Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-09-12
Przedmiot ogłoszenia:Montaż pompy ciepła
Organizator:Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Adres: ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 58 341 20 41 fax.: 58 524 46 09, tel.: (58) 52 44 605
E-mail:
Opis:Montaż pompy ciepła
zapraszaMY do złożenia oferty dotyczącej:
Montaż pompy ciepła

Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: ,,NZ/A/2023 ,,Montaż pompy" w Biurze Obsługi Klienta bud. A w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni Ul. Partyzantów 36, lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do GZDiZ) na w/w adres w terminie do dnia 19.09.2023r do godz.1500
Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę najtańszą.
Termin składania:2023-09-19
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:Postanowienia końcowe:
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w formie pisemnej.
Pisemną ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zmówienia.
Przed zawarciem umowy Wykonawca musi przedłożyć dokumenty potwierdzające, że wykonał prace związane z siecią wodno-kanalizacyjną lub grzewczą o wartości min. 4 000 zł.
Kontakt:Dodatkowych informacji w tej sprawie udzieli Pan Paweł Banaszkiewicz pod adresem e-mail: pawel.banaszkiewicz@gdansk.gda.pl, tel.: (58) 52 44 605
Źródło: Internet i własne
Załączniki: