Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-13
Przedmiot ogłoszenia:Modyfikacja Portalu
Organizator:MIASTO ŁÓDŹ Łódzki Ośrodek Geodezji
Adres: Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
Województwo / powiat: łódzkie, pow. Łódź
Państwo: Polska
NIP:PL7250028902
Telefon / fax:422726806
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/126076
Opis:,,Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi"
Powstaje w kontekście projektu
RPLD.07.01.02-10-0002/16 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi

Część 1
Modyfikacja (poszerzenie funkcjonalności) Portalu REWITALIZA

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis
1.1. Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja (poszerzenie funkcjonalności) Portalu REWITALIZACJA polegająca na połączeniu istniejącego w Portalu formularza wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego czy nieruchomość przeznaczona do sprzedaży lub zakupu jest położona na obszarze rewitalizacji z platformą ePUAP, umożliwiając przesłanie wprowadzonych do formularza danych - za pośrednictwem platformy ePUAP - do wskazanej komórki Urzędu Miasta Łodzi, a także świadczenie usługi gwarancyjnej, zgodnie z Warunkami Technicznymi, stanowiącymi załącznik Nr 1 do Umowy, zwane dalej w treści Umowy Modyfikacją.
1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres podstawowy i opcjonalny:
1.2.1. w zakresie zamówienia podstawowego - modyfikacja (rozbudowa funkcjonalności) Portalu REWITALIZACJA https://rewitalizacja.uml.lodz.pl, polegające na połączeniu istniejącego w Portalu formularza wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego czy nieruchomość przeznaczona do sprzedaży lub zakupu jest położona na obszarze rewitalizacji z platformą ePUAP, umożliwiając przesłanie wprowadzonych do formularza danych - za pośrednictwem platformy ePUAP - do wskazanej komórki Urzędu Miasta Łodzi,
1.2.2. w zakresie zamówienia opcjonalnego - świadczenie usługi asysty technicznej na Portal REWITALIZACJA w liczbie do 50 godzin
w ramach projektu ,,Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi" wspOAZP.2610/29/2022ółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
1.3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
o połączenie formularza wniosku z platformą ePUAP;
o udzielenie nielimitowanych licencji na zastosowaną modyfikację;
o przekazanie kodów źródłowych do wykonanej modyfikacji w zakresie niezbędnym do świadczenia usług utrzymania i aktualizacji Portalu przez podmioty trzecie;
o świadczenie usługi asysty technicznej na Portal REWITALIZACJA w ramach prawa opcji;
o udzielenie gwarancji i rękojmi na wykonaną modyfikację.
1.4. Szczegółowy opis został zawarty w Warunkach technicznych - Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w wzorze umowy.
Okres gwarancji
36 miesięcy
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-20
Termin składania:2022-09-20
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-09-26
Koniec realizacji
2022-11-21
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
1.Termin realizacji zamówienia zakresu podstawowego od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do 21 listopada 2022r.
2.Termin wykonania zamówienia zakresu opcjonalnego w terminie nie później niż do 21 listopada 2022r.
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Prawo opcji
1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji (stosownie do art. 31 ust. 2 ustawy Pzp,) tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany w zamówieniu podstawowym lub w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia w terminie do 21 listopada 2022r.
1.2. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za zapewnienie wykonania świadczenia usługi asysty technicznej na Portal REWITALIZACJA w liczbie do 50 godzin, objętego prawem opcji nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia.
1.3. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji oraz kar umownych będą takie same, jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.
1.4. Zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane po cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym przez wyłonionego Wykonawcę. Wynagrodzenie = stawka za godzinę (z oferty) x liczba osobogodzin
1.5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
1.6. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, na 7 dni przed dniem, w którym zamówienie objęte prawem opcji ma zostać zrealizowane, oraz określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji.
Warunki zmiany umowy
NIE
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, jeżeli Wykonawca wykaże, co najmniej jedno zamówienie na usługę serwisu internetowego WWW lub modyfikacji serwisu internetowego WWW na kwotę 10 000 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są:
o referencje,
o bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego usługi lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
o a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,
o w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-13
Data ostatniej zmiany
2022-09-13 15:58:28

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
a) Cena ofertowa brutto zakresu podstawowego Cp -50%;
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
b) Cena roboczogodziny brutto zakresu opcjonalnego Co -10%;
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
c) Termin wykonania zamówienia podstawowego (liczba dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru) Tp - 40%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Teresa Zając
tel.: 422726806
e-mail: t.zajac@log.lodz.pl
Kod CPV:72413000-8
Numer dokumentu:2022-13682-126076, OAZP.2610/29/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: