Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-06-17
Przedmiot ogłoszenia:Monitoring - kontrola skuteczności zastosowanych działań kompensacyjnych
Organizator:GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
Adres: ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 52 323-45-00, fax: 52 323-45-04, tel. (52) 323-45-54
E-mail:
Opis:Monitoring - kontrola skuteczności zastosowanych działań kompensacyjnych na odcinku 1 i 5 drogi ekspresowej S5 z podziałem na zadania: Zadanie 1. Monitoring stanu zachowania siedlisk przyrodniczych objętych działaniami na odc. 1 S5. Zadanie 2. Monitoring skuteczności zastosowanych działań kompensacyjnych w zakresie metaplantacji sasanki łąkowej i pszeńca różowego na odc.1 S5. Zadanie 3. Kontrola stanu zachowania populacji gatunków chronionych roślin (groszek błotny, jodłówka pospolita, kocanki piaskowe, starodub łąkowy) na odc.5 S5.

OGŁOSZENIE o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia: Monitoring - kontrola skuteczności zastosowanych działań kompensacyjnych na odcinku 1 i 5 drogi ekspresowej S5 z podziałem na zadania:

Zadanie 1. Monitoring stanu zachowania siedlisk przyrodniczych objętych działaniami na odc. 1 S5.

Zadanie 2. Monitoring skuteczności zastosowanych działań kompensacyjnych w zakresie metaplantacji sasanki łąkowej i pszeńca różowego na odc.1 S5.

Zadanie 3. Kontrola stanu zachowania populacji gatunków chronionych roślin (groszek błotny, jodłówka pospolita, kocanki piaskowe, starodub łąkowy) na odc.5 S5.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 25.06.2024 r. do godz. 9.00.

Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, sekretariat

ul. Fordońska 6 lub e-mail sekretariatbydgoszcz@gddkia.gov.pl mkozinska@gddkia.gov.pl

do dnia 25.06.2024 r. do godz. 9.00
Termin składania:2024-06-25
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia1): 15.11.2024r.
Wymagania:Warunki płatności: Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jeżeli dotyczy) nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Inne dane2):

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena 100%;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Materiały dotyczące zakresu prac: - Opis przedmiotu zamówienia, - Projekt umowy Warunki udziału w postępowaniu:

1. Doświadczenie Wykonawcy. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 opracowań w zakresie monitoringu siedlisk przyrodniczych.

2. Potencjał kadrowy. Zamawiający wymaga, aby monitoring siedlisk wykonywany był przez zespół co najmniej dwuosobowy, w tym jeden z członków zespołu jest kierownikiem zespołu. Osoby wchodzące w skład zespołu wykonującego monitoring (specjaliści) muszą: ? Posiadać wykształcenie co najmniej wyższe kierunkowe (biologia- wskazana specjalizacja z botaniki, ochrona środowiska, leśnictwo lub ogrodnictwo - wskazana specjalizacja z botaniki- dopuszcza się ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych) ? Wykazać się uczestnictwem w przygotowaniu co najmniej dwóch opracowań w zakresie monitoringu siedlisk przyrodniczych (minimum 1 specjalista) lub są autorami albo współautorami (minimum 1 specjalista) co najmniej dwóch publikacji naukowych z zakresu obejmującego monitoring siedlisk. Niniejsze zamówienie jest: zamówieniem do 130 tys. zł netto Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Marta Kozińska, tel. (52) 323-45-54 (imię i nazwisko, tel.)
Źródło: Internet i własne
Załączniki: