Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-09-14
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja zagospodarowania terenu przepompowni
Organizator:Spółka Wodna "Międzyodrze"
Adres: ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 789-020-112
E-mail:
Opis:Spółka Wodna ,,Międzyodrze" zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

,,Modernizacja zagospodarowania terenu przepompowni ścieków nr PI2, PI3, PG5 i P6"

realizowanego w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie".
Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa przebudowa zagospodarowania terenu czterech przepompowni ścieków nr:
PI2 - Szczecin Ul. Rybnicka (dz. nr 14/6, obręb 1084)
PI3 - Szczecin Ul. Kujota (dz. Nr 64/4, obręb 1084)
PG5 - Szczecin Ul. Gdańska (dz. Nr 2/2, obręb 1094)
P6 - Szczecin Ul. Górnośląska (dz. Nr 44/8, obręb 1084, teren ZMPSIŚ S.A.)
polegająca na wymianie istniejącego ogrodzenia na nowe systemowe z bramami wjazdowymi wraz z utwardzeniem powierzchni terenu poprzez wyłożenie kostką typu polbruk.

2/ Cel Zamówienia

Zamówienie ma na celu poprawę funkcjonalności oraz ujednolicenie i podniesienie estetyki zagospodarowania terenu eksploatowanych od 2003 r. przepompowni ścieków w zlewni oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski w Szczecinie.

3/ Zakres Zamówienia

3.1./ Zakres prac do wykonania na poszczególnych przepompowniach wraz z wyszczególnieniem materiału stanowiącego dostawę inwestorską:

a/ PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PI2

Zakres prac:

demontaż istniejących słupków (14szt.), siatki (ok. 32 m) i bramy dwuskrzydłowej (1 szt.), za wyjątkiem ogrodzenia od strony ogródków działkowych;
montaż nowych słupów, paneli ogrodzeniowych i bramy dwuskrzydłowej w miejsce zdemontowanych. Nowe ogrodzenie należy połączyć z pozostawionym od strony ogródków działkowych;
demontaż płyt typu jumbo przy studni pompowni i szafach sterowniczo-zasilających;
ułożenie kostki typu polbruk z obrzeżami (13 m2) - wokół studni pompowni i przy szafach sterowniczo-zasilających.

DOSTAWA inwestorska:

14 paneli ogrodzeniowych systemowych o wym. dł. 2,5x wys. 1,5 m;
16 słupków ogrodzeniowych systemowych o wys. 2,2 m;
uchwyty mocujące (łączniki): środkowe 30szt., narożne 12szt., końcowe 6 szt.;
brama wjazdowa dwuskrzydłowa systemowa zamykana na kłódkę dł. 4m - 1 szt.;
kostka betonowa typu polbruk, w ilości 13 m2;
obrzeża systemowe do kostki betonowej o długości razem 15 m.

b/ PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PI3

Zakres prac:

demontaż płyt typu jumbo przy studni pompowni i szafach sterowniczo-zasilających;
ułożenie kostki typu polbruk z obrzeżami na całości terenu za wyjątkiem istniejących płyt drogowych (51 m2);
uzupełnienie kostką typu polbruk braku połączenia istniejącego podjazdu z terenem pompowni (3 m2);
płyty drogowe do przełożenia celem wyrównania poziomu terenu (24 m2);
demontaż istniejących słupków (20 szt.), siatki (ok. 38 m) i bramy dwuskrzydłowej (1szt.);
montaż nowych słupów, paneli ogrodzeniowych i bramy dwuskrzydłowej w miejsce zdemontowanych, zmniejszając jednocześnie teren pompowni o ok. 41m2 - wg szkicu.

DOSTAWA inwestorska:

13 paneli ogrodzeniowych systemowych o wym. dł. 2,5x wys. 1,5 m;
14 słupków ogrodzeniowych systemowych o wys. 2,2 m;
uchwyty mocujące (łączniki): środkowe 24 szt., narożne 12 szt., końcowe 6 szt.;
brama wjazdowa dwuskrzydłowa systemowa zamykana na kłódkę 4m - 1 szt.;
kostka betonowa typu polbruk, w ilości 54 m2;
obrzeża systemowe do kostki betonowej o długości razem 35 m.

c/ PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PG5

Zakres prac:

podniesienie terenu pompowni o ok 16 cm do poziomu nowego istniejącego podjazdu, zostawiając jako podkład istniejące płyty drogowe/wylewki betonowe
ułożenie kostki typu polbruk z obrzeżami na całości terenu (80 m2);
demontaż pozostałości ogrodzenia - istniejących słupków (12 szt.), siatki (ok. 27 m)
montaż nowych słupów, paneli ogrodzeniowych i bramy dwuskrzydłowej w miejsce zdemontowanych

DOSTAWA inwestorska:

13 paneli ogrodzeniowych systemowych o wym. dł. 2,5x wys. 1,5 m,
17 słupków ogrodzeniowych systemowych o wys. 2,2 m
uchwyty mocujące (łączniki): środkowe 36 szt., narożne 12 szt., końcowe 6 szt.
brama wjazdowa dwuskrzydłowa systemowa zamykana na kłódkę dł. 4m - 1 szt.
kostka betonowa typu polbruk, w ilości 80 m2,
obrzeża systemowe do kostki betonowej o długości razem 33 m.

d/ PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P6

Zakres prac:

uzupełnienie terenu kostką typu polbruk (ok. 60 m2) w miejscach pomiędzy ogrodzeniem, istniejącymi płytami drogowymi i obiektami przepompowni;
płyty drogowe do przełożenia celem wyrównania poziomu terenu;
demontaż istniejących słupków (18 szt.), siatki (ok. 43 m) i bramy dwuskrzydłowej (1 szt.);
montaż słupów, paneli ogrodzeniowych i bramy dwuskrzydłowej w miejsce zdemontowanych, zmniejszając teren pompowni o ok. 39 m2 - wg szkicu.

DOSTAWA inwestorska:

13 paneli ogrodzeniowych systemowych o wym. dł. 2,5x wys. 1,5 m;
14 słupków ogrodzeniowych systemowych o wys. 2,2 m;
brama wjazdowa dwuskrzydłowa systemowa zamykana na kłódkę 4m - 1 szt.;
uchwyty mocujące (łączniki): środkowe 24 szt., narożne 12 szt., końcowe 6 szt.;
kostka betonowa typu polbruk w ilości 60 m2;
obrzeża systemowe do kostki betonowej o długości razem 35 m.

3.2./ Ponadto w zakresie prac należy uwzględnić:

Wyłożenie membrany na pow. ok 220 m2.
Wyrównanie terenu o łącznej pow. ok 220 m2 - przygotowanie terenu pod budowę nowej nawierzchni.
Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej pod nową nawierzchnię z kostki betonowej typu polbruk o powierzchni ok. 220 m2.
Usunięcie na odkład warstwy nawierzchni żwirowej o powierzchni ok 40 m2 i grubości ok. 0,2 m.
Wykonanie fundamentów pod słupki i osadzenie w nich łącznie 61 szt. systemowych słupków ogrodzeniowych o dł. 2,2 m każdy.
Przed rozpoczęciem prac należy usunąć gdzie to konieczne zbędną roślinność celem uzyskania dostępu do istniejącego ogrodzenia.

3.3./ Zakres prac ogółem dla wszystkich pompowni:

Demontaż 140 m starego ogrodzenia z siatki metalowej o wys. 1,4 i 1,5 m
Demontaż 64 szt. słupków 1,5 m oraz 4 szt. bram stalowych 3,8 m.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk o łącznej powierzchni 220 m2.
Montaż obrzeży o łącznej długości 118 mb.
Montaż łącznie 53 systemowych paneli ogrodzeniowych 1,5×2,5 m.
Montaż 4 bram systemowych o rozm. 4 m każda.
Wyłożenie membrany na pow. ok 220 m2.
Wyrównanie terenu o łącznej pow. ok 220 m2 - przygotowanie terenu pod budowę nowej nawierzchni.
Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej pod nową nawierzchnię z kostki betonowej typu polbruk o powierzchni ok. 220 m2.
Usunięcie na odkład warstwy nawierzchni żwirowej o powierzchni ok 40 m2 i grubości ok. 0,2 m.
Wykonanie fundamentów pod słupki i osadzenie w nich łącznie 61 szt. systemowych słupków ogrodzeniowych o dł. 2,2 m każdy.

3.4./ Pozostałe informacje:

Wymienione w pkt. 3.1. materiały do budowy zagospodarowania terenu przepompowni ścieków stanowią dostawę inwestorską:
Materiały wymienione w pkt. 3.2. do wykonania podsypki piaskowo-cementowej, w tym piasek oraz niezbędne materiały wykończeniowe Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.
Pochodzące z rozbiórek metalowe elementy starego ogrodzenia należy przekazać Zamawiającemu w uzgodnione miejsce na terenie oczyszczalni ścieków.
Gruz z rozbiórek należy wykorzystać na podbudowę a pozostały materiał przekazać do unieszkodliwienia lub zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową (cena brutto - łącznie z podatkiem VAT) należy złożyć osobiście na załączonym formularzu oferty w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy Ul. Przejazd 14, w pok. nr 13 (Sekretariat) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail info@miedzyodrze.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2022 r., do godz. 15:00.
Termin składania:2022-09-28
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r.
Wymagania:Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji - 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.
Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi - 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót.
Kryterium wyboru ofert - cena;
Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe, dlatego cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie badania rynku zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, zgodnie z rozdz. 5 § 13 ust. 1 pkt. 1) ,,Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych" stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 657/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.12.2020 r. oraz z Rozdziałem II, § 22 Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień w Spółce Wodnej ,,Międzyodrze" w Szczecinie z dnia 18.05.2021 r.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kc, ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc;
Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawcy odbyli wizje lokalną na terenie przepompowni ścieków w celu zapoznania się z warunkami i miejscem świadczenia przedmiotu zamówienia, jednakże nie uzależnia złożenia oferty od konieczności odbycia wizji lokalnej. Potrzebę odbycia wizji lokalnej należy zgłosić pracownikowi SW Międzyodrze, wymienionej w pkt. 6.
Kontakt:Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Damian Dachowski pod nr tel. 789-020-112,
e-mail info@miedzyodrze.pl , w dni robocze, w 8.00 ÷ 1500 .
Numer dokumentu:ZO/01/05/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: