Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-11-05
Przedmiot ogłoszenia:Modernizacja/remont drogi
Organizator:Gmina Ochotnica Dolna
Adres: os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna
Województwo / powiat: małopolskie, pow. nowotarski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 18 262 09 10
E-mail:
Opis:Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Zaprasza do składania ofert na zadanie
,,Modernizacja/remont drogi gminnej K363961 w Os. Górzany w miejscowości Tylmanowa w km 0+000 - 0+111 oraz Górzany - boczna w km 0+000 - 0+162"
1. Na przedmiot zamówienia składa się:

Modernizacja/remont drogi gminnej K363961 w Os. Górzany w km 0+000 - 0+111 w miejscowości Tylmanowa.

Ścinanie poboczy trawnikowych.
Wykonanie wcinek na początku odcinka poprzez zafrezowanie i na końcu odcinka poprzez cięcie i zerwanie asfaltu.
Rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu.
Wymiana wodościeku liniowego na D400.
Regulacja krat ściekowych.
Regulacja studni teleskopowych.
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.
Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 6cm.
Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,5m i grubości 6cm

Modernizacja/remont drogi gminnej K363961w Os. Górzany - boczna w km 0+000 - 0+162
w miejscowości Tylmanowa.

Ścinanie poboczy trawnikowych.
Wykonanie wcinek na początku i na końcu odcinka poprzez cięcie i zerwanie asfaltu.
Rozbiórka wyciętych skrawków asfaltu.
Dobudowanie wodościeków liniowych D400 - poszerzenie przy studniach ściekowych na szerokość jezdni.
Regulacja krat ściekowych na studniach ściekowych.
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2.
Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 6cm.
Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,5m i grubości 6cm

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 4 i 5 do niniejszego postępowania, tj. STWiORB oraz przedmiar robót.

2. Zamawiający wymaga by prace zostały wykonane zgodnie z technologią przewidzianą dla tego typu robót oraz zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
Miejsce i termin składania ofert: 4. TERMIN SKŁADANIA ofert - wyznacza się na 10.11.2020 r. do godz.15:00

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna, pok. 015 (sekretariat). Dopuszcza się również przesłanie oferty za pomocą poczty elektronicznej na adres email: przetargi@ochotnica.pl
Termin składania:2020-11-10
Miejsce i termin realizacji:3. Termin wykonania robót:

Do 4 grudnia 2020 r.
Wymagania:5. Cena podana w ofercie musi być ceną brutto za cały zakres zamówienia. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę za zadanie, z zastrzeżeniem pkt. 9.

Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie rozliczenia kosztorysem powykonawczym,
wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w oparciu o protokół odbioru robót,
roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

6. Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę: cena oferty 100%.

7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot umowy, na okres minimum 36 miesięcy.

8. Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia poniżej 30.000 euro Oferentom nie przysługuje prawo do składania protestów i odwołań.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy oferowana cena przekroczy jego możliwości finansowe. Wykonanie robót uzależnione jest od pozyskania przez Zamawiającego skutecznego zgłoszenia robót w Wydziale Administracji Architektoniczno- Budowlanej.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

11. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z
§ 3 ust. 5 Regulaminu udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

12. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi zawierać:

1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru- załącznik nr 1),

2) uproszczony kosztorys ofertowy opracowany na podstawie dostarczonych przedmiarów robót. Obliczenia wartości kosztorysowej robót (cena oferty) objętych przedmiotem zamówienia należy dokonać metodą kalkulacji uproszczonej jako sumę iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót (podanych w przedmiarze stanowiącym integralną część zapytania) i ich cen jednostkowych.
Kod CPV:45233220-7
Numer dokumentu:WZ.271.ZPP.33.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: