku godz. 10:30
6. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres wykonawcy,
aby można było odesłać ją bez otwierania w przypadku złożenia oferty po terminie.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca określa cenę brutto realizacji zamówienia poprzez wskazanie w ofercie sporządzonej
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do zaproszenia oraz kosztorysu inwestorskiego.
2. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia
(opłaty handlowe, upusty, rabaty itp.).
3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy.
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W
takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego,
że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XII. Kryterium oceny ofert
1. Kryterium oceny ofert:
- cena brutto (waga 100 %, tj. max. 100 pkt)
2. Sposób obliczania punktów:
a) Kryterium cena oferty brutto (C)
W ramach tego kryterium zamawiający może przyznać maksymalnie 100 punktów. Punkty
obliczane będą następująco:
najniższa cena spośród złożonych ofert
C = .......................................................................................... x 100 pkt x 100%
cena badanej oferty
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
zaproszenia do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o ww. kryterium oceny ofert.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny
ofert, zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały
złożone o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zaproszenia do składania ofert
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim.
2) Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia do składania ofert.
3) Treść oferty powinna szczegółowo określać czynniki cenotwórcze w rozbiciu na
materiały oraz robociznę. Oferta zawiera ceny netto.
4) Oferta musi określać pełną nazwę wykonawcy z podaniem NIP-u, REGONU Wykonawcy
oraz kontaktu w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail.
XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy.
1. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru zamawiającego.
2. Wzór przyszłej umowy o udzielenie zamówienia publicznego stanowi Załącznik Nr 3 do
zaproszenia.
3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Niestawienie się wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego do
podpisania umowy będzie traktowane jako równoznaczne z odmową zawarcia umowy.
XVI. Wysokość zwrotu kosztów postępowania
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, niezależnie od wyniku postępowania wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów sporządzenia
i złożenia oferty.
Uwagi:XV. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO" informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
,,Leśna Oaza", ul. Leśna 8, 76-200 Słupsk;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej ,,Leśna
Oaza" w Słupsku: iodo@lesnaoaza.com.pl, telefon 59 841 88 53;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
numer (DA/321-10/19);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związa
nym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
1) Łukasz Sadowski.
Numer dokumentu:DA/321-10/19
Źródło: Internet i własne
Załączniki: