Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14403083 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-10
Przedmiot ogłoszenia:Montaż i dekoracja świerka na zieleńcu
Organizator:Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
Adres: plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:(0-17) 748 37 48.
Opis:Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty w wersji papierowej na
następujący zakres prac: ,,Montaż i dekoracja świerka na zieleńcu przy
ul. Cieplińskiego w Rzeszowie" w terminie do 16.11.2017r.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie ozdoby świątecznej składającej się na z następujących elementów:
1) 1 szt. świerka kłującego o wysokości od 9 m do 12 m i obwodzie pnia od 90 cm do 110 cm (pomiar
na wys. l,3m), posiadającego pełną, symetryczną koronę bez widocznego posuszu lub innych
defektów,
2) ozdób zamontowanych na drzewie:
a) światełka ozdobne białe (LED) - dł. kompletu 5 m - 20 szt,
b) światełka ozdobne sople (LED) - dł. kompletu 5 m - 20 szt, (kolor biały 10 szt., niebieski 10
szt.),
c) 350 mb ozdobnego łańcucha choinkowego (różnokolorowego do zamaskowania półkul),
d) 100 mb ozdobnego łańcucha choinkowego w celu zamaskowania kabli warkocza świetlnego
oraz elementów metalowych konstrukcji (70mb kolor srebrny i 30 mb kolor niebieski),
3) ozdób zamontowanych na drzewie dostarczonych przez Zamawiającego:
a) światełka ozdobne białe (LED) - dł. kompletu 5 m - 45 szt,
b) światełka ozdobne sople (LED) - dł. kompletu 5 m - 40 szt, (kolor biały i niebieski,
c) światełka ozdobne w kształcie kul - dł. kompletu 8 m - 6 szt, (różnokolorowe)
d) elementy dekoracyjne przestrzenne w kształcie półkuli z konstrukcji drucianej oplecione
warkoczem świetlnym LED (różnokolorowe)- 80 em- 5 szt., 60 em- 5 szt., e) ozdoby choinkowe w kształcie śnieżynki o średnicy (j) 40 cm - 20 szt. (kolor biały),
f) ozdoba choinkowa w kształcie gwiazdy o wysokości 1,5 m - 1 szt. (kolor biały), (montaż na
czubku drzewa),
g) dekoracja przestrzenna w kształcie kuli 100 cm - 3 szt. (montaż u podstawy drzewa)
2. Montaż drzewa w istniejącej podziemnej konstrukcji betonowej wraz z ustabilizowaniem drzewa w
pionie za pomocą stalowych odciągów zakotwionych w gruncie, w ilości co najmniej 8 szt.,
zamontowanie w koronie drzewa konstrukcji w formie siatki (z drutu powlekanego
(J) 2,5 mm w kolorze zielonym), służącej do przytwierdzenia oświetlenia oraz uzupełnienie ubytków w
koronie drzewa, powstałych podczas transportu lub montażu, przy użyciu gałązek drzewa tego samego
gatunku i koloru igieł.
3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie elementy montażowe (np. taśmy, kotwy, druty, kable
zasilające itp.) niezbędne do poprawnego działania dekoracji.
Wykonawca zobowiązany jest do:
- przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopii dokumentów potwierdzających
legalność usunięcia dostarczonego drzewa (np. decyzja na usunięcie drzewa wydana przez odpowiedni
organ, potwierdzenie zakupu drzewa w nadleśnictwie lub innym podmiocie prowadzącym sprzedaż
drzew iglastych),
przedstawienia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy projektu rozmieszczenia ozdób
świetlnych zamontowanych na drzewie i w jego obrębie w celu ich akceptacji,
- uruchomienia dekoracji świetlnych choinki w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
- zapewnienia specjalistycznego sprzętu do załadunku, transportu, rozładunku drzewa (montaż) oraz
do rozmieszczenia na nim elementów świetlnych i dekoracyjnych,
Miejsce i termin składania ofert: Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty w wersji papierowej na
następujący zakres prac: ,,Montaż i dekoracja świerka na zieleńcu przy
ul. Cieplińskiego w Rzeszowie" w terminie do 16.11.2017r.
Termin składania:2017-11-16
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 4 grudnia 2017 r.
Wymagania:Wykonawca zagwarantuje, że:
- świerk zostanie zamontowany należycie i do dnia jego demontażu nie ulegnie przewróceniu
(planowany termin demontażu luty 2018r.)
- w razie zaistnienia wad zamocowania świerka, wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w
ramach gwarancji,
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 4 grudnia 2017 r.
Kryteria oceny ofert: złożona oferta musi spełniać w/w wymogi i przedstawiać najniższą cenę w
stosunku do złożonych ofert.
Należy podać cenę brutto za realizację punktów 1-3 opisu przedmiotu zamówienia.
Ceną oferty będzie cena brutto za realizację punktów 1-3 opisu przedmiotu zamówienia.
Do oferty dołączono:
1. Wzór treści oferty
2. Ramowy wzór umowy jaka zostanie podpisana z Wykonawcą
3. Załącznik graficzny wskazujący miejsce montażu świerka.
Ofertę należy przygotować zgodnie z dołączonym wzorem.
Do oferty należy dołączyć:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej.
Kontakt:Osoba do kontaktu: Sabina Kuternoga, tel.: (0-17) 748 37 48.
Numer dokumentu:ZM.60.541.2017.SK
Źródło: Internet i własne
Załączniki: