Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-05-14
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja zbiornika przepompowni ścieków komunalnych
Organizator:Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu
Adres: ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec
Województwo / powiat: śląskie, pow. Sosnowiec
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48 32 -263-50-16, fax + 48 32- 292-74-45
E-mail:
Opis:ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
A. Opis modernizacji zbiornika przepompowni ścieków komunalnych
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Modernizacja zbiornika przepompowni ścieków
komunalnych mieszczącego się na terenie oddziału PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu, przy ul.
Lenartowicza 73."
3. W zakres prac przy modernizacji pompowni ścieków wchodzi :
1) całkowite wypompowanie ścieków ze zbiornika,
2) zabezpieczenie napływu ścieków do pompowni (zamknięcie dopływu ścieków wraz z
wypompowaniem z sieci kanalizacyjnej - by pass),
3) oczyszczenie dna i ścian zbiornika z osadów,
4) wyburzenie stropu istniejącego zbiornika,
5) wykonanie i montaż betonowej studzienki osadnikowej z przegrodą, elementy stalowe
wyposażenia mają być odporne na korozję przez okres minimum 20 lat od dnia
montażu,
6) wykonanie i montaż zbiornika przepompowni wraz z wyposażeniem, elementy stalowe
wyposażenia mają być odporne na korozję przez okres minimum 20 lat od dnia
montażu,
7) wymiana układu sterowania (sonda hydrostatyczna, 2 pływaki),
8) Wykop oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w
gruncie kat. I-II grunty nawodnione
9) pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych w grunt. Kat. I-II w gruncie
nawodnionym,
10) wykonanie otworów w zbiornikach pod rurociąg oraz w pokrywie pod kominek
wentylacyjny z rur PVC,
11) montaż rury PVC 315 x 9,2 PN 10 w wykopie,
12) montaż rury PE 100 d - 110 łączone metodą doczołową,
13) montaż żurawia o udźwigu do 150 kg + stopa żurawia,
14) montaż rozdzielnicy zasilającej z monitoringiem GPRS,
15) zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 4,0 m,
16) wypełnienie piaskiem zasypowym przestrzeni między starym a nowym zbiornikiem,
a) - ręczne plantowanie gruntu rodzimego kat. I-II,
b) wyrównanie nawierzchni,
17) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 em, na podsypce cemcntowo-
piaskowej,
18) wykonanie ogrodzenia przepompowni,
19) pomiary:
a) badanie szczelności przewodów kanalizacyjnych,
b) pomiary elektryczne.
B. Zakres rzeczowy robót
Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres modernizacji zbiornika przepompowni
ścieków komunalnych określają:
a) przedmiar robót modernizacji stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ,
b) koncepcja modernizacji stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,
c) STWiOR modernizacji stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ.
oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
C. Rozwiązania równoważne
W dokumentacji modernizacji przepompowni oparto się na rozwiązaniach i materiałach
konkretnych firm. Zamawiający dopuszcza jednak zastosowanie innych rozwiązań i
materiałów niż podane w dokumentacji, z zastrzeżeniem, iż nie mogą one być gorszego
standardu (o niższych parametrach).
Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru.
Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi koszty z tego tytułu oraz pełną odpowiedzialność
za dokonanie tych zmian oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień.
I). Minimalny wymagane prze*/. Zamawiającego warunki gwarancji
1. Okres gwarancji na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia to 24 miesięcy.
2. Zastrzeżenia i wyłączenia gwarancji:
1) jedynym gwarantem wykonania całości prac jest Wykonawca,
2) wyposażenie stalowe betonowej studzienki osadnikowej z przegrodą oraz
zbiornika przepompowni - mają być odporne na korozję przez okres minimum
20 łat od dnia montażu.
2) gwarancją objęte są wszelkie usterki powstałe w trakcie eksploatacji przedmiotu
zamówienia,
3) gwarancją nie są objęte usterki spowodowane niewłaściwą eksploatacją lub
spowodowane siłą wyższą jak: pożar, powódź, itp.
4) usterki powstałe w okresie gwarancyjnym usuwane będą przez Wykonawcę w 24
godziny od dnia zgłoszenia pod nadzorem ,,komisji usterkowej", składającej się
z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5) w okresie gdy przepompownia będzie niesprawna (powyżej 36 godzin)
wykonawca musi zapewnić rozwiązanie które pozwoli na bezpieczne usuwanie
ścieków do oczyszczalni ścieków z kanalizacji Zamawiającego na własny koszt.
3. Okres gwarancji będzie liczony od dnia protokolarnego odbioru całego przedmiotu
zamówienia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami lub z
udziałem Podwykonawców/Poddostawców zaakceptowanych przez Zamawiającego.
2. Niedopuszczalne jest podzlecenie całości lub głównych elementów przedmiotu umowy
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie finalnego wyboru
Poddostawcy/Podwykonawcy, Wykonawca musi otrzymać akceptację Zamawiającego. W
przypadku drobnych elementów lub usług, Wykonawca może zatrudnić
Podwykonawców/Poddostawców wybranych według swojego uznania. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania, swoich
Podwykonawców/Poddostawców oraz ich pracowników w takim samym stopniu jakby to
były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.
4. Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa określa §7 wzoru umowy stanowiącej
załącznik nr 2 do SIWZ.
F. Dodatkowe informacje
1. Wykonawcy w trakcie opracowywania ofert mogą :
1) dokonać wizji lokalnej przedmiotu objętego niniejszym postępowaniem w terminie
uzgodnionym e-mailowo z Zamawiającym, chęć dokonania wizji lokalnej należy
zgłaszać na adres e-mail: bzp@pkm.pl,
2) uzyskać na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty,
3) zapoznać się z dokumentacją techniczną obiektu.
2. Koszty związane z dojazdem na miejsce wizji lokalnej pokrywa Wykonawca we własnym
zakresie.
Specyfikacja:SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu
otwartego, zgodnie z ,,Zasadami udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie zamówień
publicznych" -zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego www.pkm.pl.
Miejsce i termin składania ofert: Rozdział X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego na adres: 41-219 Sosnowiec, ul.
Lenartowicza 73, pokój nr 200 .
2. Termin składania ofert upływa dnia 10 czerwca 2020 roku o godzinie 10;00
Otwarcie ofert:Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sosnowcu, ul. Lenartowicza 73, w pokoju nr 118, w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 10;15.
Termin składania:2020-06-10
Miejsce i termin realizacji:Rozdział II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całego przedmiotu zamówienia w terminie do 90
dni, licząc od dnia podpisania umowy.
Wadium:3 000,00 zł
Wymagania:Przedmiotowe postępowanie ogłoszono na:
1) stronie internetowej Zamawiającego: www.pkm.pl.
2) tablicy ogłoszeń, w siedzibie Zamawiającego: Sosnowiec 41-219,
ul. Lenartowicza 73.
Dodatkowo Zamawiający informuję, że do przedmiotowego postępowania nie mają
zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych -zwaną dalej ustawą.
Zamawiający, jako jednostka użyteczności publicznej, wskazana w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy
(t. j. Dz. U. z 2019 r. póz.), realizuje tzw. zamówienia sektorowe wskazane w art. 132 ust. 1
pkt 6 ustawy, do których przepisy ustawy mają zastosowanie jeżeli wartość zamówienia jest
równa lub przekracza kwoty określone w art. 133 ustawy w zw. z §1 pkt 3 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 póz. 2450).
Rozdział HI. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I
WARIANTOWYCH
1. Zamawiający nic dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert wariantowych .
Rozdział IV. INFORMACJE OGÓLNE
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie, faksem lub e-mailem do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie tych wyjaśnień, nie później
jednak niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku , o
którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego treści SIWZ, Zamawiający treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami zamieści na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła
pytania.
4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający
może zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzana zmiana stanic się częścią tej SIWZ oraz
zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
5. W przypadku zmiany treści SIWZ, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z
uwzględnieniem warunków i terminów przewidzianych w zasadach.
6. Zamawiający oświadcza, iż nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w
celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ .
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami lub z
udziałem Podwykonawców/Poddostawców zaakceptowanych przez Zamawiającego.
8. Niedopuszczalne jest podzlecenie całości lub głównych elementów przedmiotu umowy
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie finalnego wyboru
Poddostawcy/Podwykonawcy, Wykonawca musi otrzymać akceptację Zamawiającego. W
przypadku drobnych elementów lub usług, Wykonawca może zatrudnić
Podwykonawców/Poddostawców wybranych według swojego uznania. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania, swoich
Podwykonawców/Poddostawców oraz ich pracowników w takim samym stopniu jakby to
były działania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy.
10. Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa określa § 7 wzoru umowy stanowiącej
załącznik nr 2 do SIWZ.
11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie i niniejszej SIWZ oraz uznana zostanie za najkorzystniejszą.
12. Zamawiający unieważni postępowanie przetargowe, jeżeli zaistnieje jedna lub kilka z
okoliczności wymienionych w § 21 zasad.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
Rozdział V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUR DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w przedmiotowym postępowaniu
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. póz. 2188 oraz z 2015 r. póz. 1830),
osobiście, za pośrednictwem posłańca lub faksu, lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. póz. 123, z 2019 r. póz. 381 oraz z 2016 r. póz. 147 i 615),
z zastrzeżeniem zapisu ust. 4.
Wykonawcy: faksem pod nr + 48 32 292 74 45, c- mailem na adres: bzpfa pkm.pl.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Potwierdzenie to powinno zawierać informacje na temat ilości otrzymanych stron oraz czy
otrzymany dokument jest czytelny.
4. Ofertę Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
podpisaną własnoręcznym podpisem.
5. Wszelką korespondencję z danym Wykonawcą (po terminie otwarcia ofert) Zamawiający
będzie kierował na adres pocztowy, adres e-mail lub na nr faksu wskazany przez
Wykonawcę w ofercie.
Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY
WYKLUCZENIA, O KTÓRYC H MOWA W § 8 ust.2 ZASAD
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) wykażą spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w §13 ust.l
zasad, a dotyczących:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia,
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w
okolicznościach, o których mowa w § 8 ust 2 zasad.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
i tak:
1) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy
wykazali, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co
najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie, modernizacji lub budowie
przepompowni ścieków, o wartości co najmniej 140 000,00 zł (słownie: sto
czterdzieści tysięcy złotych 00/100) każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania,
UWAGA2:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego
podmiotu, na zasadach określonych w rozdziale VII ust 4 SWIZ, powyższy warunek
musi spełniać samodzielnie jeden z Wykonawców lub podmiot, na którego zdolności
w tym zakresie powołuje się Wykonawca - brak możliwości tzw. sumowania
doświadczenia.
UWAGA3:
W przypadku ,gdy Wykonawca lub podmiot na którego zasoby Wykonawca polegał
na zasadach określonych w rozdziale VII ust 5 SWIZ, realizował daną robotę wspólnie
z innymi podmiotami n.p. w ramach tzw. konsorcjum, wówczas Wykonawca
wskazuje rzeczywisty zakres zrealizowanej przez niego lub inny podmiot roboty.
2) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy
wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co
najmniej 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100 ),
UWAGA!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego
podmiotu, na zasadach określonych w rozdziale VII ust 5 SWIZ, powyższy warunek
może zostać spełniony samodzielnie przez jednego z wykonawców lub łącznie przez dwóch
lub większą liczbę Wykonawców występujących wspólnie w przedmiotowym postępowaniu
lub przez inny podmiot.
3) w zakresie warunku wskazanego pod lit. c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy
wykazali dysponowanie osobą lub osobami zdolną/ymi do wykonania zamówienia tj.
posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania
robotami budowlanymi w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. póz. 1725 z późn. zm.),
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. póz. 1202 z póżn. zm.) tj. osobą której
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych
w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy
z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych").
UWAGA!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego
podmiotu, na zasadach określonych w rozdziale VII ust 5 SWIZ, powyższy warunek
może zostać spełniony samodzielnie przez jednego z wykonawców lub łącznie przez
dwóch lub większą liczbę Wykonawców występujących wspólnie w przedmiotowym
postępowaniu lub przez inny podmiot.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, i tak:
1) lit. a) będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa
w Rozdziale VII ust. 1 pkt I oraz w oparciu o złożone dokumenty, o których mowa w
Rozdziale VII ust.l pkt 2 lub ust. 5 niniejszej SIWZ,
2) lit. b) będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa
w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1 oraz w oparciu o złożone dokumenty, o których mowa w
Rozdziale VII ust.2 pkt 2 lub ust. 5 niniejszej SIWZ,
3) lit. c) będzie dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa
w Rozdziale VII ust. 3 pkt.l oraz w oparciu o złożone dokumenty, o których mowa w
Rozdziale VII ust. 3 pkt od 2 do 4 lub ust. 5 niniejszej SIWZ,
4. Ocena spełnienia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2, będzie dokonana w oparciu o
złożone wraz z ofertą:
1) oświadczenie o którym mowa w Rozdziale VII ust. 6 pkt 1,
2) dokumenty i oświadczeni wymagane, o których mowa w Rozdziale VII ust. 6 i (lub) ust.
8, lub ust. 10 niniejszej SIWZ.
5. Niespełnienie chociażby jednego z warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1
niniejszej SIWZ oraz niewykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie przedmiotowego zamówienia, powodować będzie wykluczenie Wykonawcy z
postępowania (§ 8 ust. 2 zasad) oraz odrzucenie jego oferty (§ 8 ust. 5 zasad ).
Za niespełnienie wymaganego warunku, z zastrzeżeniem zapisu § 16 ust. 1 i ust. 2 zasad,
uważane będzie:
1) brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów,
informacji,
2) złożenie któregokolwiek z wymaganych oświadczeń, dokumentów i informacji o
treści innej niż wymagana.
Rozdział VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU: POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VI
ust 1 pkt 1 lit. a) niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:
1) oświadczenie, o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca
złożył przedmiotowe oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ),
2) wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składaniem ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju, wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz,
których te roboty zostały wykonane oraz załączył dowody (w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)
potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie w szczególności informacji o
tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, których szczegółowe wymagania zawarto w rozdziale VI ust
2 pkt 1 niniejszej SIWZ;
Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego wykazu na druku stanowiącym
załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ;
dowodami , o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanic uzyskać tych
dokumentów -inne dokumenty.
2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VI
ust 1 pkt 1 lit. b) niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył;
1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył
przedmiotowe oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ),
2) informację (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę) z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną
nic wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, której
szczegółowe wymagania zawarto w rozdziale VI ust 2 pkt 2 niniejszej SIWZ.
3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VI
ust 1 pkt 1 lit. c) niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:
1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył
przedmiotowe oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3a do SJWZ),
2) wykaz osób (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył przedmiotowe
oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi -w specjalności
a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o sposobie dysponowania tymi
osobami, których szczegółowe wymagania zawarto w rozdziale VI ust 2 pkt 3
niniejszej SIWZ,
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca złożył przedmiotowe
oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3d do SIWZ),
4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych do wykonania zamówienia osób na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca
wykaże osoby, którymi nie dysponuje.
4. Jeżeli w złożonych przez Wykonawców dokumentach, o których mowa w niniejszym
rozdziale, kwoty będą określone w innej walucie niż polski złoty, Zamawiający dokona
ich przeliczenia na polski złoty według średniego kursu publikowanego przez NBP dla
danej waluty na dzień, w którym Zamieszczono SIWZ na stronie internetowej. Jeżeli w
dniu zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej NBP nie opublikuje informacji o
średnim kursie danej waluty, Zamawiający dokona odpowiednio przeliczeń wg średniego
kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ten kurs.
5. Wykorzystanie potencjału innych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
przedmiotowym postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust 1 pkt 1 niniejszej
SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia,
lub jego części, polegać na wiedzy i doświadczeniu, sytuacji finansowej i
ekonomicznej, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
2) Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu i (lub) sytuacji finansowej i
ekonomicznej innych podmiotów i (lub) osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując przedmiotowe zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów (o którym mowa w ust. 7 pkt 3 niniejszego rozdziału)
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
przedmiotowego zamówienia:
Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w ust 7 pkt 3 musi wynikać w
szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu przedmiotowego zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą,
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty wiedza i
doświadczenie lub sytuacja finansowa i ekonomiczna lub osoby zdolne do wykonania
zamówienia, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
w niniejszym postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 w rozdziale VI niniejszej
SIWZ,
4) Wykonawca, który polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub sytuacji finansowej i
ekonomicznej lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,
5) jeżeli wiedza i doświadczenie lub sytuacja finansowa i ekonomiczna lub osoby zdolne
do wykonania zamówienia, innych podmiotów, o których mowa w pkt 1, nie potwierdzą
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 rozdziału VI niniejszej SIWZ, Zamawiający zażąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże wiedzę i doświadczenie lub sytuację finansową i ekonomiczną podmiotów, o
których mowa w pkt 1,
6) podmiot, który udostępni Wykonawcy wiedzę i doświadczenia musi uczestniczyć w
realizacji przedmiotu zamówienia jako podwykonawca,
7) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na wiedzy i doświadczeniu lub sytuacji
finansowej i ekonomicznej, lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów na zasadach określonych w punktach od nr 1 do nr 5 niniejszego ustępu,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy
wykonywaniu niniejszego zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.
6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w
okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 niniejszej SIWZ,
Zamawiający żąda:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Zamawiający zaleca, aby Wykonawca
złożył przedmiotowe oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 3b do SIWZ),
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu,
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie § 8 ust. 2 pkt 8 zasad,
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności - Zamawiający zaleca złożenie
przedmiotowego oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr 3c do niniejszej
SIWZ,
6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t. j. Dz. U. z 2018 r. póz. 1445) - Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego
oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr 3c do niniejszej SIWZ.
Dokumenty wymienione w pkt: od 2 do 4, należy złożyć w formie oryginału lub
kserokopii pośw iadczonej za zgodność z ory ginałem przez Wykonawcę.
W przypadku samodzielnie pobranych przez Wykonawcę wydruków
komputerowych aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS oraz
zaświadczeń z CEDIG Zamawiający nic wymaga potwierdzenia tych dokumentów
za zgodność z oryginałem.
7. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegających sią o
udzielenie niniejszego zamówienia - w przypadku, gdy oferta będzie podpisana przez
reprezentację nie wynikającą z dokumentu, o którym mowa w ust. 6 pkt 4 niniejszego
rozdziału: pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem notarialnie,
2) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż
pieniężna,
3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia - jeżeli Wykonawca
będzie korzystał z potencjałów innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 5
niniejszego rozdziału.
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.6:
1) pkt 3-5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust.
8 pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego
terminu.
10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 9 stosuje się.
11 .W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
13. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub
będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda
przedstawienia przez Wykonawcę oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tego
dokumentu.
14. Wszystkie składane wraz z ofertą dokumenty, sporządzone w języku obcym, muszą być
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Rozdział VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być przygotowana zgodnie z wymogami
niniejszej SIWZ .
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim (a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ).
pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem (na maszynie do pisania, ręeznie lub
w formie wydruku komputerowego) oraz własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo
pieczątka imienna i podpis) przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy, wymienioną/e w dokumencie, o którym mowa w Rozdziale VII
ust.6 pkt.4, w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku, gdy oferta będzie
podpisana przez reprezentację nie wynikającą z wyżej wymienionych dokumentów ,
należy do tej oferty dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale VII ust.7 pkt
1 niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, z
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacji, o których
mowa w §26 ust. 4 zasad. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U.2019.1010) oraz co do których Wykonawca (nie później niż w
terminie składania ofert) zastrzeże, że nie mogą być udostępnione, muszą zostać
oznaczone klauzulą: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (I)z.U.2019.1010) i nie mogą być udostępniane".
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w rozdziale XI ust. 3
niniejszej SIWZ.
Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany, że oferta jest jawna w całości, poza
informacjami o których mowa w § 26 ust. 4 zasad.
4. Każdy Wykonawca składa jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej
oferty lub przedłożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich
ofert Wykonawcy.
5. Zamawiający zaleca, aby oferta została złożona w opakowaniu . Opakowanie to powinno
być trwale zamknięte w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe otwarcie.
Opakowanie to powinno posiadać następujące oznakowanie:
1) nazwę i adres Zamawiającego,
2) napis :
,,Oferta na modernizację przepompowni ścieków"
3) pełną nazwę i adres Wykonawcy.
6. Zamawiający zaleca Wykonawcom wykorzystanie załączonych do SIWZ formularzy i
druków.
7. Wszelkie poprawki, zmiany w tekście oferty, muszą być dokonane w sposób czytelny
oraz parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę lub inne osoby do
tego upoważnione.
8. Zaleca się, żeby wszystkie strony oferty, z zastrzeżeniem Rozdziału IX ust. 3 pkt 2 SIWZ
(wraz ze wszystkimi załącznikami, oświadczeniami dokumentami), były trwale spięte w
sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek ze stron (np. zbindowane, zszyte.
9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu
oferty przed upływem terminu składania ofert określonym w Rozdziale X ust.2 SIWZ.
Powiadomienie należy złożyć w opakowaniu oznaezonym, jak w ust. 5 pkt 1, 2, 3, i
opatrzonym dodatkowo napisem: ,,ZMIANA OFERTY" lub ,,WYCOFANIE OFERTY".
Opakowanie to powinno być trwale zamknięte w sposób uniemożliwiający jego
przypadkowe otwarcie.
10. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty, po upływie terminu do składania
ofert.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
Rozdział IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA
OFERTĄ
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały termin związania
ofertą. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to:
1) że w tym terminie na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze, tzn. musi
być uznany rachunek Zamawiającego na kwotę wadium, w tym przypadku
Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kserokopii przelewu,
lub
2) oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna
musi być dostarczony Zamawiającemu; w tym przypadku, oryginał dokumentu
należy złożyć wraz z ofertą w formie umożliwiającej jego zwrot Wykonawcy po
zakończeniu postępowania (nie powinien być wszyty ani wbindowany w ofertę).
4. Wadium można wnieść w jednej lub w kilku następujących formach :
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 46 1050 1142 1000 0022 6439 4442 - Zamawiający sugeruje aby na
dowodzie przelewu znalazł się dopisek ,,wadium modernizacja pompowni ścieków" .
6. W przypadku zabezpieczenia oferty jedną z fonu (lub kilkoma formami)
wadium, określonych w ust. 4 pkt 2, 3, konieczne jest wskazanie w tych dokumentach
okoliczności określonych w § 9 ust. 5 i 6 zasad, jako przesłanek powodujących utratę
wadium.
7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona w wymaganym terminie
dopuszczalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta
zostanie odrzucona.
8. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom na zasadach określonych w § 9 ust. 4 zasad.
9. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach
określonych w § 9 ust. 5 i 6 zasad.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w ust. 2 zostaną
zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
4. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny, a składającemu ją Wykonawcy na
jego życzenie zostanie wydane potwierdzenie jej złożenia.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
finansowanie przedmiotu zamówienia.
3. Podczas otwierania opakowań z ofertami Zamawiający ogłosi:
1) nazwy i adresy Wykonawców,
2) ceny ofertowe,
3) termin wykonania zamówienia.
4. Wykonawcy nieobecni na otwarciu ofert mają prawo żądać przesłania informacji, o których
mowa w ust. 2 i 3.
5. W pierwszej kolejności otwarte zostaną opakowania z napisem : ,,ZMIANA OFERTY",
,,WYCOFANIE OFERTY". Oferty, których wycofanie będzie dotyczyć nie zostaną
otwarte.
Rozdział XII. OPIS:
-SPOSOBU BADANIA OFERT,
-SPOSOBU OBLICZENIA CENY,
-KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM
WAG TYCH KRYTERIÓW 1 SPOSOBU OCENY OFERT
1. Podczas badania i oceny ofert, Zamawiający:
1) dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
oceny braku podstaw do wykluczenia Wykonawców z przedmiotowego postępowania
w okolicznościach określonych przez Zamawiającego (o których mowa w Rozdziale
VI SIWZ),
2) może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 3, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści,
3) poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe oraz uwzględni konsekwencje rachunkowe
dokonanych poprawek,
a)inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona,
4) wezwie Wykonawców:
a) którzy w ofercie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w Rozdziale VII lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII,
zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich
złożenia w wyznaczonym terminie, wyłącznie przy zaistnieniu okoliczności,
o których mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1 zasad; oświadczenia i dokumenty
złożone przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego powinny
potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ. nie później niż na
dzień, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 SIWZ,
Kontakt:6. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Edyta Gruchała.
Kod CPV:45231100-6, 45111200 -0, 45231100-6, 45310000-3
Numer dokumentu:Z/PO/2020/04/1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: