Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-03-25
Przedmiot ogłoszenia:Montaż punktów oświetleniowych
Organizator:Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Adres: ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. poznański
Państwo: Polska
Telefon / fax:61 8959 200 61 8146 118
E-mail:
Opis:Montaż dwóch punktów oświetleniowych (2 komplety) oraz wymiana 8 szt opraw w parku Wojkiewicza w m. Tarnowo Podgórne.
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne zaprasza do składania ofert na wykonanie usług polegających na wykonaniu montażu dwóch punktów oświetleniowych (2 komplety) oraz wymiany 8 szt opraw w parku Wojkiewicza w m. Tarnowo Podgórne.
Oferty na poszczególne zadania proszę przygotować na podstawie załączonych dokumentów, przeprowadzonej wizji w terenie oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115,
62 - 080 Tarnowo Podgórne w Biurze Obsługi Klienta.
Termin złożenia oferty: 30.03.2020 r. do godz. 13:00.
Forma złożenia oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,nie otwierać przed 30.03.2020 r., godz. 13:00" oraz tytułem oferty.
Termin składania:2020-03-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji: dwa miesiące od daty przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy 7 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania, (dla każdego zadania osobno).
Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
Warunki płatności: Przelew na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z podpisanym protokołem odbioru.
Dodatkowa informacja: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
Szczegółowa lokalizacja dwóch punktów świetlnych zostanie uzgodniona na etapie realizacji budowy.
Kontakt:Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego: Piotr Stefaniak email: wid@tarnowo-podgorne.pl
Numer dokumentu:WID.7013.2.1.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: