Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-02
Przedmiot ogłoszenia:Montaż kamer monitoringu wizyjnego
Organizator:Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu
Adres: ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. nowotomyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 68 386 6085
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30.SP.2020
Zamawiający, prowadząc postępowanie na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w formie rozeznania cenowego, zaprasza do składania ofert na montaż dwóch kamer monitoringu wizyjnego.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie montażu 2 szt. kamer monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, Ul. Mostowa 10.
Kamery mają być zamontowane w wejściu nr 2 do szkoły od strony ulicy. Kamery mają być podłączone na zewnątrz budynku do punktów, do których został już pociągnięty przewód. W wewnątrz budynku należy pociągnąć nowy przewód (częściowo w istniejących już korytkach) i podłączyć pod nowy rejestrator, skonfigurować ustawienia podglądu rejestratora na komputerach w sekretariatach.
Wykonawca zapewnia sprzęt w postaci:
2 x KAMERA IP DAHUA IPC-HDW2231T-AS-0280B-S2
2 x adapter PFA 130-E
1 x switch SWITCH 5-PORTOWY POE ATTE xPoE-6-11-OF
elementy montażowe (rurki 16mm 4szt., kolanka 16mm 4 szt., uchwyty 16mm 16 szt., listwy 20x15 2sztuki i kołki montażowe)
kabel lan utp 60mb
W/w sprzęt elektroniczny musi być nowy i posiadać gwarancję producenta.
W ofercie cenowej należy podać cenę za w/w produkty wraz z kosztami usług instalacyjnych (robocizna).
Przed złożeniem oferty wskazane jest dokonanie wizji lokalnej po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z zamawiającym.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do 6.11.2020 r. do godz. 10.00 na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń, drogą elektroniczną na adres: spzbaszyn@gmail.com (w tytule e-maila wpisać: ,,oferta na monitoring").
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.
Termin składania:2020-11-06
Miejsce i termin realizacji:2. Ostateczny termin realizacji zamówienia: do 23 listopada 2020 r.
Wymagania:3. Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena: waga kryterium 100%
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,
- wykaz sprzętu wraz z cenami jednostkowymi + koszt robocizny.
5. Opis sposobu przeliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) uwzględnić wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
7. Warunki udziału w postępowaniu: złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
8. Termin związania ofertą: 7 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
9. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jednostki.
10. Podpisanie umowy/zamówienia:
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia.
Kontakt:11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
Teresa Małycha, tel. 68 386 6085
Numer dokumentu:30.SP.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: